Počet stránek ve webu: 40.375

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2017 jsem získal kupní smlouvou jednu třetinu pozemku. Z důvodu přístupu bych chtěl část podílu darovat osobě, která není se mnou v příbuzenském poměru. Znalecký posudek nebude dělán. Dotaz: Z jaké ceny bude obdarovaný platit daň t. j. 15%. Z ceny dle BPEJ - z úřední ceny+přirážka dle cenové mapy nebo z tržní ceny pro danou oblast? Děkuji, Zdeněk

ODPOVĚĎ:
Pro účely placení daně z příjmů bude cena pozemku stanovena podle právního předpisu upravujícího oceňování majetku (cena stanovená podle zákona o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. a oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb.). A podle zákona o oceňování majetku záleží na tom jakého je pozemek druhu. Vyjdu-li z Vašeho dotazu, tak v případě zemědělského pozemku se cena vypočte jakou součin "základní ceny" a výměry v m2. U bonitovaná půdně ekologické jednotky se základní cena stanoví jak uvádíte podle čísla a ceny v tabulce BPEJ v příloze č. 4 oceňovací vyhlášky plus přirážka (ne dle cenové mapy z tržní ceny) podle přílohy č. 5 oceňovací vyhlášky (podle kritérií a cen uvedených v tabulce přílohy) s příslušným zdůvodněním. Pokud jde o zemědělský pozemek, který nebyl bonitován tak průměrnou základní cenou v Kč za m2 zemědělských pozemků v daném katastrálním území, uvedenou v jiném právním předpisu, je-li potvrzeno Státním pozemkovým úřadem České republiky, že zemědělsky obhospodařovaný pozemek nebyl bonitován + přirážka podle přílohy č. 5 vyhlášky (stejný postup jako v předchozím případě).