Počet stránek ve webu: 39.928

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Od března 2014 do září téhož roku došlo k úmyslnému poškození zdraví lékařem, který vykazoval podávání léků, ale mne nebyly podány (což jsem zjistil až o dva roky později), kdy došlo k trvalému poškození zdraví a já jsem nyní v plném invalidním důchodu a s těží chodím o holích. Diagnóza (zánět míchy) již byla stanovena, ale nebyl jsem léčen. Ve jmenovaném časovém rozmezí se můj stav postupně zhoršoval a já stále navštěvoval další lékaře (omunologii, neurochirurgii, infekční atd.) z důvodu, pač jsem doufal, že problém s mým zhoršování stavu je asi někde jinde, když mi na zánět lékař nepodává žádné léky.

Po zjištění, že jsem se dostal do nynějšího stavu jen z důvodu odmítání a v podstatě podvodu lékaře, jsem v lednu roku 2017 podal trestní oznámení. Ale jak to v Českých zemích chodí, tak se vyšetřování vleče a zametá. Tak bych měl dotaz, zda bych neměl podat žalobu tzv. občansko právní cestou? A také jaká je v mém případě promlčecí lhůta, pač i po několikátém pročtení občanského zákoníku, kde je starý a nový, jsem stále mimo představu, co se na mne vztahuje? Děkuji, Radek

 

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:

1/ Podání občanskoprávní žaloby:
Tento krok Vám lze doporučit, a to za předpokladu, že budou splněny níže uvedené podmínky.
Je sice možné, abyste se odčinění Vám způsobené újmy domáhal rovněž v rámci probíhajícího trestního řízení, tato varianta je však poměrně nejistá. Trestní soudy v obdobných případech obvykle odmítají o odčinění újmy na zdraví rozhodnout (neboť se jedná o činnost náročnou na dokazování) a poškozené odkazují na podání občanskoprávní žaloby. Tuto variantu Vám proto nelze doporučit.
K tomu, abyste byl procesně úspěšný, je zapotřebí jednoznačně prokázat, že a/ došlo k porušení právní povinnosti (v tomto případě k poskytování zdravotních služeb na nikoli odpovídající odborné úrovni), b/ vznikla újma na zdraví a c/ mezi a/ a b/ existuje vztah příčinné souvislosti.
Pakliže jste tak dosud neučinil, doporučuji Vám, abyste si pořídil kopii veškeré zdravotnické dokumentace, která s Vaším léčením v předmětném období v roce 2014 souvisí. Dle § 65/1 písm. a) zákona o zdravotních službách je pacient oprávněn nahlížet do zdravotnické dokumentace vedené o něm, a to v přítomnosti zaměstnance pověřeného poskytovatelem zdravotních služeb, přičemž je rovněž oprávněn pořizovat si výpisy nebo kopie takové zdravotnické dokumentace.
Dále je zapotřebí, aby bylopostaveno najisto, že Vám byly poskytovány odborně nesprávné zdravotní služby.
Za tímto účelem můžete v první řadě nahlédnout do spisu, který v daném případě vede Policie ČR. Lze předpokládat, že pakliže Policie ČR postupuje ve věci Vámi podaného trestního oznámení standardním způsobem, opatřila si odborné vyjádření či znalecký posudek, aby se dozvěděla, zda lékař při Vaší léčbě postupoval správně či nikoli. Toto odborné vyjádření či znalecký posudek by měly být součástí spisu, do kterého jste, jako poškozený, oprávněn nahlédnout, pořizovat si jeho opisy či kopie (jak to vyplývá z § 43/1 ve spojení s § 65 trestního řádu).
Pakliže se Vám tímto způsobem nepodaří opatřit odborné vyjádření či znalecký posudek, můžete využít konzultačních služeb jiného poskytovatele zdravotních služeb. Můžete tedy předložit kopii příslušných částí své zdravotnické dokumentace jinému lékaři (v daném medicínském oboru) a požádat ho o konzultaci ne/správnosti léčby, kterou jste v roce 2014 absolvoval. Toto Vaše oprávnění vyplývá z § 28/3 písm. c) ve spojení s § 2/2 písm. b) zákona o zdravotních službách). Na tomto místě připomínám, že konzultační služby nejsou hrazeny ze systému veřejného zdravotního pojištění, budete si je proto muset zaplatit sám.
Můžete rovněž oslovit znalce z oboru zdravotnictví (a příslušného zdravotnického odvětví), který Vám může zpracovat znalecký posudek. Seznam znalců naleznete zde:
http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm
Získáte-li některým ze shora uvedených způsobů odborné stanovisko či znalecký posudek, ze kterého bude vyplývat, že při Vaší léčbě došlo skutečně k odbornému pochybení, bude možné, abyste podal žalobu.
Pro přípravu žaloby, resp. již pro získání odborného vyjádření či znaleckého posudku a pro pokus o mimosoudní vyřešení sporu, Vám doporučuji advokátní zastoupení:
www.advokatikomora.cz

2/ Promlčení práva na odčinění újmy:
Jelikož období, ve kterém jste měl být nesprávně léčen, spadá do roku 2014, měl by se Váš případ řídit tzv. novým občanským zákoníkem. Občanský zákoník totiž nabyl účinnosti dne 1. 1. 2014 (jak vyplývá z jeho § 3081), přičemž dle § 3028/1 občanského zákoníku platí, že tímto zákonem se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jeho účinnosti.
Vzhledem k tomu, že v letošním roce uplyne od Vaší léčby 5 let, je možné (nikoli však jisté), že Vaše právo na odčinění újmy na Vašem zdraví, je již promlčeno. I pokud by se však Vaše právo promlčelo, neznamená to, že byste se nemohl tohoto práva domáhat (a to i soudní cestou). Váš procesní úspěch by však závisel na tom, zda žalovaný nevznese v rámci soudního řízení námitku promlčení (v takovém případě by Vám v zásadě vymáhané právo nemohlo být soudem přiznáno).
Dle § 629/1 občanského zákoníku platí, že promlčecí lhůta trvá 3 roky.
Tato promlčecí lhůta začala ve Vašem případě plynout ve chvíli, kdy jste se a/ dozvěděl, že došlo k újmě na Vašem zdraví (tedy kdy došlo k ustálení Vašeho zdravotního stavu a kdy jste se dozvěděl, že Váš zdravotní stav je neměnný/konečný) a zároveň b/ kdy jste se dozvěděl (resp. si udělal představu o tom), kdo za újmu na Vašem zdraví odpovídá (jak to vyplývá z § 619 ve spojení s § 620/1 občanského zákoníku).
Závěrem své odpovědi si dovolím poznámku, že samotný fakt, že lékař uváděl ve Vaší zdravotnické dokumentaci léky, které Vám nebyly podávány, ještě nemusí znamenat, že jste byl nesprávně léčen. Ze strany lékaře se totiž mohlo jednat o pokus o podvod ve vztahu k Vaší zdravotní pojišťovně, kdy lékař vykazoval podání léků, které ve skutečnosti vůbec nepoužil, čímž se snažil od zdravotní pojišťovny získat jejich úhradu ze systému veřejného zdravotního pojištění. Jedná se bezpochyby o počínání odsouzeníhodné, nemusí však znamenat, že jste byl léčen nesprávně.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 372/2011 Sb. , o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
zákon č. 141/1961 Sb. , o trestním řízení soudním (trestní řád)
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Promlčení nároku na odškodné za poškození zdraví nesprávným postupem lékaře, non lege artis postup