Počet stránek ve webu: 39.928

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bydlím na kraji vesnice nedaleko Prahy, ve staré zástavbě. Nedávno byla dokončena výstavba nových RD v blízkosti naší ulice, přes kterou jezdily nákladní vozy a silnici významně poškodily - prohlubně, praskliny. Zároveň se objevily praskliny i na a v našem domě v důsledku otřesů. Obecní silnice není na takvou zátěž stavěná, a obec nezajistila, aby stavebník po dokončení výstavby uvedl silnici do původního stavu.

Problém s prasklinami v domech se týká vícero sousedů v naší ulici, a máme vehementní zájem celou věc řešit. U některých naprotější straně je navíc problém, že při dešti jim teče voda do sklepů. Souvisí se silnicí, pod kterou vede vodovod, a dle informací starousedlíků, i plynovod a kanalizace. Dle starých norem nejsou příliš hluboko a hrozí každou chvíli havárie. Jedná se nám nicméně a primárně o naše domy.
Za prvé máme již způsobenou škodu, což je ale asi těžko prokazatelné, co to způsobilo. Chceme však obci, resp. stavebníkovi zabránit v tom, aby v další plánované výstavbě jezdily nákladní vozy naší ulicí a definitivně zdevastovali jak silnici, tak bohužel i zvětšily škodu na domech. Obáváme se zhroucení - byl u nás statik a doporučil nám statickou sanaci, což je projekt za nemalou investici. Odstraníme projev a možná šíření, ale ne příčinu - pokud po silnici opět budou jezdit nákladní auta s mnohatunovými náklady, obáváme se, že ani statická sanace nás nemusí ochránit dostatečně - byly by to další vyhozené peníze.
Nevíme, jak nejlépe potupovat. Ale věříme, že nějak tomu zabránit lze - co poptat posudek na obecní silnici a její stav? Jak zajistit, aby např. bylo vydáno omezení na hmotnost nákladu (např. do 6 tun apod.), a to zajistit dopravní značkou na začátek ulice? Nebo jaký byste doporučovali postup, prosím?
Ve čvtrtek 28.2.2019 se chystáme společně vyrazit na zasedání zastupitelstva formulovat naše požadavky, a hodila by se nám odborná, právnická rada, či případně konzultace. Předem děkuji. Bořivoj

 

ODPOVĚĎ:
Na úvod s uspokojením konstatuji, že prakticky na všechny položené dotazy jste si odpověděl sám, a to zcela správně.

Je pravdou, že prokázání vztahu příčinné souvislosti mezi užíváním pozemní komunikace ve Vaší ulici a vznikem trhlin na sousedních domech by bylo velmi obtížné, přičemž ani takové prokázání by samo o sobě neznamenalo automatický vznik Vašeho práva na náhradu utrpěné škody. Jak z dotazu usuzuji, nehodláte se vydat cestou soukromoprávní náhrady a proto se tímto aspektem nebudu dále zabývat.

Projednání dané problematiky na zasedání zastupitelstva obce je více než vhodným krokem. Dle § 16/2 písm. c), f) a g) zákona o obcích je občan obce, který dosáhl věku 18 let, oprávněn:

- vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem,

- požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů,

- podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgány obce je vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů.

Nejvhodnějším způsobem ochrany pozemní komunikace ve Vaší ulici je samozřejmě omezení jejího užívání pouze motorovými vozidly do stanovené hmotnosti.

Byť to z dotazu výslovně nevyplývá, předpokládám, že pozemní komunikace ve Vaší ulici spadá do kategorie místních komunikací (z tohoto předpokladu budu ve své odpovědi vycházet). Dle § 6/1 zákona o pozemních komunikacích je místní komunikace veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce.

Východiskem Vaší snahy o omezení užívání pozemní komunikace ve Vaší ulici se stane § 19 zákona o pozemních komunikacích, dle něhož (mimo jiné) platí, že:

- v mezích zvláštních předpisů upravujících provoz na pozemních komunikacích a za podmínek stanovených tímto zákonem smí každý užívat pozemní komunikace bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny (jedná se o tzv. obecné užívání),

- každý uživatel se musí přizpůsobit stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu dotčené pozemní komunikace,

- místní komunikace a jejich součásti a příslušenství je zakázáno znečišťovat nebo poškozovat.

Dle § 43a/1 zákona o silničním provozu nesmí řidič motorového vozidla užít vozidlo, jehož hmotnost nebo rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola nebo skupiny kol ohrožují stav pozemní komunikace. Tato problematika je podrobněji rozpracována vyhláškou o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel.

Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že zákon o pozemních komunikacích umožňuje ve svém § 24a omezení vjezdu některých vozidel. Tento nástroj je však dle dikce zákona o pozemních komunikacích použitelný pouze na tranzitní nákladní dopravu prováděnou nákladním vozidlem nebo jízdní soupravou, jejichž největší povolená hmotnost činí 12 tun a více, a to pouze na silnici II. a III. třídy (což, jak předpokládám, není Váš případ).

Ve Vašem případě bude zapotřebí docílit toho, aby byla ve Vaší ulici instalována odpovídající svislá zákazová dopravní značka (ve smyslu § 63/1 písm. c) zákona o silničním provozu). Za tímto účelem je nutné, abyste buď Vy, nebo obec (a to dle výsledku čtvrtečního zasedání zastupitelstva, bude-li zde tato problematika probírána) kontaktoval příslušný veřejnoprávní orgán a inicioval zde zahájení odpovídajícího řízení.

Dle § 77/1 písm. c) zákona o silničním provozu stanoví místní úpravu provozu na místní komunikaci a na veřejně přístupné účelové komunikaci obecní úřad obce s rozšířenou působností (tedy místně příslušný městský úřad). Tento úřad je tedy tím veřejnoprávním orgánem, který bude rozhodovat o ne/umístění dopravní značky ve Vaší ulici.

Dotčeným orgánem (který se musí k podanému návrhu vyjádřit) je v případě místních komunikací Policie ČR (§ 77/2 písm. b) zákona o silničním provozu).

Návrh na umístění dopravní značky ve Vaší ulici můžete k tomuto úřadu podat buď sami, nebo tak může učinit obec. Podaný návrh projedná příslušný správní orgán s dotčenými orgány. Nevyjádří-li se dotčený orgán do 30 dnů ode dne doručení návrhu stanovení, má se za to, že s návrhem stanovení souhlasí (§ 77/3 zákona o silničním provozu).

Rozhodne-li příslušný veřejnoprávní orgán ve věci Vašeho návrhu kladně, vydá opatření obecné povahy, které nabude účinnosti pátým dnem po jeho vyvěšení na úřední desce ve Vaší obci (§ 77/5 zákona o silničním provozu).

Návrh na umístění svislé zákazové dopravní značky můžete samozřejmě podpořit rovněž znaleckým posudkem, z něhož bude vyplývat, že nadměrné zatížení pozemní komunikace ve Vaší ulici nákladní dopravou tuto pozemní komunikaci devastuje. Pro tento případ můžete oslovit znalce z oboru „stavebnictví“ a odvětví „stavby dopravní“. Seznam znalců naleznete zde:

http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm

Před podáním návrhu k místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (městskému úřadu), ať už budete tento návrh podávat sami, nebo tak učiní obec, se můžete na tento úřad obrátit a konzultovat s ním, jaké další podklady bude pro kladné vyřízení Vaší žádosti požadovat. Takto lze samozřejmě předejít eventuálním nedorozuměním, která by v budoucnu hladký průběh řízení komplikovala.

Pakliže pozemní komunikace ve Vaší ulici nespadá do kategorie místní komunikace, nýbrž se jedná o účelovou komunikaci, je zapotřebí vycházet primárně z § 7/1 zákona o pozemních komunikacích. Dle tohoto ustanovení platí, že příslušný silniční správní úřad obecního úřadu obce s rozšířenou působností může na žádost vlastníka účelové komunikace a po projednání s Policií České republiky upravit nebo omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci, pokud je to nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů tohoto vlastníka.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 128/2000 Sb. , o obcích (obecní zřízení)
zákon č. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích
zákon č. 361/2000 Sb. , o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
vyhláška č. 209/2018 Sb. , o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

Náhrada škody za opakovaný průjezd nákladního vozidla s materiálem na stavbu satelitního městečka - postup uplatnění náhrady