Počet stránek ve webu: 42.859

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem zapsán jako prokurista ve společnosti Emblema s. r. o. Poradíte mi, prosím, jaký je nejrychlejší postup dle platných zákonů a jaké konkrétní kroky mám učitnit tak, abych se tohoto závazku co nejdříve vyvázal? Dále by mě zajímalo, jaké poplatky a v jaké výši se bodu platit. Moc děkuji za pomoc, Medard.

ODPOVĚĎ:

Prokura představuje ve své podstatě speciální typ smluvního zastoupení (a to při provozu obchodního závodu) - tedy zmocnění (jak to vyplývá z § 450/1 občanského zákoníku). Z tohoto důvodu je možné ukončit prokuru de facto stejným způsobem, jako v případě běžného smluvního zastoupení. Konkrétně dle § 448/1 občanského zákoníku platí, že:
"Zmocnění zanikne vykonáním právního jednání, na které bylo zastoupení omezeno; zmocnění zanikne i v případě, že je zmocnitel odvolá nebo zmocněnec vypoví ..."
V první řadě je tedy možné, abyste se s danou obchodní společností písemně dohodl na ukončení Vaší prokury. Nebude-li k tomu obchodní společnost ochotna, můžete svou prokuru ukončit jednostranně, a to prostřednictvím písemné výpovědi. Z této výpovědi musí jasně vyplývat, kdo je prokuristou, kdo je zastoupenou obchodní společností, kdy byla prokura udělena a je zapotřebí, abyste jasně sdělil, že prokuru vypovídáte (a uvedl, k jakému dni), datace a podpis je samozřejmostí. Písemnou výpověď je zapotřebí doručit obchodní společnosti prokazatelným způsobem (tedy doporučenou poštovní zásilkou s dodejkou, osobně oproti podpisu a za přítomnosti svědka, popřípadě můžete podat elektronickou výpověď - pokud disponujete zaručeným elektronickým podpisem - a doručit jí do datové schránky obchodní společnosti). Jeden podepsaný stejnopis výpovědi si samozřejmě ponechte.
Po obdržení Vaší výpovědi bude obchodní společnost povinna kontaktovat rejstříkový soud (místně příslušný krajský soud) a iniciovat zde výmaz Vaší osoby z obchodního rejstříku (v této souvislosti nemusíte nic hradit). K tomuto tématu se více dočtete například zde:
https://businesscenter.podnikatel.cz/diskuse/922226/
V souvislosti s ukončením prokury upozorňuji ještě na § 449 občanského zákoníku, který zmocněnci (tedy i prokuristovi) ukládá určité povinnosti:
". vypoví-li zmocněnec zmocnění, učiní zmocněnec ještě vše, co nesnese odkladu, aby zmocnitel nebo jeho právní nástupce neutrpěl újmu. Jeho právní jednání má tytéž účinky, jako by zmocnění ještě trvalo, neodporuje-li tomu, co nařídil ještě zmocnitel nebo jeho právní nástupce.
Zmocněnec vydá bez zbytečného odkladu po zániku zmocnění vše, co mu zmocnitel propůjčil, popřípadě co pro zmocnitele získal ..."
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.