Počet stránek ve webu: 39.928

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám pronajatou místnost v domě, jejíž vlastníkem je město a provozuji zde drogérii. 6.5.2018 praskla vodovodní hadice k plynovému ohřívači v bytě, který je situovaný nade mnou pronajatým prostorem a který obývá nájemce. Požádal jsem o náhradu škody (cca 200.000 Kč) vlastníka budovy - město a jejich makléř mi poslal odpověď, která je níže.

Nespadá má škoda do pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti? Mě přece nezajímá, že majitel domu neporušil žádnou právní povinnost - pro mě je důležitější, že mi vznikla škoda, která vznikla poruchou stavební součásti domu, jehož majitelem je město. Zde šlo o nahodilou událost, která se stane i když si majitel plní právní povinnosti. Přece když se při vichřici uvolní střešní krytina nebo se uvolní sníh a spadne na cizí vozidlo, také majitel domu nic neporušil - pouze část jeho domu způsobila někomu jinému škodu. Kde je pravda a jak se mohu bránit? Děkuji. Alexej
"Dobrý den, dne 6.5.2018 došlo k prasknutí přívodní vodovodní hadičky k plynovému ohřívači v budově (bytu č. 8) jejíž vlastníkem je Město. V důsledku této skutečnosti došlo k úniku media a poškození budovy v majetku města a zboží ve vašem vlastniczví. Škoda na budově je řešena samostatně z majetkového pojištění. Škodu na movitém majetku Vaší klientky lze taktéž uplatnit z jejího vlastního živelního pojištění (připojištění vodovodních škod), neboť jednoznačně došlo k poškození tímto rizikem. Vyplacené plnění je možné v případě zjištění a prokázání odpovědnosti třetí osoby následně regresovat. Jak jsem již uvedl náš klient Město XXXXXX je v tomto případě jednoznačně vlastníkem budovy, ve které ke škodě došlo, a proto jsme škodnou událost ihned po jejím zjištění oznámili pojišťovně z pojištění odpovědnosti. V průběhu šetření bylo zjištěno, že náš klient neporušil žádné právní povinnosti, které by mělo za následek vznik škody což je dle platných právních předpisů nutnou podmínkou pro vznik odpovědnosti. V tomto případě Město XXXXXX za škodu vzniklou třetím osobám dle zákona neodpovídá. Odškodnění paní Novákové z titulu pojištění odpovědnosti našeho klienta viz přiložené sdělení pojistitele proto bohužel nemá oporu v zákoně. Sdělení pojistitele je tedy zcela v souladu s již zmíněnými právními předpisy (NOZ, zákon č. 89/2012 Sb. platný od 1.1.2014), a proto musíte uplatnit škodu z vlastního pojištění. Podávám Vám tuto zprávu a jsem s pozdravem"

ODPOVĚĎ:
Otázka náhrady škody není dle nového občanského zákoníku tak jednoznačná. Občanský zákoník v § 2895 stanoví, že "Škůdce je povinen nahradit škodu bez ohledu na své zavinění v případech stanovených zvlášť zákonem". A tento případ není případem stanoveným zvlášť zákonem.
Otázka škody způsobené tím, že došlo k poruše zařízení, kterou nebylo možno jednoduše odhalit, je řešena ust. § 2937, který uvádí, že "Způsobí-li škodu věc sama od sebe, nahradí škodu ten, kdo nad věcí měl mít dohled; nelze-li takovou osobu jinak určit, platí, že jí je vlastník věci. Kdo prokáže, že náležitý dohled nezanedbal, zprostí se povinnosti k náhradě." A zde je důležité, zda město provádělo kontroly spotřebičů tak často jak mělo, apod... Pokud žádnou povinnost nezanedbalo, skutečně se odpovědnosti zprostí a je třeba věc řešit přímo z Vaší pojistky.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Vytopení prodejny způsobené prasklým vodovodem nad obchodem - platí škodu majitel bytu (město) nebo nájemce, nájemník?
  • Kdo platí škodu způsobenou vytopením vodou (obchod) z nájemního bytu? - majitel bytu nebo nájemník, nájemce bytu