Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Ráda bych se zeptala na svoje možnosti ohledně odstoupení od smlouvy s jazykovou školou ILC v Brně. V naší smlouvě v jednom z bodů stojí: " 5.4 Odstoupí-li student od smlouvy z následujících důvodů: C) změní se místo výuky. Student má pak nárok na vrácení nevyčerpané části kurzovného s odečtením administrativních nákladů ve výši 1.000 Kč."

Ode dne 13.4.2020 nám byla výuka zrušena z důvodu nařízení vlády týkající se situace kolem COVID-19. Dne 18.4.2020 nám škola poskytla možnost se účastnit se online lekcí z pohodlí našich domovů. Těchto lekcí jsem se já, bohužel, nemohla zúčastnit z technických důvodů. Rozhodla jsem se tedy od smlouvy odstoupit podle výše zmíněného bodu naší smlouvy. Místo bylo dle mého názoru jednoznačně změněno. Kontaktovala jsem tedy školu a přišla mi tato odpověď: "Konzultoval jsem tuto záležitost s naším právníkem. Jeho názor je, že se nejedná o změnu místa výuky, jak je zmíněno ve smlouvě o denním studiu, ale o změnu formy výuky, navíc vynucené "vyšší mocí". Nejedná se tedy o případ možného odstoupení od smlouvy z důvodu změny místa výuky." Ráda bych se zeptala na Váš názor případně na mé možnosti. Myslíte, že mám nárok na odstoupení od smlouvy, případně na jaký orgán (Česká obchodní inspekce, Česká školní inspekce, apod.) se mám se svojí žádostí obrátit? V případě, že nemám nárok ze smlouvy odstoupit, mám nárok na odškodné za zameškanou výuku? Předem moc děkuji za odpověď. S přáním krásného dne Marie.

 

ODPOVĚĎ:
Vámi popsanou situaci je možné posuzovat různě, přičemž vždy se bude jednat o věc názoru konkrétního právníka.
Je pravdou, že primárně došlo ke změně formy výuky. Jedním dechem je však nutné dodat, že změna formy výuky nezbytně přinesla i změnu místa výuky (přeměna denního studia na individuální studium z domova je bez pochyby změnou místa, kde výuka probíhá). S názorem právníka jazykové školy lze proto souhlasit jen částečně, resp. z jeho strany nebylo řečeno vše.
Je sice hezké, že škola se ohání tzv. vyšší mocí, nemělo by však být přehlédnuto, že k Vámi popsané změně výuky došlo až v polovině dubna - tedy v době, kdy vládní krizová opatření již cca měsíc platila a mimořádná situace způsobená pandemií byla již všeobecně známá. Nemyslím si proto, že by škola mohla s úspěchem tvrdit, že ke změně formy/místa výuky byla nucena nepředvídatelnými okolnostmi (když tento průběh bylo možné předvídat již přibližně měsíc).
Dále je nutné si uvědomit, že Vámi uzavřená smlouva nemůže být vykládána doslovně. Při podpisu této smlouvy si patrně nikdo nedokázal představit situaci, jaké je nyní zapotřebí čelit. Z tohoto důvodu není možné interpretovat jednotlivá ustanovení smlouvy pouze podle toho, jak jsou formulována, nýbrž je nutné hledět především na účel, jakého mělo být těmito ustanoveními dosaženo.
Pokud smlouva umožňuje studentovi odstoupit z důvodu změny místa výuky, jedná se o ustanovení, které má chránit studenta před zvýšenými náklady či obtížností dostupnosti jiného místa výuky. Je otázkou, zda je účel tohoto ustanovení splněn rovněž tehdy, může-li student absolvovat online jazykovou výuku ze svého domova (resp. odkudkoli, kde bude mít přístup k internetu).
S ohledem na výše uvedené by bylo možné dovodit, že ke změně místa výuky (ve smyslu její jiné/obtížnější fyzické dostupnosti) nedošlo, neboť k této výuce se můžete dostat takřka odkudkoli (v takovém případě byste tudíž nebyla oprávněna od smlouvy odstoupit). Na druhou stranu však platí, že jako obtížnější dostupnost výuky lze (v kontextu online výuky) hodnotit i technické překážky, kterým mohou studenti čelit (což je i Váš případ).
Ze znění dotazu usuzuji, že se jedná o soukromou jazykovou školu, tzn. že vůči ní vystupujete v pozici spotřebitele. V tomto ohledu je tudíž vhodné poukázat na § 1812/1 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
„Lze-li obsah smlouvy vyložit různým způsobem, použije se výklad pro spotřebitele nejpříznivější. “
Nebude-li dohoda s jazykovou školou (ve věci odstoupení od smlouvy) možná, budete se moci obrátit:
- buď na Českou obchodní inspekci:
https://www.coi.cz/
před kterou se můžete Vy a jazyková škola pokusit mimosoudně vyřešit nastalý spor (§ 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele),
- anebo na soud s žalobou (v tomto ohledu doporučuji samozřejmě zvážit, zda se Vám to – s ohledem na částku, o jakou by se mělo jednat – vůbec vyplatí).
Pokud Vám nebylo umožněno po určitou dobu studovat (a to z důvodu na straně jazykové školy), máte samozřejmě právo na vrácení odpovídající části úplaty (pokud Vámi uzavřená smlouva nestanoví něco jiného).
___________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
zákon č. 634/1992 Sb. , o ochraně spotřebitele

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.