Počet stránek ve webu: 39.266

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Uzavřela jsem smlouvu se soukromou školkou, ale se školkou nejsme spokojeni. Podala výpověď. Ve smlouvě je výpovědní doba jeden měsíc. Zaměstnanec školky nebyl ochotný k dohodě dřívější výpovědi, takže jsem počítala, že zaplatím ještě další měsíc (ten z výpovědní doby). Dnes (19.03.2019) jsem dceru omlouvala ze školky, aby nepočítali s obědem a bylo mi odpovězeno po SMS, že docházku dcery považují za ukončenou k datu z minulého týdne a pro dceru už ve školce nemají místo.

Je zde šance, že se jedná o porušení výpovědní doby ze strany školky a ten další měsíc platit nemusím, když tam tedy nemá místo? Je šance vymoci poměrné školné za tento měsíc? Ve smlouvě není nic o poplatku za ukončení. Výpověď začíná běžet od 1.3.2019, ve smlouvě není nic o tom, že dítě nesmí navštěvovat školku ve výpovědní době. Děkuji, Hedvika

 

ODPOVĚĎ:
Ve Vámi popsaném případě je klíčové znění smlouvy, kterou jste s předmětnou mateřskou školou uzavřela. Je podstatné, jakým způsobem je zde ošetřena délka výpovědní doby a počátek a konec jejího běhu.
Ze znění dotazu nicméně usuzuji, že se jednalo o vcelku standardní sjednání výpovědní doby, tzn. že výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně (skončí tedy ke konci měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně). Pakliže jste výpověď smlouvy doručila mateřské škole v měsíci únoru 2019, počne výpovědní doba svůj běh 1. března 2019 a skončí ke konci března 2019 (v tomto ohledu samozřejmě do jisté míry fabuluji, neboť konkrétní znění Vámi uzavřené smlouvy mi není známo).

Jelikož Vámi uzavřená smlouva je běžnou soukromoprávní smlouvou, jsou na ní aplikovatelná ustanovení občanského zákoníku. Konkrétně pak dle § 1998 občanského zákoníku platí, že:
- závazek lze vypovědět, ujednají-li si to strany nebo stanoví-li tak zákon;
- je-li závazek vypovězen, zaniká uplynutím výpovědní doby.

Jelikož ve Vašem případě došlo k vypovězení celé smlouvy (a tedy všech závazků, které tato smlouva zakládala), zanikne závazek mateřské školy poskytovat Vaší dceři předškolní vzdělávání až ke konci výpovědní doby (stejně jako Váš závazek hradit za to mateřské škole sjednanou úplatu).
Mateřská škola je proto povinna poskytovat Vaší dceři předškolní vzdělávání do konce běhu výpovědní doby ve stejném rozsahu, jako tomu bylo před vypovězením smlouvy. Pakliže se mateřská škola vyjádřila ve smyslu, že pro Vaší dceru již nemá místo (a to v okamžiku, kdy výpovědní doba ještě ani nezačala běžet), lze usuzovat, že mateřská škola porušuje uzavřenou smlouvu (neboť tato smlouva je po celou dobu běhu výpovědní doby platná a vymahatelná).
V současné chvíli Vám doporučuji oslovit mateřskou školu (a to písemně, např. e-mailem) s dotazem na její stanovisko. Je zapotřebí co nejrychleji vyjasnit, z jakého důvodu mateřská škola odmítá nadále poskytovat Vaší dceři předškolní vzdělávání. Mateřskou školu důrazně upozorněte, že po celou dobu běhu výpovědní doby je vázána uzavřenou smlouvou a je tudíž povinna poskytovat Vaší dceři předškolní vzdělávání. Zároveň můžete mateřské škole nabídnout, že s ní uzavřete dohodu o ukončení smlouvy, tzn. že uzavřenou smlouvu můžete dohodou ukončit prakticky okamžitě (k tomu je však zapotřebí písemný souhlas Vás i mateřské školy). Je zapotřebí, abyste od mateřské školy získala jednoznačné vyjádření k jejímu závazku poskytovat Vaší dceři předškolní vzdělávání po dobu výpovědní doby.
Odmítne-li mateřská škola poskytovat Vaší dceři předškolní vzdělávání po dobu běhu výpovědní doby, nebudete samozřejmě povinna mateřské škole cokoli hradit. Úplata, kterou jste doposud mateřské škole hradila, byla odměnou za plnění smlouvy, tzn. za poskytování předškolního vzdělávání Vaší dceři. Přestane-li mateřská škola tento svůj závazek ze smlouvy plnit, právo na úplatu jí nevznikne.
Pakliže mateřská škola přestane (přestala) poskytovat Vaší dceři předškolní vzdělávání v průběhu měsíce února 2019, za který jste již zaplatila sjednanou úplatu, vznikne Vám právo domáhat se po mateřské škole vrácení poměrné části této úplaty, a to za období, kdy mateřská škola svůj závazek ze smlouvy neplnila. V tomto ohledu je podstatné, zda není tato situace zvlášť ošetřena v uzavřené smlouvě.
V první řadě Vám nicméně doporučuji (písemně) vyjasnit, jak mateřská škola pohlíží na další poskytování předškolního vzdělávání Vaší dceři (tzn. na plnění svého smluvního závazku po dobu běhu výpovědní doby). Prohlásí-li mateřská škola, že se již necítí být vázána uzavřenou smlouvou, a to i přesto, že tato smlouva je po dobu běhu výpovědní doby stále platná, bude možné uvažovat o dalších právních krocích.
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Matka dítěte podala výpověď soukromé školce o péči o dítě a školka dítě vyhostila dítě již ve výpovědní lhůtě o měsíc dříve - jak se bránit?