Počet stránek ve webu: 43.068

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2010 jsme koupili pozemek s věcným břemenem jízdy a chůze, které dobrovolně zřídil prapůvodní majitel v roce 1994 s konkrétním uvedením jména prapůvodní majitelky k sousedícímu pozemku s právem jízdy a chůze na její sousedící pozemek. Ve smlouvě je i zmínka, že toto právo bude přecházet na další majitele, což nám připadá nesmyslné při dobrovolném souhlasu za úplatu i do budoucna.

Ona sama neplatila a nedodržovala smluvní podmínky a roční poplatek, ani nevyužívala toto právo za celou dobu vlastnictví od 1994-2010. Poté přešel náš budoucí pozemek na jiného majitele a tomu také neplatila dalších 10 let. Pak jsme koupili v 2010 my a zase neplatila a nevyužívala věcné břemeno. Pak převedla na syna a zase nikdo neplatil a ani nevyužíval věcné břemeno jízdy a chůze ani to nemůže prokázat, že platila (i). Výše zmíněný sousedící pozemek je trvalý travní porost 1362m2, neobdělávaný, dlouhodobě zanedbaný, není zde možné podnikat, je podmáčený s nálety a je to vlastně jakoby svažité údolíčko mezi stromy a lesy, kam stéká okolní vláha a srážky ze všech okolních lesů - nelze na něm stavět dle územního plánu s nízkou bonitou půdy k jakémukoliv reálnému využití díky podmáčenosti. My jsme poslední pozemek na konci obce s možností zástavby dle územního plánu. Při znaleckých posudcích nám toto věcné břemeno jízdy a chůze značně znehodnocuje pozemek a celkový odhad a znevýhodňuje získání příznivých podmínek k získání finančních prostředků od bank nebo značně snižuje cenu při případném prodeji. Nový majitel je nekomunikativní, nezajímá se o svůj pozemek, ZASE NEPLATÍ už dalších 14 let, také ho ani neudržuje. Blokuje a znehodnocuje nám majetek a v budoucnu znemožňuje klidné užívání naší nemovitosti (zatím stavíme RD). Poplatek za roční užívání byl v roce 1994 (před 30 lety) stanoven na 200 Kč ročně, což už dávno není ani adekvátní k takové blokaci. K jeho pozemku má sousední majitel obdobnou možnost přístupu i z druhé strany z obecní cesty a přes pozemky (poloze, zemědělské nebo travní porost) s jejichž majiteli může uzavřít smlouvu jako s námi (má obdobnou možnost přístupu a podmínek). My o to nestojíme za dané dlouhodobé situace (14 let problémů, znevýhodňování, omezování a nedodržování původních podmínek smlouvy a blokace z roku 1994). V podstatě od r. 1994 (tzn. 30 let) se o věc prapůvodní majitelka ani nový majitel (syn) nezajímali a nezajímají o nápravu, nevyužívají a neplatí dlouhodobě roční smluvní poplatek. Chceme se břemene zbavit.
1. Máme vůbec šanci o výmaz u soudu? Důvod neplacení, takže výpověď a zrušení – výmaz z důvodu neplacení, neužívání a nezájmu o stav věci a znehodnocování naší nemovitosti?
2. Co budeme potřebovat – jaké listiny k soudu? Dohoda ani odkup není možná „ soused“ nekomunikuje – má postoj „mrtvého brouka“ Nechceme mu dát jakoukoli možnost věc zvrátit a zavdat mu příčinu k našemu neúspěšnému podání k soudu s žádosti k rozhodnutí o zrušení věcného břemene. Jak postupovat?
3. Budeme mít šanci k vrácení právních a soudních výloh?
Děkuji za fundované právní posouzení, radu k postupu a zodpovězení dotazu.

 

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:
1/ Máme vůbec šanci o výmaz u soudu? Důvod neplacení, takže výpověď a zrušení – výmaz z důvodu neplacení, neužívání a nezájmu o stav věci a znehodnocování naší nemovitosti?
Ve Vašem případě je podstatné, zda smlouva, kterou byla služebnost (věcné břemeno) v roce 1994 zřízena, počítá s možností svého jednostranného ukončení (typicky výpovědí). Pakliže by byla taková varianta ve smlouvě zakotvena, bylo by možné postupovat dle tohoto ujednání – tzn. doručit (prokazatelným způsobem) sousedovi jednostranné ukončení smlouvy a následně se obrátit na katastrální úřad s návrhem na provedení příslušných změn v katastru nemovitostí. Je ovšem pravdou, že starší smlouvy o zřízení služebností (věcných břemen) s tímto způsobem obvykle nepočítají.
Platná právní úprava Vám umožňuje v zásadě dva způsoby, jak lze (soudní cestou) existující služebnost (věcné břemeno) zrušit:
a/ Promlčení:
Je možné, abyste se obrátili na soud s tzv. určovací žalobou (§ 80 Občanského soudního řádu), jejímž prostřednictvím se budete domáhat, aby soud svým rozhodnutím určil, že předmětná služebnost zanikla, a to z důvodu jejího promlčení. Tuto žalobu bude možné opřít o § 631 a § 632 občanského zákoníku, dle nichž platí, že:
„Bylo-li právo zapsáno do veřejného seznamu, promlčí se za deset let ode dne, kdy mohlo být vykonáno poprvé. “
„Bylo-li do veřejného seznamu zapsáno právo, které může být vykonáváno nepřetržitě nebo opakovaně, promlčí se, pokud není vykonáváno po dobu deseti let. Bylo-li však do veřejného seznamu zapsáno právo, které se vykonává jen zřídka, vyžaduje se, aby osoba, které právo náleží, měla v průběhu deseti let alespoň třikrát příležitost je vykonat a nikdy je nevykonala; nevyskytne-li se v průběhu deseti let příležitost právo vykonat třikrát, prodlužuje se promlčecí lhůta, dokud nebude využita žádná ze tří příležitostí. “
b/ Změna poměrů:
Zrušení služebnosti se můžete domáhat rovněž s poukazem na § 1299/2 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
„Při trvalé změně vyvolávající hrubý nepoměr mezi zatížením služebné věci a výhodou panujícího pozemku nebo oprávněné osoby se vlastník služebné věci může domáhat omezení nebo zrušení služebnosti za přiměřenou náhradu. “
Bude-li nezbytné, abyste se v této věci obrátili na soud, doporučuji Vám využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta zabývajícího se oblastí občanského práva).
2/ Co budeme potřebovat – jaké listiny k soudu? Jak postupovat?
Vaší povinností bude prokázat veškerá Vaše žalobní tvrzení. Bude tedy nutné, abyste prokázali, že služebnost (věcné břemeno) existuje, resp. že v minulosti byla uzavřena smlouva (což je ostatně dohledatelné náhledem do katastru nemovitostí).
Poměrně obtížné může být prokázání skutečnosti, že soused předmětnou služebnost vůbec nevyužívá – zde si lze představit provedení svědeckých výpovědí těch, kdo mají o stavu Vašeho pozemku a jeho ne/užívání ze strany souseda povědomí (včetně původních majitelů Vašeho pozemku).
3/ Budeme mít šanci k vrácení právních a soudních výloh?
Zaznamenáte-li procesní úspěch, bude Vám soud moci přiznat náhradu nákladů soudního řízení (soudní poplatek, náklady právního zastoupení).
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 99/1963 Sb. , Občanský soudní řád
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.