Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (2 hlasů)

Manžel nabyl děděním pozemek v němž je právo pro všechny držitele a nastupitele na pozemku užívat studnu na vedlejším pozemku, podle kupní smlouvy, která je založena na katastru. To bylo zapsáno do pozemkových knih na základě soudního rozhodnutí. Tato služebnost byla vedena na listech vlastnictví manžela a sousedů, kde je studna.

Místní národní výbor v obci v roce 1967 vydal listinu, že potvrzuje, že není třeba vyznačovat věčné břemeno, které zaniklo uplynutím času, další výstavbou do nové evidence nemovitostí. Na základě žaloby souseda, který chtěl, aby se soudem služebnost zrušila, soud jeho žalobě nevyhověl a potvrdil v roce 2006, že služebnost trvá. Soused proto v roce 2007 podal na katastr žádost o výmaz věcného břemene - služebností k výmazu doložil rozsudky, které katastr posoudil, že předložené rozsudky dokládání trvání služebností a proto použil k výmazu listinu MNV. Tak katastr vyhověl sousedovi a z listů vlastnictví manželovi a sousedovi odstranil zapsanou služebnost. Opakovaně požadujeme katastr, aby zpět zapsal služebnost na náš a sousedův list vlastnictví, ale katastr nám dosuď nevyhověl. Spolu s kupní smlouvou pozemku byla zakoupena i služebnost. Prosím požadují Vaše vyjádření, zda katastr je ze zákona oprávněn odstranit služebnost použitím listiny MNV z roku 1967, když rozhodnutí soudu z roku 2006 tuto listinu vyvrací. Děkuji Vám za Vaší odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
Vámi popisovaný postup katastrálního úřadu se jeví poněkud zvláštní. Je podstatné, jak se katastrální úřad vypořádal s existencí rozsudku z roku 2006, který trvání služebnosti potvrzuje – jedná se totiž o klíčovou skutečnost, k níž musel (jak předpokládám) katastrální úřad přihlédnout. Máte k dispozici nějaké vyjádření/rozhodnutí katastrálního úřadu, v němž se zabývá i rozsudkem z roku 2006?
Na katastrální úřad se můžete obrátit s žádostí o provedení opravy chyby v katastrálním operátu (a to s poukazem na chybné vymazání zápisu o služebnosti, s poukazem na rozsudek z roku 2006). Konkrétně dle § 36/1 písm. a) katastrálního zákona platí, že:
„Na písemný návrh vlastníka nebo jiného oprávněného nebo i bez návrhu opraví katastrální úřad chybné údaje katastru, které vznikly
a) zřejmým omylem při vedení a obnově katastru“
Katastrální úřad bude povinen Vám doručit oznámení o tom, že a/ provedl opravu nebo b/ opravu neprovedl, jelikož se dle jeho názoru nejedná o chybu (§ 36/3 katastrálního zákona). Zároveň bude katastrální úřad povinen Vás poučit o možnosti obrany, pokud byste s doručeným oznámením nesouhlasili. Konkrétně dle § 36/4 katastrálního zákona platí, že:
„Sdělí-li do 30 dnů od doručení oznámení vlastník nebo jiný oprávněný katastrálnímu úřadu, že … s tím, že se nejedná o chybu, nesouhlasí, vydá katastrální úřad rozhodnutí ve věci. “
Pokud Vám tedy katastrální úřad oznámí, že opravu neprovedl, jelikož se dle jeho názoru nejedná o chybu, budete mu moci do třiceti dnů (od doručení tohoto oznámení) sdělit, že s tím nesouhlasíte. V takovém případě vydá katastrální úřad správní rozhodnutí, jehož prostřednictvím rozhodne o tom, že opravu neprovede, jelikož nejde o chybu katastrálního operátu. Proti tomuto rozhodnutí (které Vám musí být doručeno) se budete moci bránit odvoláním (popřípadě následně i žalobou ke správnímu soudu). Rozhodnete-li se bránit právní cestou, doporučuji Vám využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta zabývajícího se oblastí správního práva).
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 256/2013 Sb. , o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.