Počet stránek ve webu: 41.683

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Na podzim 2021 vnikla na můj pozemek (zahradu) soukromá stavební firma za účelem řešení prý havarijní situace. Jednalo se o prasklé potrubí na odvod splašků z kanalizace. Bez vědomí majitele (mě) došlo k rozkopání určité části mého pozemku, inkriminované místo se nacházelo v oblasti nad prudkou strání, po zjištění tohoto jsem komunikací z vedoucím firmy byl ubezpečen, že bude pozemek vrácen do původního stavu.

Stav svahu byl řešen formou teras, které fixovaly svah před sesuvem, k navrácení do původního stavu ale již na podzim 2020 nedošlo, a v období zimy a jara 2021 došlo k sesuvu části rozkopané stráně která spadla na sousední pozemek pod strání.   V současnosti jednání z touto firmou nevede k žádné dohodě ani nápravě, majitel firmy tvrdí, že za sesuv stráně může to, že jsem tam hromadil zahradní odpad. Vůbec nebere v potaz, že sesuv zapříčinilo to, že byla rozebrána jedna z teras a v důsledku sněhu a srážek došlo k sesuvu části stráně. Majitel firmy mě tvrdí, že sesuv nemám řešit, protože terasy nejsou na mém pozemku, ale na pozemku spodního souseda, a prý to je jeho problém. Já o tom nejsem přesvědčen a dále vyžaduji uvedení do předchozího stavu v jakém stráň byla před zásahem této firmy. Majitel firmy se stále ohání tím, že to byla havárie a na vstup na pozemek měl právu i bez mého souhlasu a nemusel mě informovat, a za že on žádnou chyby neudělal. Já jsem ale žádný souhlas nepodepsal, ani jsem o plánované stavební činnosti nevěděl. Pravda je že po opravě „havárie“ stavební firma před zimou neuvedla výkop do původního stavu. Nerad bych se v budoucnu dostal do nějaké právní tahanice protože jeho zásah si objednala firma vodovody a kanalizace Úpice, do které mě neustále posílá řešit tento problém, mám ale za to že řešení problému je jeho starost, firma vodovody a kanalizace si najala jeho firmu, tak proč by měli řešit jeho problém. Zajímá mě kdo tedy má uvést pozemek do předešlého stavu, protože hrozí další sesuv nezpevněné stráně. Jak tedy postupovat? Oznámit vše na policii nebo si najít právní zastoupení a řešit to takto, nerad bych byl pak obviněn, že jsem věc neřešil, až se majitel spodního pozemku rozhoupá, celou věc řešit. Děkuji za radu Adrian.

 

ODPOVĚĎ:
Právní základ Vámi popsané situace je zakotven v § 7/1, 4 a 5 zákona o vodovodech a kanalizacích, dle něhož (mimo jiné) platí, že:
„Vlastník vodovodu nebo kanalizace je oprávněn za účelem kontroly, údržby nebo stavební úpravy vodovodu nebo kanalizace vstupovat a vjíždět na … vodovodem nebo kanalizací přímo dotčené cizí pozemky, a to způsobem, který co nejméně zatěžuje vlastníky těchto nemovitostí …
Práva podle odstavců 1 a 2 musí být vykonávána tak, aby bylo co nejméně zasahováno do práv vlastníků pozemků a staveb. Za tímto účelem je oprávněná osoba zejména povinna svůj vstup na cizí pozemek nebo stavbu jejímu vlastníku předem oznámit a po skončení prací pozemek nebo stavbu uvést do předchozího stavu, pokud se s vlastníkem nedohodne jinak …
Vznikla-li osobě uvedené v odstavci 4 výkonem práv stavebníka nebo vlastníka vodovodu nebo kanalizace podle odstavců 1 a 2 majetková újma, nebo je-li tato osoba omezena v obvyklém užívání pozemku nebo stavby, má tato osoba právo na náhradu. Nedojde-li k dohodě o výši a způsobu náhrady, poskytne stavebník nebo vlastník vodovodu nebo kanalizace osobě uvedené v odstavci 4 jednorázovou náhradu podle zvláštního právního předpisu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 6 měsíců ode dne vzniku práva na náhradu. Tím není dotčeno právo domáhat se náhrady u soudu …“
Z dotazu nevyplývá, zda je Váš pozemek zatížen v souvislosti s vedením kanalizace nějakou služebností (věcným břemenem). Spíše pouze pro doplnění proto poukazuji na § 1268 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
„Nesnese-li záležitost při náhlém poškození inženýrské sítě odkladu, obstará její opravu oprávněná osoba i bez předchozího projednání; dotčeným osobám však neprodleně oznámí provádění opravy, její místo označí a zabezpečí. Po skončení prací uvede služebný pozemek na vlastní náklad do předešlého stavu a nahradí škodu způsobenou provedením prací. “
Jednalo-li se ve Vašem případě o odstraňování havárie kanalizace, přičemž zásah stavební firmy si objednal vlastník této kanalizace, bude dle mého názoru nutné obrátit se s Vašimi požadavky právě na tohoto vlastníka kanalizace. Vstup na Váš pozemek, stejně jako provádění výkopových prací se totiž opíraly o výše citovaná ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích – právo vstupu na Váš pozemek a provádění výkopových prací tedy svědčilo vlastníkovi kanalizace, který si na tuto práci objednal předmětnou stavební firmu.
Výše citovaná ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích zakotvují rovněž povinnost vlastníka kanalizace uvést Váš pozemek do původního stavu, resp. povinnost odstranit všechny negativní následky výkopových prací (což může opět provést buď vlastník kanalizace sám, popř. si na to může objednat stavební firmu). Nelze tedy souhlasit s tvrzením vedoucího stavební firmy, když tvrdí, že sesuv části stráně na sousední pozemek není třeba řešit. Opak je pravdou – jednoznačnou příčinou tohoto sesuvu jsou provedené výkopové práce, resp. touto příčinou je fakt, že Váš pozemek nebyl včas uveden do původního stavu – vlastník kanalizace tedy odpovídá za veškerou újmu, která v této souvislosti vznikla.
V současné chvíli Vám proto doporučuji obrátit se přímo na vlastníka kanalizace a požadovat po něm urychlené splnění jeho zákonné povinnosti – tedy uvedení Vašeho pozemku do původního stavu, stejně jako odstranění všech dalších následků výkopových prací.
Nepovede-li komunikace s vlastníkem kanalizace (kterou doporučuji vést písemně – e-maily postačí) k výsledku, budete se v této souvislosti moci obrátit na místně příslušný vodoprávní úřad (příslušný odbor městského úřadu) a na trvání protiprávního stavu ho upozornit (s žádostí o zjednání nápravy).
V krajním případě byste byl nucen obrátit se s žalobou k soudu. Pro učinění tohoto kroku Vám doporučuji využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 274/2001 Sb. , o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.