Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

S partnerkou si u projektanta necháváme zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni DPS na novostavbu rodinného domu vč. vyřízení stavebního povolení. Projekt byl rozdělen do 3 fází a to (č. 1) studie, kde jsme mu (bohužel) na ruku zaplatili 80.000 Kč (11/2021) a zároveň se podepisovala Smlouva o dílo.

Studie byla námi odsouhlasena (2/2022), byli jsme projektantem vyzváni k uhrazení další částky 77.440 Kč (hrazeno přes bank. účet) podle Smlouvy o dílo s tím, že se začne řešit (č. 2) zpracování PD ve stupni DPS, která měla být zpracována do 5 měsíců dle Smlouvy o dílo. K dnešnímu dni (9/2023) stále nic. Po hromadě telefonátech, urgencích a emailech dostáváme jen hromadu slibů, jak už je projekt před dokončením, tiskem a že ho posílá na stavební úřad, ale stále se tak nestalo. (č. 3) pak bylo zajištění stavebního povolení (19.360 Kč). Před měsícem (8/2023) se začalo na sociálních sítích objevovat, že ostatní stavebníci mají u stejného projektanta podobný problém a když jsme některé kontaktovali, bylo nám mimo jiné i doporučeno ať si projekt necháme přepočítat nezávislým statikem, jelikož měli v projektu vážné statické vady a někteří to zjistili až při samotné výstavbě. Díky naší paní starostce z obce mám část výkresů k dispozici (jediné, které máme), zaslal jsem tedy obratem na přepočet nezávislému statikovi, kterého jsem si sám našel a ten skutečně shledal, že máme v projektu vážné statické vady. Máme sjednaný hypoteční úvěr na výstavbu RD a blíží se nám termín čerpání, kdy nám hrozí poplatky za neplnění čerpání. Dostáváme se tak do tíživé situace, kterou nevíme jak řešit a jak postupovat, poradíte nám? Předem Vám děkujeme. S pozdravem, Alan.

 

ODPOVĚĎ:
Je podstatné, čeho hodláte svým dalším postupem dosáhnout – tzn. zda máte zájem o pokračování spolupráce s dotyčným projektantem (ovšem za podmínky, že začne řádně plnit své smluvní povinnosti), anebo zda se chcete s tímto projektantem spíše rozejít.
Je rovněž důležité, zda a jak je na nastalou situaci (prodlení projektanta a nikoli řádně odvedená práce na projektu) pamatováno ve smlouvě, kterou jste s projektantem uzavřeli (zejména co se týče zakotvení smluvních pokut).
Pakliže smlouva obsahuje ustanovení o smluvní pokutě pro případ projektantova prodlení s plněním jeho smluvních povinností, můžete se na něj samozřejmě obrátit s vyúčtováním této smluvní pokuty (a tuto případně následně vymáhat i soudní cestou – pokud by nebyl projektant ochoten uhradit pokutu dobrovolně).
Kvalitu projektové dokumentace můžete samozřejmě reklamovat a domáhat se a/ její opravy (co se týče nesprávné statiky navrhované stavby) či b/ poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny.
Představuje-li dle Vašeho názoru nekvalitní zpracování projektové dokumentace podstatné porušení smlouvy, můžete od této smlouvy písemně odstoupit. Pojem „podstatné porušení“ je v § 2002/1 občanského zákoníku definován takto:
„Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není. “
Následkem odstoupení bude zrušení smlouvy od počátku – tzn. že s projektantem si budete povinni vrátit veškerá doposud poskytnutá plnění (projektová dokumentace a studie oproti uhrazené ceně).
Nebude-li projektant na Vaše požadavky (reklamace, odstoupení od smlouvy) reagovat, doporučuji Vám kontaktovat advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta zabývajícího se oblastí občanského práva), s jehož pomocí bude možné vymáhat Vaše práva důraznějším způsobem.
____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.