Počet stránek ve webu: 43.068

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stavíme rodinný dům se stavařem, který s námi uzavřel smlouvu. Dům nám staví bez DPH, je to přes známost a udělal nám tedy speciální cenu. Stavba nějak postupovala, ale pomalu. Postupně jsme naposílali peníze, skoro 3.500.000 Kč. Pán s námi sice komunikuje, ale posledního půl roku se na stavbě nezměnilo skoro nic a pán nám jenom každý týden pošle výmluvu proč na stavbu nedorazí (nemoc, zraněné koleno, covid, nemocné děti atd.).

Ve smlouvě má toto: III.   Termín zhotovení díla
Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno dle dohody, předpokládané zahájení stavby je březen 2021 až duben 2021. Stavba bude zhotovena nejpozději do 15 měsíců od zahájení stavby.
Chci se zeptat, máme vůbec možnost se nějak právně bránit? Když je to stavěno takto bez DPH? Potřebovali bychom pánovi alespoň pohrozit. Případně jaký je postup. Děkuji za odpověď. Drahomíra.

 

ODPOVĚĎ:
Skutečnost, že se zhotovitelem jste ujednali placení bez DPH, nemá na možnosti Vaší právní obrany v podstatě žádný vliv. Daňovou (tedy veřejnoprávní) problematiku je totiž nutné striktně oddělovat od soukromoprávního rozměru Vašeho vztahu se zhotovitelem.
Smluvní závazek zhotovitele dokončit stavbu rodinného domu ve sjednané lhůtě je formulován jasně, přičemž je zřejmé, že zhotovitel se nyní nachází v poměrně značném prodlení (ze znění dotazu dovozuji, že rodinný dům měl být dokončen cca v polovině roku 2022 – pokud byla stavba skutečně zahájena na jaře 2021).
Váš další postup by se měl odvíjet od toho, zda chcete s tímto zhotovitelem i nadále spolupracovat či nikoli.
Pokud spolupracovat chcete, bude vhodné, pokud zhotoviteli zašlete písemnou výzvu, v níž ho upozorníte na jeho prodlení s dokončením stavby rodinného domu a vyzvete ho, aby svůj smluvní závazek splnil v přiměřené lhůtě (kterou mu ve výzvě stanovíte). Zhotovitele můžete upozornit na fakt, že v případě trvání jeho pasivity jste připraveni od smlouvy odstoupit a vymáhat po něm vrácení uhrazené ceny (resp. její přiměřené části), popřípadě že jste připraveni domáhat se po něm dokončení stavby (tedy splnění jeho smluvního závazku) soudní cestou.
Tuto výzvu Vám může samozřejmě sepsat i advokát:
www.advokatikomora.cz
(a to advokát zaměřující se na oblast občanského práva). Lze předpokládat, že výzva psaná na hlavičkovém papíře advokátní kanceláře učiní na zhotovitele mocnější dojem – nejsem si však jist, zda by výzva psaná advokátem nezhoršila vztahy se zhotovitelem (a ve výsledku neznemožnila další spolupráci).
Pokud se zhotovitelem spolupracovat již nechcete, bude možné, abyste od smlouvy písemně odstoupili, a to pro její podstatné porušení zhotovitelem. Konkrétně dle § 2002/1 občanského zákoníku platí, že:
„Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není. “
Nachází-li se zhotovitel s dokončením stavby v prodlení již více než jeden rok, lze předpokládat že o podstatné porušení smlouvy spíše jde. Důsledkem odstoupení od smlouvy je její zrušení od počátku – strany zrušené smlouvy si tudíž musí vrátit, co si na základě smlouvy vzájemně poskytly (v tomto případě by Vám tedy zhotovitel musel vrátit tu část ceny, která odpovídá dosud neprovedeným stavebním pracem, nenakoupenému materiálu apod.).
Ať již se na zhotovitele obrátíte s písemnou výzvou či mu zašlete písemné odstoupení od smlouvy, je vždy nutné si jeden podepsaný stejnopis ponechat a druhý doručit zhotoviteli prokazatelným způsobem (tedy doporučenou poštovní zásilkou s dodejkou, do datové schránky, osobně za přítomnosti svědka a oproti podpisu apod.).
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.