Počet stránek ve webu: 43.214

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dítěti byla ve školní šatně odcizená nová bunda. Máme nárok na odškodnění? Účet za nákup včetně výpisu z bankovního účtu máme k dispozici.

ODPOVĚĎ:
Stručná odpověď na Váš dotaz zní: Ano, vůči škole máte právo na náhradu škody způsobené odcizením bundy Vašeho dítěte.
Je otázkou, dle jakého právního předpisu se odpovědnost školy v tomto případě řídí. Naštěstí pro Vás není zodpovězení této otázky pro vznik Vašeho práva na náhradu škody klíčové.
Dle § 391/2 zákoníku práce platí, že:
„Za škodu, která vznikla … žákům základních škol … při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá právnická osoba vykonávající činnost dané školy …“
V takovém případě by se odpovědnost školy dále přiměřeně řídila dle § 267/1 a 2 zákoníku práce, dle něhož platí, že:
„Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci škodu na věcech, které se obvykle nosí do práce a které si zaměstnanec odložil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním na místě k tomu určeném nebo obvyklém.
Právo na náhradu škody se promlčí, jestliže její vznik neohlásí zaměstnanec zaměstnavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se o škodě dozvěděl. “
Odpovědnost školy za vzniklou škodu se však zákoníkem práce řídí pouze tehdy, vznikla-li tato škoda „při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním“ – jak to výslovně vyplývá z výše citovaného § 391/2 zákoníku práce. Pokud byla Vašemu dítěti způsobena škoda na odloženém oblečení (tedy oblečení ve školní šatně, zatímco Vaše dítě se na jiném místě účastnilo vyučování), dalo by se uvažovat o tom, že ke škodě nedošlo při vyučování (jelikož v průběhu vyučování samého – tedy při účasti Vašeho dítěte na vyučování – ke škodě nedošlo).
Pokud by tedy byla vyloučena odpovědnost školy za vzniklou škodu dle zákoníku práce, řídila by se její odpovědnost za škodu občanským zákoníkem, a to konkrétně jeho § 2945/1 a 2, dle něhož platí, že:
„Je-li s provozováním nějaké činnosti zpravidla spojeno odkládání věcí a byla-li věc odložena na místě k tomu určeném nebo na místě, kam se takové věci obvykle ukládají, nahradí provozovatel poškození, ztrátu nebo zničení věci tomu, kdo ji odložil, popřípadě vlastníku věci …
Neuplatní-li se právo na náhradu škody u provozovatele bez zbytečného odkladu, soud je nepřizná, pokud provozovatel namítne, že právo nebylo uplatněno včas. Nejpozději lze právo na náhradu škody uplatnit do patnácti dnů po dni, kdy se poškozený o škodě musel dozvědět. “
Ať již se tedy bude tento případ posuzovat dle zákoníku práce nebo dle občanského zákoníku, platí, že škola za škodu způsobenou odcizením bundy Vašeho dítěte odpovídá. Pro úspěšné uplatnění práva na náhradu této škody je zapotřebí, abyste škole vznik této škody oznámila, a to nejpozději do patnácti dnů od chvíle, kdy jste se o vzniku škody (tedy o odcizení bundy) dozvěděla. Současně s oznámením vzniku škody škole oznamte, jak vysoká tato škoda je (tzn. tuto škodu vyčíslete a svůj výpočet doložte odpovídajícími doklady – účtenka, výpis z bankovního účtu) a výslovně uveďte, že po škole uplatňujete právo na náhradu této škody (tzn. že požadujete, aby Vám škola vzniklou škodu nahradila). Veškerou komunikaci se školou je samozřejmě vhodné vést písemně (e-mailová korespondence by mohla postačovat).
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 262/2006 Sb. , zákoník práce
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.