Počet stránek ve webu: 40.662

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Vlastníme se sestrou přes 10 hektarů orné půdy zděděnė po rodičich v roce 2011. Půda je v rodinném vlastnictvíí od roku 1948. Půdu už pár let pronajímáme Zemědělskému Družstvu, které ji obhospodařuje. Na pozemku stojí sloupy vysokého napětí, tedy VN a my jsme se sestrou obě obdržely od ČEZ Distribuce, a. s. Smlouvu o Budocí Smlouvě o Zřízeni Věcného Břemene a Dohodu o Umístění Stavby.


Roky máme na své parcele rozbočovací příhradový stožár na čtyři směry. Bylo nam řeč​eno, že se budou rekonstruovat zřejmě všechny čtyři, avšak minimálně tři směry. Příhradový stožár, na dalši směr se převěsí nové vodiče. Umístěním nového stožáru VN vznikne, nová trasa nadzemního vedení VN. Velky zásah do pozemku ke kterému máme sentimentálni vztah. Je nám známo že ČEZ Distribuce a. s. musí podle energetického zákona §458/200 Sb. uzavřít na nové trasy nadzemního vedení věcná břemena. My chápeme, že můzeme jednaní protáhnout a zkomplikovat, když s věcným břemenem nebudeme souhlasit, ale že bohužel nakonec ČEZ stejně zrealizuje tento pojekt, ‘ve veřejném zájmu’. S tímhle asi bohužel nic neuděláme. Naše další obavy jsou v tom, co smlouva obsahuje a jaké podmínky si žádat aby tato Smlouva o Budocí Smlouvě o Zřizeni Věcnėho Břemene a Dohodu o Umistěni Stavby byla co nejvíce v náš prospěch a to z následujících důvodů.
V tuhle chvíli Předmetem smlouvy je že se zavazujeme uzavřít Vlastní smouvu o zřízeni věcného břemene podle § 25 ods. 4 Energetického zákona. Předpokládaný rozsah omezeni nemovitosti věcným břemenem je 432 m2. ČEZ poté vyhotoví geometrický plán, Vlastní smlouvu a zašle nám výzvu k uzavřeni Vlastní smlouvy do 5 let od kolaudace zařízení distribuční soustavy či uvedení do provozu. A my se zavazujeme tuto Vlastní smlouvu uzavřít do 60 dnů od doručení. že za omezení vlastnického práva v důsledku výstavby a zřízeni Věcného břemene nabízí jednorazovou nahradu KC (suma která je směšná) vyplacenou po provedení vkladu Věcného Břemen do katastru nemovitiost za podmínek stanovených Vlastní smlouvou.
ČEZ se zavazuje v této Smlouvě o Budoci Smlouvě o Zřizeni Věcnėho Břemene a Dohodu o Umistěni Stavby že prostřednictvím třetí osoby:
vykope jámu pro základy ocelového stožáru VN. Umístí vedení VN. Zahrne výkop a uvede do původního stavu.
Pokud nám způsobi újmu na majetku, že máme právo na přiměřenou jendorázovou náhradu.
Naše další obavy jsou v tom, co smlouva obsahuje a jaké podmínky si žádat aby tato Smlouva o Budocí Smlouvě o Zřizeni Věcnėho Břemene a Dohodu o Umistěni Stavby byla co nejvíce v náš prospěch a to z nasledujicich duvodu.
V tuhle chvíli Předmetem smlouvy je:
- že se zavazujeme uzavřít Vlastní smouvu o zřízeni věcného břemene podle § 25 ods. 4 Energetického zákona. Předpokládaný rozsah omezení nemovitosti věcným břemenem je 432 m2. poté vyhotoví geometrický plán, Vlastní smlouvu a zašle nám výzvu k uzavřeni Vlastní smlouvy do 5 let od kolaudace zařízení distribuční soustavy či uvedení do provozu. A my se zavazujeme tuto Vlastní smlouvu uzavřít do 60 dnů od doručení.
Že za omezení vlastnického práva v důsledku výstavby a zřízeni Věcného břemene nabízií jednorazovou nahradu KC (suma která je směšná) vyplacenou po provedení vkladu Věcného Břemen do katastru nemovitiost za podmínek stanovených Vlastní smlouvou.
ČEZ se zavazuje v této Smlouvě o Budoci Smlouvě o Zřizeni Věcnėho Břemene a Dohodu o Umistěni Stavby že prostřednictvím třetí osoby: Vykpoe jámu pro základy ocelového stožáru VN. Umístí vedení VN, Zahrne výkop a uvede do puvodního stavu. Pokud nam způsobi újmu na majetku, že máme právo na přiměřenou jendorázovou náhradu.
ČEZ se zavazuje uhradit veškeré naklady s vyhotovením této smlouvy o smlouvě budoucí, Vlastni smluvy, geometrického plánu a podáním navrhu na vklad do katastru nemovitostí.
My jsme se na základě výše uvedených informací potkaly s jedním z projektantů který zastupuje ČEZ Distribuci a. s. , aby jsme viděly zda by bylo možné pro ČEZ jít k jiným vlastnikům a stožár VN postavit mimo náš pozemek. Ten nám bohužel jen předložil jiný návrh k posunu trasy nadzemního vedení VN na okraje dotčených pozemků,
Pokud ovšem my nebudeme s tímto návrhem souhlasit, nebo požadovat nepřiměřenou náhradu, bude ze strany ČEZu trasa vedení VN (kromě mřížového stožáru) zůstane ve stávající trase jak je teď. Ohledně této realizace máme spoustu obav a to nejen s ralizací samotnou ale také s tím co to přinese a co dále budeme muset, zařídit, podepsat, odevzdat, zaplatit, rešit atd. Pokud tedy musíme se stavbout souhlasit, za námi akceptovatelnou částku, jak se můžeme ujistit že nás to nebude nakonec více stát a nebudeme muset běhat po ūřadech a řešit další problémy?
Máme obavy že, při posunu stavby více k hranicím Zemědělské družstvo, momentalní obhospodařovatel, nebude moci pozemek stejným způsobem obstarávat protože stroje budou mit problém okrajové části obhospodařit. My pak budeme mít problém s tím že pozemek není udržovaný jak má být a potencionalně čelit pokutám, výdajům a dalším problėmům s obhospodařováním pozemku který bude znehodnocený tím že tam stojí tento nový sloup.
Stožár musí být zabudován hluboko, kvalitní orná hlína o kterou se roky staráme bude ztracena. Novou hlínu kterou mužou dovėzt může obsahovat rostliny kterė znehodnotí celė pole protože jich je težkė se zbavit. Práce spojenė s těmito problém, drahé postřiky etc můžeme žádat náhradu.
Take pokud by byly problémy a bylo potřeba experta na ohodnoceni ztrát, ujmy, dalšíh škod a ūhrad… můžeme se ujistit ve smlouvě že vše bude hrazeno ČEZ v době splatnosti a to těm expertům, prodejcům atd. které my si samy zvolíme? Jak se můžeme ujistit ze pokud ztráty jak materiální tak finanční nastanou že je ČEZ uhradí bez argumentů?   Pokud vzniknou škody při realizaci, máme se obracet na realizační firmy (bude jich vice než jedna). Tady vidime komplikace take.   Předem děkujeme za vaši radu. Věra.

 

 

ODPOVĚĎ:

Dobrý den,

je pravdou, že svým případným odmítavým přístupem k návrhům smluv můžete společnosti ČEZ vše zkomplikovat, resp. výstavbu nového sloupu VN oddálit. Je-li však zájem společnosti ČEZ o výstavbu nového sloupu VN na Vašem pozemku vážný, lze předpokládat, že společnost ČEZ dříve či později dosáhne svého (jelikož je v krajním případě oprávněna zahájit v této věci vyvlastňovací řízení a nechat k Vašemu pozemku zřídit věcné břemeno i bez Vašeho souhlasu, jak to vyplývá z § 25/4 energetického zákona).
Z Vašeho popisu obsahu navrhované smlouvy o budoucí smlouvě lze usuzovat, že se jedná o standardní návrh smlouvy, který se ve svých základních rysech neodlišuje od běžných smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
Závazek společnosti ČEZ uhradit náklady související se vznikem věcného břemene a výstavbou sloupu VN je pochopitelný (nelze po Vás spravedlivě požadovat, abyste hradila náklady vzniku věcného břemene, které Vás bude omezovat). Nelze Vám samozřejmě zaručit, že v souvislosti se vznikem věcného břemene, resp. v souvislosti s výstavbou nového sloupu VN, nebudete muset splnit nějaké administrativní povinnosti, popř. uhradit nějaké správní poplatky. Po společnosti ČEZ můžete samozřejmě požadovat, aby se smluvně zavázala Vám nahradit veškeré zvýšené náklady (správní poplatky apod.), které budete nucena zaplatit v důsledku výstavby nového sloupu VN.
Vaše další obavy jsou sice pochopitelné, pochybuji nicméně, že společnost ČEZ bude ochotna zakotvit takové podmínky do návrhu smlouvy.
Nejste-li si jista, zda bude možné část Vašeho pozemku i nadále zemědělsky obhospodařovat, dotažte se přímo zemědělského družstva, které na Vašem pozemku hospodaří. Vyjde-li najevo, že by část Vašeho pozemku zůstala skutečně ležet ladem, jedná se o vcelku pádný argument pro úpravu směru vedení trasy VN přes Váš pozemek.
Co se týče Vaší obavy ze ztráty kvalitní ornice, zaplevelení zemědělské půdy, nutnosti nákupu speciálních postřiků a nutnosti hradit expertní posudky, bude společnost ČEZ povinna k náhradě těchto nákladů pouze tehdy, bude-li prokázán vztah příčinné souvislosti mezi výstavbou nového sloupu VN a Vámi popsanými negativními jevy. Dle mého názoru je však vyloučeno, aby se společnost ČEZ smluvně zavázala Vám tyto náklady proplácet „automaticky“, tedy ještě ve lhůtě jejich splatnosti (v tomto ohledu proto můžete ze strany společnosti ČEZ patrně očekávat nesouhlas).
Vznikne-li na Vašem pozemku v průběhu výstavby nového sloupu VN škoda, která bude okamžitě odstranitelná, bude vhodné, abyste její odstranění požadovala přímo po firmě, která zde bude aktuálně pracovat (tzn. po firmě, jejíž pracovníci škodu způsobili). Nebude-li dohoda s takovou firmou možná, popř. bude-li se jednat o škodu, kterou není možné odstranit okamžitě, bude nutné, abyste se obrátila přímo na společnost ČEZ.

_______________________

Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 458/2000 Sb. , o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 99 Kč. Odpověď obdržíte do 24 hodin! Poradit se s právníkem