Počet stránek ve webu: 43.068

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Koupili jsme pozemek, přes který vede vedení vysokého napětí - historicky, desítky let. Toto vedení resp. jeho ochranné pásmo zabírá cca 2 000 m2 z cca 18 000 m2. V katastru nemovitostí však žádné břemeno zapsáno není a ČEZ tvrdí, že to není nutné, pokud byla stavba dokončena před určitým datem (cca 1990? ). Zatím nám nebyly předloženy žádné dokumenty, že stavba vůbec legálně existuje - stavební povolení, kolaudace apod.

Naším cílem je buď odstranění tohoto vedení resp. jeho přeložení např. podél komunikace nebo dohoda o služebnosti-poplatku za užívání/zábor území. Lze i zpětně? Máme ještě podobný případ s veřejně přístupnou komunikací částečně na našem pozemku a částečně na pozemku města. Děkuji za konzultaci. Emil.

 

ODPOVĚĎ:
Svou odpovědí Vás patrně nepotěším, je nicméně poměrně pravděpodobné, že společnost ČEZ má pravdu.
V minulosti bylo totiž skutečně možné zatížit pozemek věcným břemenem (spočívajícím v právu provozovatele energetické soustavy vybudovat a provozovat na pozemku energetické vedení), aniž by bylo nutné zapisovat toto věcné břemeno do katastru nemovitostí. Tato povinnost nebyla následně provozovatelům energetických soustav uložena ani zpětně (patrně proto, že by se jednalo o nepředstavitelné množství právních vztahů).
V současné chvíli Vám doporučuji vyžádat si od společnosti ČEZ podklady o tom, že:
1/ vedení na Vašem pozemku představuje legální stavbu,
2/ v minulosti došlo ke zřízení věcného břemene (a tehdejší vlastník Vašeho pozemku byl adekvátně odškodněn).
Bude-li společnost ČEZ schopna tyto skutečnosti řádně prokázat, nezbude Vám, než vedení energetické soustavy na Vašem pozemku strpět. O přeložení tohoto vedení sice společnost ČEZ můžete požádat - na vyhovění této žádosti však nebudete mít právní nárok, navíc by pak byla přeložka realizována na Vaše náklady.
Co se týče Vámi zmiňované veřejně přístupné pozemní komunikace na Vašem pozemku, záleží v první řadě na tom, kdo je jejím vlastníkem. Jedná-li se o veřejně přístupnou účelovou komunikaci, jste jejím vlastníkem Vy, jde-li o místní komunikaci, patří obci (jak to vyplývá z § 9/1 zákona o pozemních komunikacích). Ať tak či tak, podléhá tato pozemní komunikace tzv. právu obecného užívání. Konkrétně dle § 19/1 zákona o pozemních komunikacích smí každý:
"... užívat pozemní komunikace bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny ... Uživatel se musí přizpůsobit stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu dotčené pozemní komunikace."
Jste tedy povinen strpět užívání této pozemní komunikace kýmkoli, a to bezplatně. Jakýmkoli svévolným omezením obecného užívání této pozemní komunikace byste se mohl dopustit přestupku dle § 42a/1 písm. a) zákona o pozemních komunikacích. Obecné užívání veřejně přístupné účelové komunikace může být upraveno či omezeno postupem dle § 7/1 zákona o pozemních komunikacích:
"Příslušný silniční správní úřad obecního úřadu obce s rozšířenou působností může na žádost vlastníka účelové komunikace a po projednání s Policií České republiky upravit nebo omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci, pokud je to nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů tohoto vlastníka ..."
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.