Počet stránek ve webu: 43.166

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.00 (1 hlas)

V polovině listopadu 2019 mi byla nasazená zubní náhrada, celé horní patro. Měla jsem velmi specifické požadavky o tom, jak má náhrada vypadat, když jsem ji konzultovala v laboratoří dva týdny předtím. Ukázala jsem panu laborantovi několik fotografií. Rozhodla jsem se práci reklamovat, protože zdaleka neodpovídá tomu, co jsem si objednala.

V příloze je srovnání mé zubní náhrady (nahoře) a předlohy (dole), kde je vidět, že zuby uhýbají do strany a nejsou v rovině jako na předloze. Pan laborant neposkytl dostatek času na odzkoušení náhrady (pouze večer před dnem, kdy měla být nasazená), takže ji nebylo možno upravit. Ve smlouvě bylo stanoveno 14 dní na zhotovení a odzkoušení, což byla doba mého pobytu v ČR (žiji v Anglii). Na reklamaci mi bylo odepsáno, že jsem s trvalým nasazením náhrady nemusela souhlasit a ta mohla být upravena dále. Toto tvrzení je nepravdivé. Náhrada již byla vypálena, já jsem následující den musela odletět zpět do Anglie, jelikož tam mám práci a další volno by mě stálo desetitisíce korun. Odletět s provizorní náhradou (jak mi bylo řečeno, že jsem mohla postupovat) jsem také nemohla, protože zmíněnou náhradou bylo pouze 6 předních zubů, které po 5 měsících nošení zbyly, a které by se během pár dnů nebo týdnu vylámaly také. Nebyla bych pak schopna vykonávat svou práci. Práci jsem nezaplatila a dle posledního emailu jsem evidována jako dlužník. Prosím o radu, jak postupovat. S pozdravem, Václava.

 

ODPOVĚĎ:

V první řadě Vám doporučuji pokusit se s dotyčným laborantem dohodnout, neboť (jakákoli) dohoda je lepší než vznik sporu.
Vaše nespokojenost se zubní náhradou je řešitelná stejnými prostředky, jak je tomu u reklamace jakékoli jiné věci, která byla zhotovena na objednávku (v tomto ohledu se zubní náhrada de facto v ničem neliší například od zakázkového zhotovení nábytku apod.).
V obecné rovině platí, že dílo (zde zubní náhrada) má vadu, neodpovídá-li smlouvě (§ 2615/1 občanského zákoníku). Je tudíž důležité, jakým způsobem byl výsledný vzhled zubní náhrady sjednán ve smlouvě, kterou jste s dotyčným laborantem uzavřela. Roli může v této souvislosti samozřejmě sehrát rovněž korespondence mezi Vámi a dotyčným laborantem (pokud byl v této korespondenci vzhled zubní náhrady například upřesňován).
Pro volbu Vašich práv z vad zubní náhrady je důležité, zda pro Vás vady zubní náhrady představují podstatné či nepodstatné porušení uzavřené smlouvy.
Dle § 2002/1 občanského zákoníku platí, že podstatným je takové porušení (smluvní) povinnosti, o němž strana porušující smlouvu (zde laborant) již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana (zde Vy) smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
Dle znění dotazu předpokládám, že zhotovení vadné zubní náhrady považujete za podstatné porušení smlouvy (tzn. že pokud byste věděla, jaký bude výsledek, smlouvu s dotyčným laborantem byste vůbec neuzavřela).
Dle § 2106/1 ve spojení s § 2615/2 občanského zákoníku platí, že je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má objednatel právo:
a/ na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b/ na odstranění vady opravou věci,
c/ na přiměřenou slevu z ceny,
d/ odstoupit od smlouvy.
Po dotyčném laborantovi se tudíž můžete domáhat buď dodání nové zubní náhrady, opravy/úpravy zubní náhrady, poskytnutí slevy z ceny zubní náhrady nebo můžete od smlouvy zcela odstoupit (v takovém případě bude nutné zubní náhradu vrátit, přičemž laborant by byl povinen vrátit Vám cenu zubní náhrady – což ve Vašem případě neplatí, neboť cenu zubní náhrady jste laborantovi dosud neuhradila).
Jaké z výše uvedených práv zvolíte, je zapotřebí sdělit dotyčnému laborantovi co nejdříve. Dle § 2106/2 ve spojení s § 2615/2 občanského zákoníku totiž platí, že objednatel sdělí zhotoviteli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele (to neplatí, žádal-li objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná). Neodstraní-li zhotovitel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li objednateli, že vady neodstraní, může objednatel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
Pokud byste naopak zhotovení vadné zubní náhrady považovala za nepodstatné porušení smlouvy, měla byste právo a/ na odstranění vady, anebo b/ na přiměřenou slevu z ceny (§ 2107/1 ve spojení s § 2615/2 občanského zákoníku).
Veškerou další komunikaci s dotyčným laborantem Vám samozřejmě doporučuji vést v písemné formě (např. e-mailem). Klíčové dokumenty (jako například reklamaci) je pak vhodné zaslat rovněž v listinné podobě (popř. zároveň e-mailem zaslat rovněž scan podepsané listiny).
Nebude-li dohoda s dotyčným laborantem možná, resp. neuzná-li dotyčný laborant Vaši reklamaci, nezbude Vám, než se v této věci obrátit na soud. Pro učinění tohoto právního kroku Vám doporučuji advokátní zastoupení:
www.advokatikomora.cz  (a to advokáta, který se zabývá oblastí občanského práva).
Svou nespokojenost se zhotovenou zubní náhradou můžete řešit rovněž stížností u České stomatologické komory:
https://www.dent.cz/  (je možné, že dopadne-li touto komorou provedené šetření ve Váš prospěch, bude dotyčný laborant ochotnější ke smírnému vyřešení nastalé situace).
_____________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.