Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Na svém pozemku stavím drobnou stavbu. Zjistili jsme, že vodovod, co jde kolem pozemku a na který se chceme připojit je v majetku fyzických osob. Ty souhlasí s připojením, ale určili si cenu připojení. S cenou souhlasím, ale chci to mít písemně (dohoda, smlouva). Aby mě potom v budoucnu, až přijde opravdu na připojení nevypekli.

Teď jsme ve stádiu povolování stavby na úřadě. Na co si dát pozor. Popřípadě co má taková dohoda obsahovat. Nebo jste schopni takovou dohodu sepsat? Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
V první řadě Vám doporučuji ověřit, zda vedení, k němuž se chcete připojit, je vodovodem či vodovodní přípojkou. Odpověď na tento dotaz by Vám měl dát místně příslušný vodoprávní úřad (příslušný odbor obecního/městského úřadu).
Pokud by se totiž jednalo o vodovod, nebyl by jeho vlastník oprávněn požadovat po Vás za připojení Vaší vodovodní přípojky žádnou úplatu. Byl by ovšem oprávněn požadovat po Vás úplatu za dodávky pitné vody (a to na základě smlouvy o dodávkách pitné vody, kterou byste mezi sebou uzavřeli). V tomto ohledu odkazuji na § 8/5, 6 a 13 zákona o vodovodech a kanalizacích, dle něhož platí, že:
„Vlastník vodovodu … je povinen umožnit připojení na vodovod … a dodávat pitnou vodu … pokud to umožňují kapacitní a technické možnosti těchto zařízení. Připojení vodovodní … přípojky a uzavření smlouvy o dodávce pitné vody … nesmí být podmiňovány vyžadováním finančních nebo jiných plnění. Náklady na realizaci vodovodní přípojky na vodovod … hradí osoba, které je umožněno připojení. Materiál na odbočení přípojek a uzávěr vodovodní přípojky hradí vlastník vodovodu ...
Vlastník vodovodu … je povinen uzavřít písemnou smlouvu o dodávce vody … s odběratelem. Závazky vzniklé z této smlouvy přecházejí na právního nástupce vlastníka vodovodu …

Vlastník vodovodu má právo na úplatu za dodávku pitné vody … Právo na vodné vzniká vtokem vody do potrubí napojeného bezprostředně za vodoměrem, a není-li vodoměr, vtokem vody do vnitřního uzávěru připojeného pozemku nebo stavby, popřípadě do uzávěru hydrantu nebo výtokového stojanu. Vodné je úplatou za pitnou vodu a za službu spojenou s jejím dodáním …“
Vyjde-li naopak najevo, že se jedná pouze o vodovodní přípojku, bude zapotřebí získat souhlas vlastníka (provozovatele) vodovodu, stejně jako souhlas místně příslušného vodoprávního úřadu.
Pakliže by měla Vaše vodovodní přípojka vést (byť pouze zčásti) sousedním pozemkem, doporučuji Vám uzavřít s vlastníkem sousedního pozemku smlouvu o zřízení služebnosti (věcného břemene), a to ve smyslu § 1260/1 občanského zákoníku. Konkrétně se bude jednat o služebnost inženýrské sítě (§ 1267 a § 1268 občanského zákoníku). Tuto smlouvu bude následně nutné vložit do katastru nemovitostí. Služebnost může být zřízena samozřejmě i úplatně.
Pakliže by vlastník sousedního pozemku nechtěl svůj pozemek zatížit služebností, bylo by možné uzavřít s ním alespoň smlouvu o výprose (§ 2189 a násl. občanského zákoníku) či smlouvu nájemní (§ 2201 a násl. občanského zákoníku), v úvahu přichází i smlouva o právu stavby (§ 1240 a násl. občanského zákoníku). Je podstatné, abyste disponovala nějakým právním titulem (smlouvou) k vedení vodovodní přípojky sousedním pozemkem.
Co se týče smlouvy, kterou budete uzavírat, je zapotřebí v ní jednoznačně vymezit:
- smluvní strany,
- její předmět (tedy jaká práva a povinnosti jsou jejím obsahem),
- sjednanou úplatu a platební podmínky,
- dobu, na jakou se smlouva uzavírá (doba určitá/neurčitá),
- podmínky ukončení platnosti smlouvy (včetně případného vypořádání),
- případné smluvní sankce.
Je důležité, aby Vám ze smlouvy vznikalo právo připojit se k vodovodu/vodovodní přípojce, právo odebírat tímto prostřednictvím vodu a právo vést sousedním pozemkem svou vodovodní přípojku.
Bezplatná právní poradna se zaměřuje toliko na právní poradenství, nevěnuje se však přípravě smluv, žalob či jiných podání. Pro přípravu smlouvy Vám doporučuji využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta zabývajícího se oblastí občanského práva).
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 274/2001 Sb. , o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.