Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

03/2018 v našem mysliveckém spolku proběhly volby do výboru. Člen, který byl do výboru zvolen neiformoval členskou základnu o tom, že je v insolvenčním řízení. Ve výboru se po rozdělení funkcí z něho stal předseda spolku. Jsem předseda revizní komise a nyní sem zjistil insolvenci. Komise se rozhodla na nejbližší svolané schůzi o tom informovat členy a navrhnout z důvodu jeho nečestnosti jeho odvolání.

V případě, že ho členská základna odvolá, bude funkci předsedy vykonávat místopředseda? Jaký je postup, kdo další doplní výbor? Ten kdo byl při volbách další v pořadí? Ve výboru je pět členů pri odstoupení kolika členů je nutné vypsat nové volby? Je člověk v insolvenčním řízení vůbec způsobilý být statutárním orgánem? Děkuji, Bohumír.

ODPOVĚĎ:
Na všechny Vaše dotazy musí dát odpověď stanovy spolku. Pokud bude předseda spolku odvolán, musí být řádně zvolen na jeho místo někdo jiný. Pokud tak stanovy výslovně neupravují, pak na místo předsedy nikdo nenastupuje automaticky, ale musí být řádně zvolen.
Stanovy musí upravovat i situaci, kdo je oprávněn jednat za spolek v případě nepřítomnosti předsedy i minimální počet členů spolku. K tomu, aby mohl být předseda zapsán do rejstříku, musel podepsat čestné prohlášení, kde mimo jiné prohlašuje, že není v úpadku. Pokud tedy insolvenci zatajil, je to důvod pro jeho odvolání, neboť se na něj jako na statutární orgán vztahuje ust. § 153 Občanského zákoníku, které říká, že:
" (1) Osoba, jejíž úpadek byl osvědčen, se může stát členem voleného orgánu, oznámila-li to předem tomu, kdo ji do funkce povolává; to neplatí, pokud od skončení insolvenčního řízení uplynuly alespoň tři roky.
(2) Byl-li osvědčen úpadek osoby, která je členem voleného orgánu, oznámí to tato osoba bez zbytečného odkladu tomu, kdo ji do funkce povolal.
(3) Nedošlo-li k oznámení, může se domáhat každý, kdo na tom má právní zájem, aby člena voleného orgánu z funkce odvolal soud. To neplatí, rozhodl-li ten, kdo člena voleného orgánu povolal, poté, co se o osvědčení úpadku této osoby dozvěděl, že má ve funkci setrvat."

Není tedy podmínkou, aby předseda nebyl v oddlužení, ale podmínkou pro řádný výkon funkce je, aby to spolku předem sdělil. Pokud tak neučinil nebo dokonce lhal, porušil tím zákon a je to důvod pro jeho odvolání.


> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Vyloučení člena výboru z důvodu nečestnosti (neoznámil voličům, že má insolvenci)
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.