Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prodal jsem osobní vůz. Nový majitel spáchal přestupek v době, kdy ještě vůz na něj nebyl přepsán (10 denní zákonná lhůta).   Pokutu jsem odmítl zaplatit a zaslal jsem úřadu kopii smlouvy o prodeji s informací o novém provozovateli vozu.   Úřad novému majiteli zaslal výzvu k podání vysvětlení, ten ji však nepřevzal.   Úřad poté vydal rozhodnutí o mé vině.

Podal jsem odpor, na který mi úřad odpověděl, že zjistil, že nový majitel vozu má trvalou adresu hlášenou na jejich úřadě, tudíž nemá schránku a výzva mu nebyla doručena. Tím považují věc za vyřízenou.
Je tento postup úřadu oprávněný? Úřad zná jméno, rodné číslo provozovatele vozu a není ho schopen identifikovat.
Na následující adrese jsem nalezl KOMPLEXNÍ METODICKÉ STANOVISKO
K OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI PROVOZOVATELE VOZIDLA Ministerstva dopravy, které v bodu 1.6. uvádí zmíněný příklad, kdy provozovatel vozidlo prodal a přestupek je spáchán v 10 denní lhůtě převodu. Je toto cesta jak se hájit? Metodika k věci zde: https://bit.ly/2W10uH2
Děkuji, Ivan


ODPOVĚĎ:
Jak uvádí i Vámi zmiňovaná metodika, která obsahuje značné množství odkazů a citací rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, úřad se musí pokusit zjistit totožnost řidiče a za tímto účelem vyzvat provozovatele vozidla (osoba, která je jako provozovatel vedená v registru) ke sdělení totožnosti řidiče. Nicméně citované rozhodnutí NSS č. j. : 8 As 110/2015-46 k tomuto uvádí:
„Šlo by proti smyslu úpravy správního deliktu provozovatele vozidla, vyžadovat po správních orgánech rozsáhlé kroky směřující k určení totožnosti přestupce, nemají-li pro takové zjištění potřebné indicie a případné označení řidiče provozovatelem vozidla zjevně nevede, resp. nemůže vést k nalezení a usvědčení pachatele přestupku. Budou-li mít správní orgány (…) reálnou příležitost zjistit přestupce, musí se o to pokusit. … Naopak pokud provozovatel vozidla k výzvě správního orgánu označí za řidiče osobu, která odepře podání vysvětlení, nebo dochází-li k řetězení označených osob (…), je podmínka učinění nezbytných kroků ve smyslu § 125f odst. 4 zákona o silničním provozu naplněna a správní orgán po odložení či zastavení řízení o přestupku projedná správní delikt. “
Určitě je možné se pokusit zvrátit rozhodnutí o přestupku argumentací a odkazem na metodiku (bod 1.6) a nesprávný právní výklad předmětného ustanovení, podle kterého Vám byla uložena pokuta. Metodika jako taková není sama o sobě právně závazná, nicméně bývá vydávána jako vodítko k řešení některých situací.
Jak vyplývá z Vámi přiloženého rozhodnutí, můžete jej rozporovat a podat proti němu odvolání – náležitosti a postup je uveden v části „Poučení“. Pokud byste neuspěl ani v odvolacím řízení, je možné se následně ještě obrátit v této věci na soud.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla za pokutu v době před přepisem vozidla v registru vozidel ČR
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.