Počet stránek ve webu: 40.957

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám dotaz k povinnosti stavební firmy zaplatit pokutu z prodlení. Ve smlouvě máme následující formulace:
4.8 V případě překážek plnění díla objektivně spočívajících na straně objednatele a/nebo v případě přerušení prací v důsledku vyšší moci, resp. okolností vylučujících odpovědnost zhotovitele a/nebo v případě nepříznivých klimatických a povětrnostních podmínek objektivně vylučujících a/nebo znemožňujících řádnou realizaci díla prodlužuje o tolik pracovních dní, o kolik pracovních dnů byly práce na díle z uvedených důvodů přerušeny, a zhotovitel není po tuto dobu v prodlení s termínem plnění.

4.9 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o překážce, která by vedla k prodlení s termínem plnění včetně návrhu řešení vzniklého problému.
9.1. V případě prodlení zhotovitele s odevzdáním/předáním díla objednateli v termínu plnění, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny uvedené v čl. V. odst. 5.1 smlouvy za každý den prodlení.
11.3. Veškeré oznámení a korespondence vyplývající ze smlouvy budou písemná a budou předána osobně, emailem nebo poštou.
Já se domnívám, že pokud nám zhotovitel nedal písemně mailem, dopisem ani osobním předáním vědět o překážce, která by vedla k prodlení s termínem. Tak můžeme po datu předání díla pokutu vymáhat, i když špatné počasí třeba opravdu bude. Je tomu tak? Děkuji. Bedřich.

 

ODPOVĚĎ:
Smlouva je postavena tak, že v případě vzniku okolností uvedených v čl. 4.8 automaticky dochází k prodloužení termínu. Zhotovitel je vedle toho povinen informovat objednatele o možných překážkách, které by mohly vést k prodlení s termínem plnění a navrhnout jejich řešení.
Za situace, kdy vznikne taková překážka (např. špatné počasí), pak automaticky dojde k prodloužení termínu plnění. Zhotovitel by ovšem měl objednatele předem informovat o možném vzniku této překážky (že bude špatné počasí, kdy není možné provádět dílo). Pokud tak neučiní, je možné vymáhat smluvní pokutu za neinformování (pokud smlouva toto umožňuje), jinak případnou náhradu škody, která vznikne objednateli tím, že zhotovitel objednatele neinformuje o možném vzniku této překážky a nenavrhne řešení.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.