Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.67 (3 hlasů)

Můj otec zavinil dopravní nehodu při řízení vozidla s neplatným posudkem o zdravotní způsobilosti. Posudek o zdravotní způsobilosti měl propadlý neuvěřitelných 6 let (ročník 1945). Po tomto zjištění si nechal vystavit platný posudek o zdravotní způsobilosti, který mu byl bez problému následný den vystaven. Při nehodě způsobil škodu na druhém vozidle, která mu byla pojišťovnou vyčíslena na necelých 90.000 Kč. Povinné ručení pravidelně hrazeno u stejné pojišťovny.

Prosím o radu, zda je nějaká možnost se bránit a zda je tam opravdu zákonný důvod tuto částku dle parag. 10 odst. 1 písm. g) zák. č. 168/199 Sb. takto vymáhat.
Chyba na straně otce je zcela evidentní, byl ale již potrestán pokutou a zákazem řízení.
Děkuji, Dalibor

 

ODPOVĚĎ:
Obávám se, že šance na úspěšnou obranu jsou na straně Vašeho otce velmi nízké (téměř nulové).
Dle § 82/1 písm. b) zákona o silničním provozu může být řidičské oprávnění uděleno pouze osobě, která je zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel, přičemž podmínku zdravotní způsobilosti musí držitel řidičského oprávnění splňovat po celou dobu držení řidičského oprávnění (§ 82/3 zákona o silničním provozu).
Zároveň platí, že povinná osoba, která nemá platný posudek o zdravotní způsobilosti, je zdravotně nezpůsobilá k řízení motorových vozidel (§ 89 zákona o silničním provozu).
Shora uvedené lze vyložit tak, že Váš otec přestal být k datu propadnutí platnosti jeho zdravotního posudku držitelem platného řidičského oprávnění.
Z tohoto důvodu se na případ Vašeho otce skutečně vztahuje § 10/1 písm. g) zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Dle tohoto ustanovení platí, že pojistitel má proti pojištěnému právo na náhradu toho, co za něho plnil, jestliže prokáže, že pojištěný řídil vozidlo a nebyl držitelem příslušného řidičského oprávnění.
V souvislosti se shora uvedeným doplňuji, že součet požadovaných náhrad (které je pojistitel oprávněn vymáhat po pojištěném) nesmí být vyšší než plnění vyplacené pojistitelem v důsledku škodné události, se kterou toto právo pojistitele souvisí (§ 10/6 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).
Váš otec by sice mohl namítat, že k řízení motorového vozidla byl zdravotně způsobilý (a tudíž držel platné řidičské oprávnění) rovněž v den způsobení dopravní nehody, což dokazuje skutečnost, že hned následující den mu bylo vystaveno příslušné lékařské potvrzení, bude se však jednat o argument dosti slabý. Formálně nahlíženo totiž Váš otec skutečně pozbyl platného řidičského oprávnění, jelikož nedisponoval platným posudkem o své zdravotní způsobilosti.
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 361/2000 Sb. , o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
zákon č. 168/1999 Sb. , o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.