Počet stránek ve webu: 40.662

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Lesní klub nabízí služby lesní školky 4 dny v týdnu. Rodiče se stávají členy klubu a každý měsíc platí 2.100 Kč jako minimum za docházku. V této částce je zahrnuta docházka dítěte 1 den v týdnu. Za 2 dny se platí 3.100 Kč, za 3 dny 4.100 Kč a za 4 dny 5.100 Kč měsíčně. K tomu se platí stravné 65 Kč za každý den.

Pokud je svátek, účtuje si klub za docházku stejně, jako kdyby k ní došlo, i když je klub zavřený. Pokud tedy dítě chodí 3 dny (út, st, čt), platí za měsíc 4.100 Kč + stravné za 12 dnů. Když je svátek například ve středu 28.10., není tento den odečten z docházky a ani není nijak kompenzován. Je takový postup ze strany provozovatele klubu oprávněný? Podle mého se přeci nejedná o školné ve smyslu soukromých středních či vysokých škol, kde je poplatek za období - rok nebo semestr. Pokud to možné je, tak za jakých konkrétních podmínek? Rodiče o tomto nic nepodepisovali.

 

ODPOVĚĎ:
Souhlasím s Vámi v názoru, že se nejedná o “klasické” školné hrazené na soukromých školách. Z dotazu nevyplývá, jakou právní formu má předmětný lesní klub, předpokládám však, že se jedná o spolek (resp. zapsaný spolek). To není ostatně příliš podstatné. Důležité je, jaký právní vztah vzniká mezi rodiči dětí a lesním klubem (kromě vztahu klubu a jeho členů).
Předpokládám, že služby lesní školky jsou rodičům ze strany lesního klubu poskytovány na základě soukromoprávní smlouvy, jejímž předmětem je a/ závazek lesního klubu poskytovat dětem rodičů služby lesní školky a b/ závazek rodičů platit za to lesnímu klubu sjednanou úplatu.
V této smlouvě by mělo být ošetřeno, jakým způsobem, resp. za jaké konkrétní služby má být úplata hrazena. Obecně však platí, že se jedná o běžnou smlouvu o poskytování služeb, tzn. že rodiče by měli lesnímu klubu platit pouze za ty dny, kdy jim (resp. jejich dětem) byly poskytovány služby lesní školky.
Pokud nebyly služby lesní školky v některý den (který je jinak sjednán jako den běžné docházky) poskytovány (například z důvodu, že na tento den připadl státní svátek), jeví se jako absurdní, aby rodiče lesnímu klubu za takový den cokoli hradili. V tomto ohledu by bylo možné vyjádřit právní vztah rodičů a lesního klubu jednoduchou rovnicí:
jsou poskytovány služby -> hradí se úplata (za tyto služby)
nejsou poskytovány služby -> nehradí se úplata (jelikož ji není za co hradit)
Je samozřejmě možné, aby rodiče hradili úplatu rovněž za dny, kdy služba nebude poskytována (například z důvodu státního svátku). Taková dohoda by však musela být v uzavřené smlouvě (mezi rodiči a lesním klubem) výslovně zmíněna – tzn. že rodiče by s takovým postupem museli výslovně souhlasit.
Pokud ve Vámi popsaném případě rodiče o takovém postupu lesního klubu informováni nebyli a nic takového není ujednáno v uzavřené smlouvě, jeví se účtování úplaty za dny, kdy služba nebyla poskytována, jako protiprávní.
Mírně nad rámec Vašeho dotazu doplňuji, že účtování úplaty I za den, kdy služba nebyla poskytována, si lze představit například tehdy, pokud k poskytnutí služby nedošlo z důvodu na straně rodičů (například náhlé odcestování apod.). I takový postup by však měl být v uzavřené smlouvě ujednán.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 99 Kč. Odpověď obdržíte do 24 hodin! Poradit se s právníkem