Počet stránek ve webu: 41.265

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Způsobila jsem dopravní nehodu s vozidlem z půjčovny. Ve smlouvě jsem nebyla uvedená jako další řidič a po prostudování podmínek se domnívám, že má v takovém případě půjčovna právo vymáhat celou škodu po nájemci z důvodu porušení podmínek smlouvy. Protože to jsou už téměř 3 měsíce, jsem stále v nejistotě, zda tuto škodu pokryje půjčovna havarijním pojištěním (spoluúčast byla uhrazená ihned), nebo jí bude vymáhat po nájemci.

Existuje prosím nějaká lhůta pro vymáhání takto způsobné škody na vozidle po nájemci (ve smlouvě taková lhůta uvedená není, tuším, že pojišťovny musí likvidovat škody do 3 měsíců), nebo nám mohou z půjčovny třeba i po půl roce poslat fakturu? Škoda, kterou jsem způsobila na cizím vozidle, bude v tomto případě hrazena z povinného ručení pojišťovny pronajímatele (půjčovny)? Děkuji. Johana

 

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Váš dotaz rozdělím do dvou částí:
1/ Havarijní pojištění vozidla a vymáhání náhrady škody půjčovnou:
V tomto ohledu je důležité, jakým způsobem bude poškození půjčeného automobilu vyhodnoceno pojišťovnou (se kterou má půjčovna uzavřené havarijní pojištění).
Shledá-li pojišťovna, že se jedná o pojistnou událost, bude škoda na půjčeném automobilu půjčovně uhrazena touto pojišťovnou (tedy v rámci běžného havarijního pojištění).
V takovém případě však (s největší pravděpodobností) dojde k přechodu práva vymáhat náhradu škody na pojišťovnu. Konkrétně dle § 2820 občanského zákoníku platí, že:
- vzniklo-li v souvislosti s nastalou pojistnou událostí osobě, která má právo na pojistné plnění (zde půjčovně), proti jinému právo na náhradu škody, přechází tato pohledávka okamžikem výplaty plnění z pojištění na pojistitele (pojišťovnu), a to až do výše plnění, které pojistitel oprávněné osobě vyplatil;
- osoba, jejíž právo na pojistitele přešlo (zde půjčovna), vydá pojistiteli potřebné doklady a sdělí mu vše, co je k uplatnění pohledávky zapotřebí.
Lze tedy očekávat, že pojišťovna bude časem kontaktovat toho, kdo si automobil půjčil, a bude se po něm domáhat náhrady toho, co z havarijního pojištění vyplatila půjčovně. Toto právo pojišťovny není limitováno Vámi zmiňovanou tříměsíční lhůtou (to je pouze lhůta pro ukončení šetření pojistné události), nýbrž pojišťovna může toto právo uplatnit ve standardní tříleté promlčecí lhůtě.
Pakliže pojišťovna neuzná poškození půjčeného automobilu jako pojistnou událost (a z havarijního pojištění tudíž žádné plnění neposkytne), bude se moci půjčovna (jako vlastník poškozeného automobilu) domáhat náhrady vzniklé škody po tom, kdo si od ní automobil půjčil (a v důsledku porušení uzavřené smlouvy zapříčinil jeho poškození). I toto právo podléhá standardní tříleté promlčecí lhůtě.
2/ Povinné ručení a škoda na druhém automobilu:
Škoda, která byla při autonehodě způsobena na druhém automobilu, by měla být nahrazena z povinného ručení půjčeného automobilu.
I v tomto případě však hrozí riziko, že pojišťovna se následně obrátí na toho, kdo škodu na druhém automobilu způsobil, s žádostí o náhradu toho, co poškozenému vyplatila (tzn. ve smyslu výše uvedeného § 2820 občanského zákoníku).
Pakliže by pojišťovna neuznala vzniklou škodu jako pojistnou událost (a poškozenému vlastníkovi druhého automobilu nic nevyplatila), mohl by se poškozený vlastník druhého automobilu obrátit přímo na toho, kdo škodu způsobil (i toto právo se promlčuje ve standardní tříleté promlčecí lhůtě).
_____________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.