Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vlastníme restauraci v obci Dolní Podluží. Od konce července a v srpnu 2019 nám byly zcela nebo částečně přerušeny dodávky vody z důvodu havárie vodovodního řádu - celkem 7 dnů. Protože jsem musela v těchto dnech restauraci zavřít, přišla jsem o tržby za min. 170.000 Kč + ušlá mzda zaměstnanců atd.

Jednou, dvakrát to člověk pochopí, ale 7x za měsíc se mi zdá moc. Vinou SČVK Teplice jsem o tyto peníze skutečně přišla, mám nárok na nějaké odškodnění? Děkuji Hana.

 

ODPOVĚĎ:

Zákon stanovuje důvody, pro které je provozovatel oprávněn přerušit dodávku vody:
Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody nebo odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení,
a) při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích,
b) nevyhovuje-li zařízení odběratele technickým požadavkům tak, že jakost nebo tlak vody ve vodovodu může ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku,
c) neumožní-li odběratel provozovateli, po jeho opakované písemné výzvě, přístup k vodoměru, přípojce nebo zařízení vnitřního vodovodu nebo kanalizace za podmínek uvedených ve smlouvě uzavřené podle § 8 odst. 6,
d) bylo-li zjištěno neoprávněné připojení vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky,
e) neodstraní-li odběratel závady na vodovodní přípojce nebo kanalizační přípojce nebo na vnitřním vodovodu nebo vnitřní kanalizaci zjištěné provozovatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny,
f) při prokázání neoprávněného odběru vody nebo neoprávněného vypouštění odpadních vod, nebo
g) v případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady vodného nebo stočného po dobu delší než 30 dnů.
V těchto případech musí být toto plánované přerušení předem oznámeno.
Současně platí následující:
Vlastník nebo provozovatel vodovodu neodpovídá za škody a ušlý zisk vzniklé nedostatkem tlaku vody při omezeném zásobování vodou pro poruchu na vodovodu, při přerušení dodávky elektrické energie, při nedostatku vody nebo z důvodu, pro který je vlastník nebo provozovatel oprávněn dodávku vody omezit nebo přerušit.
Ačkoliv Vám tedy opakovaným přerušením dodávky vody vznikla škoda, pokud došlo k přerušení dodávky z důvodů uvedených výše a provozovatel dodržel postup stanovený zákonem, nemáte nárok na náhradu škody.  

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.