Počet stránek ve webu: 41.232

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vypověděl jsem smlouvu službě Free sat z důvodu přestěhování. V novém bydlišti je zabezpečen příjem TV jiným způsobem. Tím jsem nedodržel 24 měsíční vázanost a bude mi naúčtována smluvní pokuta ve výši 20 % zbývajících paušálů. Může být uplatněn § 1765 NOZ o změně podstatných skutečností?  

ODPOVĚĎ:
Vámi zmiňované ustanovení občanského zákoníku stanovuje:
Dojde-li ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, má dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě, prokáže-li, že změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, anebo se dotčené straně stala až po uzavření smlouvy známou. Uplatnění tohoto práva neopravňuje dotčenou stranu, aby odložila plnění.
Toto ustanovení nelze aplikovat na Váš případ. Výše uvedený par. dopadá na situace, kdy dojde k takové změně okolností, kterou nemohla dotčená strana rozumně předpokládat ani ovlivnit. Přestěhování pod toto nelze začlenit, to ovlivnit můžete.
Zákon umožňuje poskytovatelům telekomunikačních služeb, mimo jiné i sat TV, aby v případě ukončení smlouvy požadovali úhradu částky až do výše 20% ze zbývajícího paušálu.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.