Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Manžel je živnostnik, provedl rekonstrukci koupelny dle smlouvy o dílo v řádném termínu. Odvedl víceprace které ve smlouvě nebyly a na které slovně upozornil majitele, že za ně neručí a tudíž si za ně neúčtuje žádnou finanční částku (udělal to tzv. z dobré vůle pro jméno firmy). Dílo předal a majitel společně s manželem podepsali předávací protokol, ve kterém je uvedeno, že dílo přebírá bez výtek a bez nedodělků.

Přímo při předání vznesli výtky k některým věcem, které se jim nelíbí. A tudíž jim manžel slevil 4.000 Kč z ceny díla. Pak ho kontaktoval s tím, že je špatně spoustu věcí, které se jim nelíbí a které si řekli již při předání a dostali na ně již zmiňovanou slevu. Nyní vyhrožují, že si nechají vše odborně zkontrolovat a budou požadovat náhrady škody za následného předělání jinou firmou. Jaké má manžel v tomto sporu právo se bránit? Ve smlouvě máme "rozhodčí doložku". Stavební deník majitel znehodnotíil tím, že manžel mu jej půjčil k nahlédnutí, ale bez jeho vědomí do něj dopsal věci k již dříve podepsaným pracím. Děkuji za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
Zde je v prvé řadě rozhodné to, co je napsáno ve smlouvě, tj. popis díla a jeho vlastnosti a srovnání se skutečným stavem. Pokud skutečný stav neodpovídá tomu, co je uvedeno ve smlouvě, jedná se o vady, za které odpovídá obecně zhotovitel díla.
Bohužel ve Váš neprospěch trochu hovoří skutečnost, že v předávacím protokolu není zohledněno to, že byla dána sleva z ceny kvůli několika výtkám. Pokud by druhá strana toto rozporovala, bude se muset dokazovat prostřednictvím svědectví svědků, že k tomuto došlo.
Co se týká podepsaného protokolu, zde zákon uvádí:
Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Převezme-li objednatel dílo bez výhrad, nepřizná mu soud právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.
Pokud tedy předávací protokol uvádí, že zde žádné výhrady nejsou, ale ve skutečnosti zde byly zjevné vady, soud nepřizná práva z těchto zjevných vad. V případě ostatních vad platí následující:
Soud nepřizná objednateli právo z vadného plnění, neoznámil-li objednatel vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do dvou let od předání díla, a namítne-li zhotovitel, že právo bylo uplatněno opožděně.
U zfalšovaného stavebního deníku by pak v případě sporu před soudem muselo být prokazováno znaleckým posudkem, že došlo k dodatečným zápisům – např. psaným jinou rukou, jinou barvou tužky apod.
Pokud máte ve smlouvě platně sjednanou rozhodčí doložku, nemůže se protistrana obrátit na soud, ale na rozhodce určeného smlouvou, který bude danou věc posuzovat.  

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.