Počet stránek ve webu: 40.266

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Představenstvo a. s. zveřejnilo na OR justice výkaz zisku a ztrát a rozvahu, přílohu k účetní uzávěrce nikoliv. Valná hromada a. s. se nekonala. Jsem akcionář, nejsem společník a. s. Jaká je zodpovědnost představenstva akciové společnosti, že nejedná v souladu se zákonem o obchodních korporacích? Nejedná se o přestupek? Děkuji, Anežka

ODPOVĚĎ:
Dle ust. § 18 zákona č. 536/1991 Sb. , o účetnictví, platí, že účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji rozvaha (bilance), výkaz zisku a ztráty a příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty.
V ust. § 21a zákona o účetnictví je pak stanovena povinnost zveřejnit účetní závěrku pro právnické osoby, které jsou zapsány v obchodním rejstříku.
Dle u. st § 37a odst. 1 písm. h) zákona o účetnictví se pak účetní jednotka (akciová společnost) dopustí přestupku tím, že nezajistí, aby jí sestavená účetní závěrka obsahovala veškeré povinné součásti podle § 18, případně dle písmena l) nezveřejní účetní závěrku nebo výroční zprávu podle § 21a. Za tyto přestupky hrozí uložení pokuty až do výše 3% celkové hodnoty aktiv společnosti.
Dle ust. § 104 zákona č. 304/2013 Sb. , o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, platí, že předseda senátu může uložit pořádkovou pokutu zapsané osobě také tehdy, jestliže neuposlechla výzvy rejstříkového soudu, aby předložila listiny, které podle tohoto nebo jiného zákona mají být založeny do sbírky listin; pořádkovou pokutu lze uložit do výše 100.000 Kč.
Pokuty by byla uloženy samotné společnosti, kdy by však bylo možné dovodit odpovědnost členů představenstva, neboť by nejednali s péčí řádného hospodáře. V případě vzniku škody (uložení pokuty) byste mohla proti členům představenstva podat akcionářskou žalobu na náhradu škody.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Akciová společnost nesvolala valnou hromadu a zveřejnila výkaz zisků a ztrát na obchodním rejstříku