Počet stránek ve webu: 43.068

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Koupili jsme stavební pozemek. Dotazovali jsme se na katastrálním úřadu, zda není zatížen nějakým břemenem. Bylo nám řečeno, že se na pozemku nenachází žádné věcné břemeno. Poněvadž bývalý majitel pozemek neudržoval a nekontroloval, udělaly si z něj okolní rekreační objekty skladiště starých ořezaných větví.

Po koupi pozemku jsme začali s úklidem. Po odklízení ořezaných větví, jsme objevili kanalizační šachtu. Přitom jsme došli k tomu, že našim pozemkem prochází společná kanalizační přípojka okolních rekreačních objektů. Opět jsme se dotazovali na katastrálním úřadu. Bylo nám řečeno, že když byla kanalizační přípojka vedena pozemkem dřív, může dojít k tomu, že není zakreslena a zaevidována. Požádali jsme majitelé kanalizační šachty, zda se můžeme připojit na jejich kanalizační přípojku do šachty umístěné na našem pozemku. Nabídli jsme vybudování nové kanalizační šachty, která bude splňovat nynější normy. Majitelé nebyli sdílní a naši kanalizační přípojku napojit nedovolili. Proto musíme vybudovat ČOV. Nechali jsme si vypracovat dokumentaci. ČOV by měla být umístěna na našem pozemku, kde prochází kanalizační přípojka okolních rekreačních objektů. Nyní docházím k otázce, se kterou se na Vás obracím. Mám požádat majitelé přípojky, aby přeložili jejich kanalizační přípojku, která prochází naším pozemkem v místě, kde musíme vybudovat ČOV nebo jak mám postupovat? Předem děkuji za odpověď. S pozdravem Dora.

 

ODPOVĚĎ:
Ve Vámi popsaném případě je klíčové, zda je předmětná kanalizační přípojka povolenou a oprávněnou stavbou. O povolenou stavbu půjde tehdy, byla-li zřízena s příslušným přivolením stavebního úřadu. Oprávněnou stavbou bude kanalizační přípojka, pokud předchozí vlastník Vašeho pozemku odsouhlasil její zřízení na svém (nyní Vašem) pozemku. Tyto informace Vám doporučuji ověřit, jelikož mohou zásadně ovlivnit Vaší vyjednávací pozici (ve vztahu k vlastníkům rekreačních objektů, které jsou na předmětnou kanalizační přípojku napojeny).
V této věci se proto obraťte na místně příslušný stavební úřad a dotažte se ho, zda jím byla tato kanalizační přípojka v minulosti odsouhlasena (tzn. zda bylo vedeno příslušné řízení, které bylo zakončeno vydáním povolení, popř. zda byl v rámci tohoto řízení předložen i písemný souhlas tehdejšího vlastníka pozemku).
Pokud by totiž vyšlo najevo, že se jedná o nepovolenou stavbu (tzv. černou stavbu), byl by stavební úřad povinen zahájit řízení o odstranění stavby (§ 129 stavebního zákona).
Dříve, než kontaktujete místně příslušný stavební úřad, se můžete obrátit přímo na vlastníky kanalizační přípojky a dotázat se jich, zda byla tato přípojka stavebním úřadem řádně povolena a zda s její stavbou souhlasil tehdejší vlastník Vašeho pozemku (písemný souhlas tohoto vlastníka, stejně jako písemné rozhodnutí stavebního úřadu, si můžete od vlastníků kanalizační přípojky vyžádat k nahlédnutí).
Ukáže-li se, že kanalizační přípojka byla vybudována takzvaně načerno (což jsou případy poměrně časté), byla byste oprávněna po vlastnících kanalizační přípojky požadovat její odstranění, popřípadě alespoň přeložení. Předpokládám, že v takové situaci by byli vlastníci kanalizační přípojky svolnější k Vašemu napojení na tuto kanalizační přípojku.
Jestliže vlastníkům kanalizační přípojky nesvědčí k jejímu vedení Vaším pozemkem žádný právní titul (souhlas, smlouva apod.), bude do budoucna vhodné tuto situaci právně ošetřit (uzavřít například nájemní smlouvu, smlouvu o výpůjčce/výprose, smluvně zřídit služebnost – věcné břemeno apod.).
Pokud by se naopak ukázalo, že kanalizační přípojka byla odsouhlasena jak bývalým vlastníkem Vašeho pozemku, tak stavebním úřadem, bude se jednat o zcela legální stavbu – v takovém případě by vlastníci kanalizační přípojky nemuseli Vaší žádosti o její přeložení vyhovět.
______________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.