Počet stránek ve webu: 42.858

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stal se mi úraz. Zaplatila jsem si vyjížďku na koni, kůň mě shodil a dopadla jsem na koleno a přetrhl se přední křížový vaz, poranila jsem si oba menisky. Od května 2023 jsem na neschopence. Jedna operace už byla, druhá mě čeká a mám trombózu teď v koleni. Jednání lidí od koní bylo absurdní a s poraněnou nohou mi paní hýbala, ihned po pádu, aniž by věděla co mám za zranění.

Nezavolali lékaře, nic.   Po telefonu mi řekli, že neumím jezdit a co oni s tím mají dělat, že jsem zraněná. Uvažuji o tom poslat je k soudu, jaký na to máte názor?

 

ODPOVĚĎ:
Na škody způsobené zvířaty je platnou právní úpravou výslovně pamatováno, a to v § 2933 a násl. občanského zákoníku.
Základní odpovědnostní mechanismus je zakotven v § 2933 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
„Způsobí-li škodu zvíře, nahradí ji jeho vlastník, ať již bylo pod jeho dohledem nebo pod dohledem osoby, které vlastník zvíře svěřil … Osoba, které zvíře bylo svěřeno nebo která zvíře chová nebo jinak používá, nahradí škodu způsobenou zvířetem společně a nerozdílně s vlastníkem. “
Vlastník koně, popřípadě osoba, které byl kůň svěřen, se může své odpovědnosti za vzniklou újmu zprostit (částečně či úplně) pouze za podmínek dle § 2934 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
„Slouží-li domácí zvíře vlastníku k výkonu povolání či k jiné výdělečné činnosti nebo k obživě, … zprostí se vlastník povinnosti k náhradě, prokáže-li, že při dozoru nad zvířetem nezanedbal potřebnou pečlivost, anebo že by škoda vznikla i při vynaložení potřebné pečlivosti. Za týchž podmínek se povinnosti k náhradě zprostí i ten, komu vlastník zvíře svěřil. “
Ve Vašem případě je tedy podstatné, z jakého důvodu k Vašemu pádu z koně vlastně došlo, zda byl nad koněm vykonáván řádný dohled, popřípadě zda k poškození Vašeho zdraví (resp. k Vašemu pádu) došlo z příčin, kterým nemohlo být zabráněno.
Roli budou hrát samozřejmě i další okonosti – o jakého koně se jednalo, zda byl pro Vás tento kůň vhodný, jak zkušená jste jezdkyně, zda byly dodrženy Vám předané instrukce apod.
Jste-li přesvědčena o tom, že za pád z koně nenesete odpovědnost (resp. například pouze částečnou), můžete se obrátit na vlastníka koně s předžalobní výzvou, popřípadě následně můžete podat k soudu žalobu. Za tímto účelem Vám doporučuji využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta zabývajícího se oblastí občanského práva).
Finanční odčinění újmy, které budete po vlastníkovi koně vymáhat, je nutné řádně vyčíslit a doložit (může se jednat například o náhradu za bolest, ztížení společenského uplatnění, náhradu nákladů léčby, náhradu ušlého zisku apod.).
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.