Počet stránek ve webu: 41.484

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Je možné napadnutí smlouvy o prodeji pozemku starší více než cca 35 - 40 let (nejsme si jisti, snažíme se na katastrálním úřadě dohledat)? Obec prodala část pozemku před zahradou naší rodiny jinému vlastníkovi, nebyli jsme však o tom srozuměni (podle nás jsme měli přednostní právo na odkup), dozvěděli jsme se o tom před nějakou dobou.

Nyní ten pozemek je podle nás znehodnocen, tudíž nás obec poškodila. S tímto vlastníkem vedeme spor, protože nám zamezuje průjezd k našemu pozemku, máme tam jen průchod. Na příjezdové komunikaci k naší zahradě si tento vlastník udělal skládku, parkuje tam se souhlasem starosty. Je možné se dožadovat nějakým způsobem odstranění? Pan starosta mu dle jeho slov toto dovolil, ale není žádná nájemní smlouva, pouze na ústní domluvu. Má starosta na toto právo? Dle vyhlášky naší obce musí být smlouva o pronájmu a to dotyčný nemá. Fotky mohu doložit. Děkuji za Vaši odpověď a přeji pěkný den. S pozdravem Vilma.

 

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:
1/ Zneplatnění staré kupní smlouvy:
Zneplatnění kupní smlouvy staré cca 40 let si lze sice představit, jedním dechem je však nutné dodat, že k tomu, aby soud vyslovil neplatnost smlouvy, by musely být předloženy dosti pádné argumenty. Smlouva může být uzavřena neplatně například tehdy, je-li její předmět protiprávní, v rozporu s dobrými mravy, je-li její předmět neurčitý, byla-li některou smluvní stranou uzavřena nesvobodně apod.
I pokud by se Vám podařilo docílit prohlášení předmětné kupní smlouvy za neplatnou, je nutné vzít na zřetel, že soused, který od obce zakoupil předmětný pozemek, by se I přesto mohl stát jeho vlastníkem, a to na základě vydržení. Pokud totiž tento soused zakoupil od obce předmětný pozemek před cca 40 lety a po celou tuto dobu je v dobré víře o tom, že mu tento pozemek náleží (což má odraz I v katastru nemovitostí), mohl by se stát vlastníkem tohoto pozemku na základě vydržení (zneplatněním kupní smlouvy byste tudíž prakticky ničeho nedosáhli).
2/ Přednostní právo koupě:
Z dotazu nevyplývá, na čem stavíte své přesvědčení o tom, že obec byla povinna nabídnout předmětný pozemek k odkupu přednostně Vám. V tomto ohledu proto pouze upozorňuji, že dle § 39/1 zákona o obcích platí, že:
“Záměr obce prodat… hmotnou nemovitou věc … obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Pokud obec záměr nezveřejní, je právní jednání neplatné …”
Je však nutné podotknout, že zákon o obcích je účinný až od 12. 11. 2000. Ve Vašem případě je každopádně důležité, zda obec svůj záměr prodat předmětný pozemek zveřejnila.
3/ Blokování průjezdu:
Pokud Soused svou skládkou (parkováním) blokuje některou veřejně přístupnou pozemní komunikaci, resp. sjezd z Vašeho pozemku na veřejně přístupnou pozemní komunikaci, lze Vám jednoznačně doporučit kontaktovat místně příslušný silniční správní úřad (příslušný odbor městského úřadu) a domáhat se u něj zjednání nápravy.
4/ Povolení starosty zřídit skládku:
Pokud Váš soused zřídil skládku na svém vlastním pozemku, není zapotřebí, aby s obcí uzavíral nájemní smlouvu (neboť si tímto způsobem nenajímá obecní pozemek). Situace by však mohla být jiná, pokud by sousedův pozemek představoval veřejné prostranství. Dle § 34 zákona o obcích platí, že:
“Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. ”
Pokud by totiž soused svou skládkou zabíral veřejné prostranství, byl by tak oprávněn činit pouze s předchozím souhlasem obce (a to bez ohledu na to, že skládku zřídil na svém vlastním pozemku). Pokud obec vybírá místní poplatek za užívání veřejného prostranství, vzniká sousedovi povinnost tento poplatek hradit. Konkrétně dle § 4 zákona o místních poplatcích (mimo jiné) platí, že:
„Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl …
Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.

Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí až 10, - Kč za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den … Obec může stanovit poplatek týdenní, měsíční nebo roční paušální částkou. “
Pokud soused zřídil skládku na obecním pozemku, byl oprávněn tak učinit pouze se svolením obce (která může být v této věci zastoupena starostou). Pakliže obec v obecně závazné vyhlášce zakotvila pro tyto případy určitá pravidla, je starosta samozřejmě povinen tato pravidla respektovat.
____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 128/2000 Sb. , o obcích (obecní zřízení)
zákon č. 565/1990 Sb. , o místních poplatcích

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.