Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Máme podepsanou Smlouvu o smlouvě budoucí na koupi pozemku určeného k výstavbě rodinného domu. Prodávajícím je obec. V této smlouvě se uvádí: „Budoucí prodávající prodává budoucímu kupujícímu předmětný pozemek pouze za účelem výstavby rodinného domu.

V souvislosti s tímto budoucí prodávající vybuduje na své náklady v termínu do 31.12.2023 k prodávanému pozemku komunikaci včetně osvětlení a vedení inženýrských sítí (minimálně vodovodu, kanalizace, plynu a elektřiny) a umožní budoucímu kupujícímu užívání této komunikace a připojení jeho stavby, vybudované na kupovaném pozemku, na tyto inženýrské sítě. “ Jedná se o novou ulici budovanou obcí.   Plyn, kanalizace a elektřina jsou dovedeny na hranici pozemku. Vodovodní řad je ale vedený na protější straně silnice pod chodníkem. Nyní, ještě před podpisem samotné kupní smlouvy, nám obec sdělila, že dovedla vodovod až na hranici pozemku, abychom potom nemuseli narušovat chodník a vozovku výkopy, ale že jí toto budeme muset zvlášť zaplatit. Částka je v řádu statisíců.   Moje otázka je, zda musíme toto doplácet, když je ve smlouvě uvedeno, že vodovod bude doveden k pozemku. Případně, pokud odmítneme zaplatit, zda nám obec může bránit se na vodovod připojit. Jaký byste prosím navrhovali postup?

 

ODPOVĚĎ:
Počínání obce příliš nerozumím. Pakliže se obec ve smlouvě o smlouvě budoucí zavázala vybudovat inženýrské sítě tak, aby byl prodávaný pozemek způsobilý (mimo jiné) k napojení na přívod pitné vody, a to na náklady obce, neměla by si za tuto činnost účtovat žádnou platbu (resp. cena těchto prací se měla promítnout do kupní ceny pozemku). Ze znění dotazu předpokládám, že jste obci za vybudování kanalizační, elektrické a plynové přípojky nehradili žádnou zvláštní platbu (stejně by tomu mělo být rovněž v případě vodovodní přípojky).
Obec by sice mohla namítat, že ze smlouvy (resp. z Vámi citované pasáže) výslovně nevyplývá, že by měla být vodovodní přípojka přivedena až na hranici pozemku, pokud tak ale obec učinila v případě ostatních přípojek, není důvod, proč by tomu tak nemělo být rovněž u přípojky vodovodní.
Dle mého názoru by Vám tedy obec neměla účtovat žádnou zvláštní platbu (cena výkopových a dalších prací měla být promítnuta do kupní ceny pozemku).
Je podstatné, co pro Vás obec vlastně vybudovala – jedná se o vodovodní přípojku (která bude následně Vaším vlastnictvím), anebo o prodloužení vodovodu (na který následně navážete svou vodovodní přípojkou?
Obecně platí, že vlastník (či provozovatel) vodovodu je povinen žadatele na vodovod připojit. V této souvislosti lze odkázat zejména na § 8/5 a 6 zákona o vodovodech a kanalizacích, dle něhož platí, že:
„Vlastník vodovodu … popřípadě provozovatel … je povinen umožnit připojení na vodovod … a dodávat pitnou vodu … pokud to umožňují kapacitní a technické možnosti těchto zařízení. Připojení vodovodní … přípojky a uzavření smlouvy o dodávce pitné vody … nesmí být podmiňovány vyžadováním finančních nebo jiných plnění. Náklady na realizaci vodovodní přípojky na vodovod … hradí osoba, které je umožněno připojení. Materiál na odbočení přípojek a uzávěr vodovodní přípojky hradí vlastník vodovodu …
Vlastník vodovodu … popřípadě provozovatel … je povinen uzavřít písemnou smlouvu o dodávce vody … s odběratelem …“
I pokud se v této otázce dostanete s obcí do sporu, nemělo by dojít k odmítnutí Vašeho připojení na vodovod, jelikož rozhodujícím faktorem by měly být pouze kapacitní a technické možnosti vodovodu.
Doporučuji Vám zahájit s obcí jednání a vyjasnit si, proč je po Vás vyžadována tato zvláštní platba, když v případě plynu, kanalizace a elektřiny nic takového neproběhlo.
____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 274/2001 Sb. , o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.