Počet stránek ve webu: 43.214

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Řeším vlastnický problém plotu oddělujícího dva stavební pozemky, na který bych chtěl znát odborný právní názor. Historie – před 6 lety (2017) jsme s manželkou koupili hotový RD na stavebním pozemku. V té době byl RD již 10 let po kolaudaci. Pozemek má z přední strany příjezdovou komunikaci, po pravé i levé straně se nacházejí sousední stavební parcely, rovněž ze zadní strany.

Po každé jde o jiného majitele. Z hlediska stavebních úprav proběhla výstavba RD nejdříve na pozemku souseda (po pravé ruce od příjezdové komunikace) a na našem budoucím pozemku (nyní v našem vlastnictví) jako druhá v pořadí. Díky zemním úpravám při výstavbě našeho budoucího RD vznikl výškový rozdíl, který byl na straně souseda řešen spádováním terénu. Oba pozemky byly odděleny plotem z pletiva. Během období někdy mezi kolaudací a zakoupením RD do našeho vlastnictví byla realizována změna plotu oddělující náš budoucí pozemek a pozemek souseda. Plot z pletiva byl nahrazen gabionem (sypaný kámen v kovových koších). Na straně našeho pozemku nedošlo k zásadním úpravám terénu, plot hlavně posloužil jako opěrná stěna na straně souseda, který si tak mohl dosypat zeminu na své straně k plotu a využít lépe část pozemku, která byla ve spádu. Plot má půl metru na hloubku a v jeho ose leží hranice obou pozemků. Pro představu, gabionový plot je cca z jedné půlky 2 m vysoký a z druhé půlky 1 m vysoký (bráno ze strany našeho pozemku). Plot byl tedy již postaven, když jsme dům zakoupili před 6 lety.   Problém – na jaře 2023 se plot začal naklánět směrem na náš pozemek. Tím vznikl závažný bezpečnostní problém. Odborná firma při obhlídce konstatovala, že je potřeba plot znovu postavit (rekonstrukce vzhledem k neodborné výstavbě plotu by nepřicházela v úvahu). Odhadované náklady se pohybovaly minimálně okolo 250.000 Kč. Vzhledem k nutnosti rychlé akce, jsem sousedovi navrhnul, že náklady na demolici starého a výstavbu nového plotu poneseme každý na půl (polovina plotu na každém pozemku). Soused odmítl s tím, že momentálně nemá dostatek finančních prostředků (nejedná se však o nemajetnou osobu) a navíc, že plot byl vystaven původním majitelem našeho pozemku. S tím jsme se rozešli. Já jsem mu navrhl, že plot nechám zbourat a co se stane na jeho straně pozemku, který je zeminou opřen do plotu, je na něm a nebudu za to ručit.   Další díl skládačky – kontaktoval jsem i bývalého majitele našeho pozemku, od kterého jsem však dostal zcela jiný obrázek o výstavbě plotu. Sdělil mi, že nápad na vybudování gabionu byl souseda (to sedí) a jeho výstavbu si taktéž zajišťoval soused. Původní majitel našeho pozemku mu prý nabídl navíc některé kameny do gabionového plotu, které mu ležely nevyužité na zahradě. Tyto kameny parta najatá sousedem využila a nasypala dovnitř. Jinými slovy plot postavil zřejmě soused.   Původní vlastník našeho pozemku pouze z dobré vůle poskytl část přebytečného stavebního materiálu na jeho výstavbu. Otázka - Kdo je vlastníkem plotu a má povinnost napravit jeho špatný stav a v jakém čase? Co mohu případně udělat pro to, aby byla náprava zjednána co nejdříve, pokud je zodpovědnost za nápravu zcela na straně souseda? Mohu do plotu zasahovat? Platí ještě pravidlo pravé ruky? Jaké jsou obecně možnosti pro zjednání nápravy?

 

ODPOVĚĎ:

Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:
1/ Kdo je vlastníkem plotu a má povinnost napravit jeho špatný stav a v jakém čase?
Obecně platí (a to nejen u plotů, nýbrž u jakýchkoli staveb), že vlastníkem plotu je ten, kdo ho nechal vystavět (tzn. ten, kdo jeho výstavbu objednal a financoval). Ve Vašem případě je situace mírně komplikována faktem, že gabion stojí na obou pozemcích - to však automaticky neznamená, že by byl předmětem spoluvlastnictví. Pokud se Váš právní předchůdce a soused dohodli na tom, že soused vystaví plot částečně na obou pozemcích, přičemž tuto výstavbu objednal a financoval soused, měl by být vlastníkem plotu právě on (samozřejmě za předpokladu, že se s Vaším právním předchůdcem nedohodl jinak - to však z dotazu nevyplývá).
Občanský zákoník se k otázce vlastnictví plotů (tzv. rozhrad) vyslovuje ve svém § 1024/1, dle něhož platí, že:
"Má se za to, že ploty, zdi, meze, strouhy a jiné podobné přirozené nebo umělé rozhrady mezi sousedními pozemky jsou společné."
Sousloví "má se za to" uvozuje tzv. vyvratitelnou právní domněnku - tzn. že předpoklad spoluvlastnictví rozhrady platí pouze tehdy, není-li prokázán opak. Ve Vašem případě se jeví jako pravděpodobné, že gabion společný není, nýbrž že se jedná o výhradní vlastnictví Vašeho souseda.
Co se týče sousedovy povinnosti gabion opravit, lze vyjít z obecné zásady, že každý se má chovat tak, aby nevznikaly nedůvodné škody na majetku jiných lidí - konkrétně dle § 2901 občanského zákoníku platí, že:
"Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, má povinnost zakročit na ochranu jiného každý, kdo vytvořil nebezpečnou situaci nebo kdo nad ní má kontrolu, anebo odůvodňuje-li to povaha poměru mezi osobami. Stejnou povinnost má ten, kdo může podle svých možností a schopností snadno odvrátit újmu, o níž ví nebo musí vědět, že hrozící závažností zjevně převyšuje, co je třeba k zákroku vynaložit."
Co se týče oprav rozhrad (například tedy zdí), je speciálním ustanovením § 1026 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
"Vlastník není povinen znovu postavit rozpadlou zeď, plot nebo obnovit jinou rozhradu, musí ji však udržovat v dobrém stavu, hrozí-li následkem jejího poškození sousedovi škoda. Dojde-li však k takovému narušení rozhrady, že hrozí, že se hranice mezi pozemky stane neznatelná, má každý soused právo požadovat opravu nebo obnovení rozhrady."
Hrozí-li Vám tedy v důsledku špatného stavu sousedova gabionu škoda, můžete se po něm domáhat, aby zjednal nápravu, a to bezodkladně (platná právní úprava v této souvislosti nezakotvuje žádnou konkrétní lhůtu).
V souvislosti s výše uvedeným upozorňuji ještě na § 2903/2 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
"Při vážném ohrožení může ohrožený požadovat, aby soud uložil vhodné a přiměřené opatření k odvrácení hrozící újmy."
(z dotazu nicméně nevyplývá, že by se ve Vašem případě - zatím - jednalo o vážné ohrožení).
2/ Co mohu případně udělat pro to, aby byla náprava zjednána co nejdříve, pokud je zodpovědnost za nápravu zcela na straně souseda?
Nastalou situaci je možné v zásadě řešit dvěma způsoby:
a/ Veřejnoprávní varianta:
V první řadě Vám doporučuji kontaktovat místně příslušný stavební úřad (jelikož i gabion je stavbou) a upozornit ho na špatný stav sousedovy zdi (v jehož důsledku Vám hrozí škoda). Stavební úřad by měl v této souvislosti provést kontrolu (§ 133 a § 134 stavebního zákona) a je oprávněn uložit sousedovi povinnost gabion odstranit či opravit (§ 135 a násl. stavebního zákona). Tato varianta je pro Vás výhodná z důvodu její relativní rychlosti a nenákladnosti (nemusíte hradit žádné poplatky).
b/ Soukromoprávní varianta:
Pokud byste z nějakého důvodu u stavebního úřadu neuspěl, mohl byste se po sousedovi domáhat opravy gabionu i soukromoprávní cestou - tzn. podáním žaloby k soudu. V této souvislosti by možná bylo nutné nejdříve určit, kdo je vlastníkem gabionu (pakliže by soused tvrdil, že mu zeď nepatří) - což lze provést podáním tzv. určovací žaloby. Pro přípravu předžalobní výzvy, žaloby a následně pro zastupování v průběhu soudního řízení Vám doporučuji využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta zabývajícího se oblastí občanského práva). Nevýhodou této varianty je její zdlouhavost, nákladnost (bude nutné hradit soudní poplatek a další náklady) a nejistota výsledku.
3/ Mohu do plotu zasahovat?
Do plotu můžete zasahovat pouze tehdy, bude-li s tím soused souhlasit (vycházím samozřejmě z předpokladu, že soused je výlučným vlastníkem gabionu). Váš svépomocný zásah do oplocení by přicházel v úvahu tehdy, pokud by byly splněny podmínky dle § 14/1 občanského zákoníku:
"Každý si může přiměřeným způsobem pomoci k svému právu sám, je-li jeho právo ohroženo a je-li zřejmé, že by zásah veřejné moci přišel pozdě."
Z dotazu nicméně nevyplývá, že by Vaše situace byla natolik akutní (vzhledem k tomu, že gabion se naklání již po dobu několika měsíců).
4/ Platí ještě pravidlo pravé ruky?
Nikoli, toto pravidlo již mnoho let neplatí.
5/ Jaké jsou obecně možnosti pro zjednání nápravy?
Tyto možnosti uvádím v odpovědi ad 2/ výše. V první řadě je vhodné pokusit se do věci zainteresovat stavební úřad, nebude-li tato varianta možná, bude nutné obrátit se na soud. Je samozřejmě rovněž možné, abyste se se sousedem dohodl na tom, že gabion například odstraníte sám a vystavíte vlastní oplocení (resp. se lze se sousedem dohodnout jinak - přičemž obecně platí, že jakákoli dohoda je vždy lepší, než soud).
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.