Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2011 byl na adrese naší školy založen spolek, v roce 2012 další. V dnešní době spolek nefunguje, členy nikdo neznáme (zakládali zřejmě studenti). Jak lze tento spolek zrušit bez osob, které tento spolek založili? Lze to žádostí k soudu z důvodu nefunkčnosti? Nebo z důvodu zrušení souhlasu vlastníka nemovitosti k umístění sídla? Nebo jak jinak? Děkuji, Hana

ODPOVĚĎ:
Oba Vámi zmíněné důvody jsou pro nucené zrušení spolku v zásadě použitelné.
Důvody pro zrušení spolku soudem jsou zakotveny v § 268/1 občanského zákoníku. Dle znění dotazu však předpokládám, že žádný z tam uvedených důvodů není na případ předmětných spolků aplikovatelný.
Z tohoto důvodu je zapotřebí použít obecnou právní úpravu zrušování právnických osob (tedy i spolků), která je zakotvena v § 172 občanského zákoníku. Konkrétně dle § 172/1 písm. b) a c) občanského zákoníku zruší soud právnickou osobu (např. tedy spolek) a nařídí její likvidaci, a to na návrh toho, kdo na tom osvědčí právní zájem, nebo i bez návrhu, jestliže:
- právnická osoba již nadále nesplňuje předpoklady vyžadované pro vznik právnické osoby zákonem,
- právnická osoba nemá déle než dva roky statutární orgán schopný usnášet se.
Co se týče důvodu dle prvé odrážky (tedy nesplňování předpokladů vyžadovaných pro vznik právnické osoby zákonem), je nezbytné vycházet z § 14 zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, dle něhož platí, že:
- navrhovatel (např. zakladatel spolku) při návrhu na zápis doloží právní důvod užívání prostor, v nichž je umístěno sídlo osoby (zde spolku), jíž se zápis týká;
- k doložení právního důvodu užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním sídla osoby souhlasí;
- zapsaná osoba (zde spolek) musí mít právní důvod užívání prostor (kde je umístěno její sídlo) po celou dobu, po kterou jsou tyto prostory zapsané ve veřejném rejstříku jako její sídlo.
Pokud tedy vlastník nemovité věci (budovy), na jejíž adrese je umístěno sídlo předmětných spolků, odvolá svůj souhlas s užíváním této nemovitosti jako sídla předmětných spolků, nebudou předmětné spolky splňovat povinnost dle třetí odrážky (výše), tzn. že tyto spolky nebudou splňovat předpoklady vyžadované pro vznik spolku zákonem (což je důvodem pro soudní zrušení spolku).
Co se týče druhého důvodu pro zrušení spolku soudem (tzn. neexistence statutárního orgánu schopného usnášet se po dobu delší než 2 roky), můžete naplnění tohoto důvodu toliko dovozovat z naprosté nečinnosti předmětných spolků.
V současné chvíli Vám doporučuji nahlédnout do veřejného rejstříku, přístupného online na adrese:
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik
a dle IČ či názvu předmětných spolků zjistit totožnost alespoň některých členů těchto spolků. Tyto členy se pokuste kontaktovat s výzvou k přemístění sídla předmětných spolků (přičemž jim, pokud možno, předejte i nesouhlas s dalším umístěním sídla těchto spolků na adrese školy), popř. přímo k dobrovolnému zrušení těchto spolků.
Nebude-li dohoda s členy spolků možná, nezbude Vám, než se obrátit na místně příslušný krajský soud s návrhem na vydání rozhodnutí o zrušení předmětných spolků a nařízení jejich likvidace.
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
zákon č. 304/2013 Sb. , o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.