Počet stránek ve webu: 42.858

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prosila bych tímto o radu, zda mám nárok na smluvní pokutu a to i v případě, že již kupní smlouvy byla podepsána. V prosinci 2020 jsem podepsala budoucí kupní smlouvu na koupi nemovitosti (financováno hypotékou) - níže zasílám smluvní ujednání o pokutách v této smlouvě. První klíč mi byl předán 9. září 2021, s tím že druhý má stavba, aby opravila případné vady a nedodělky, kolaudace nebyla stále dokončena.

Kolaudace spolu s výzvou k zaplacení zbytku kupní ceny (90 % ceny bytu) byla zaslána 08.10.2021, a z mojí strany (bankou hypotéka) převedena na vázaný účet do 30 dnů ode dne výzvy. Ostatní klíče mi byly předány až 15.12.2021 s předávacím protokolem (bez klíčů od sklepa - protože je mokrý, zatekla špatně udělanými okny voda), doposud všechny (zejména podstatné) vady a nedodělky nejsou hotové. Hlavní vchodové dveře od domu nejsou doposud uzamykatelné a dveře od bytu mají lehce prohlou zárubeň, ale zamykat se dají. Ráda bych se Vás tímto dotazem zeptala, zda mám nárok na nějakou smluvní pokutu, nebo odškodnění, i když jsem již podepsala kupní smlouvu, kde toto nebylo. Jsou ode mě požadovány poplatky do SVJ za dvě osoby, i když jsem žádnou osobu nenahlásila, neboť v bytě zatím nebydlím a budu bydlet sama. Při podpisu kupní smlouvy jsem nebyla upozorněna na poplatky do SVJ ani mi nebyly ukázány. Právník, který zařizoval prodej od stavební firmy je současně i předsedou SVJ v bytovém domě. Předem děkuji za Vaši radu a odpověď.
E
Smlouva o převodu vlastnictví jednotky
1. Smluvní strany se zavazují uzavřít Smlouvu o převodu vlastnictví jednotky do 15-ti pracovních dnů od obdržení výzvy, nejpozději však do 31.5. 2021...
2. Lhůta sjednaná v předchozím odstavci se prodlužuje bez souhlasu budoucího kupujícího:
a) V případě, že bude budoucí kupující v prodlení s úhradou kupní ceny, a to o dobu prodlení s její úhradou.
b) V případě vlivu nepříznivých povětrnostních podmínek. Za vliv nepříznivých povětrnostních podmínek se považuje, pokud práce potřebné pro stavbu bytového domu či jednotky nelze podle norem vykonávat při teplotách nižších než +5°C a denní teplota pod tuto hodnotu klesne. Lhůta se prodlužuje o počet dnů, v nichž denní teplota klesla pod +5°C, přičemž záznamy o měření musí být zapsány ve stavebním deníku vedeném pro tuto stavbu bytového domu.
3. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna písemně vyzvat druhou smluvní stranu k uzavření smlouvy o převodu vlastnictví jednotky teprve poté, co byly vymezeny jednotky, stavba bytového domu a jednotky zkolaudovány a byla zaplacena kupní cena.
4. Na základě této Smlouvy bude uzavřena za podmínek sjednaných v této Smlouvě vlastní “Smlouva o převodu vlastnictví jednotky”, jejíž rámcové znění je uvedeno v příloze č. 3 této Smlouvy. Znění “Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky” uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy může být Budoucím prodávajícím změněno či doplněno tak, aby odpovídalo této Smlouvě a skutečnému stavu věci.
F
Smluvní pokuty, úroky z prodlení
1. Dostane-li se budoucí kupující do prodlení se zaplacením jakéhokoliv svého peněžitého závazku dle této smlouvy, je povinen uhradit budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.
2. Dostane-li se budoucí prodávající do prodlení s povinností uzavřít s druhou smluvní stranou smlouvu o převodu vlastnictví k předmětu převodu je povinen uhradit budoucímu kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500, -Kč za každý den prodlení.
3. Smluvní pokuta budoucímu kupujícímu nenáleží v případě, že sjedná s budoucím prodávajícím přiměřenou slevu z kupní ceny předmětu převodu.
4. Dostane-li se budoucí kupující do prodlení s povinností uzavřít s druhou smluvní stranou smlouvu o převodu vlastnictví jednotky je povinen uhradit budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení. Budoucí kupující se dále dohodl s budoucím prodávajícím, že budoucí prodávající nebude smluvní pokutu vymáhat v případě, bude-li tato povinnost splněna sice po termínu sjednaném v čl. E. odst. 1, ne však později než 15 dnů po tomto termínu.
5. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení budoucího prodávajícího od této smlouvy z důvodů dále uvedených je povinen budoucí kupující uhradit budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10 % základní kupní ceny.
6. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení budoucího kupujícího od této smlouvy z důvodů dále uvedených je povinen budoucí prodávající uhradit budoucímu kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10% základní kupní ceny. Jana.

 

ODPOVĚĎ:
Vámi zaslaný výňatek smlouvy nestanovuje smluvní pokutu pro případ nedodělků či pozdního předání. Taková smluvní pokuta by mohla být uvedena v kupní smlouvě (která byla podepsána následně). Doporučuji tuto prostudovat, zda obsahuje ujednání o smluvní pokutě pro tyto případy.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.