Počet stránek ve webu: 43.147

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vedení naší neziskové společnosti požaduje, abychom zveřejnili svou fotografii v cloudovém programu, který jsme nedávno začali používat. Zdůvodnění je, aby si prý mohl spojit danou osobu se jménem. Případně, že budeme nosit cedulky se jménem a fotkou na oděvu.

Nesouhlasím se zveřejněním fotografie, nedávám své fotky nikde. Má zaměstnavatel právo po mě požadovat zveřejnění fotografie? Děkuji za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:

Podobizna fyzické osoby (vyjádřená například fotografií) je nepochybně jejím osobním údajem (a jako taková požívá příslušné právní ochrany).
Ve Vámi popsaném případě je klíčové, jaký je skutečný účel zpracování osobních údajů, který Váš zaměstnavatel navrhuje.
Požadavek vedení Vašeho zaměstnavatele by byl v souladu s platnou právní úpravou, pakliže by se jednalo o realizaci jeho oprávněného zájmu. Konkrétně dle článku 6/1 písm. f) GDPR platí, že zpracování osobních údajů je zákonné, pokud
„… je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě“
To, že vedení Vašeho zaměstnavatele má zájem na zveřejnění fotografií zaměstnanců, je nepochybné. Otázkou však zůstává, zda je tento zájem rovněž oprávněný (tzn. zda může vedení Vašeho zaměstnavatele prosazovat tento zájem, aby to stále bylo v souladu s platnou právní úpravou).
Požadavek zaměstnavatele na uveřejnění fotografií zaměstnanců může být oprávněný například tehdy, mají-li být tyto fotografie uveřejněny na firemním intranetu a jedná-li se například pouze o fotografie vedoucích a klíčových pracovníků (ve větších společnostech bývá tato situace standardem).
To, co popisujete ve svém dotazu, se však výše uvedenému příkladu nepodobá ani vzdáleně. Je-li požadavek na uveřejnění fotografií v cloudovém programu (předpokládám, že se tedy jedná pouze o interní – veřejně nepřístupný – program) vztažen na všechny zaměstnance, přičemž je odůvodněn pouze tak, aby si vedení zaměstnavatele bylo schopno „spojit“ tvář se jménem, jedná se zajisté o požadavek neoprávněný (v tomto ohledu bude hrát rovněž roli velikost Vašeho zaměstnavatele – tzn. počet jeho zaměstnanců, počet pracovišť apod.).
V tomto ohledu je možné odkázat například na toto stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů:
https://www.uoou.cz/stanovisko-c-12-2012-k-nbsp-pouziti-fotografie-obrazoveho-a-nbsp-zvukoveho-zaznamu-fyzicke-osoby-aktualizace-rijen-2017/d-27693/p1=2855  (v jehož rámci se tento orgán vyjadřuje rovněž k problematice uveřejňování fotografií zaměstnanců).
Co se týče visaček se jmény a fotografiemi zaměstnanců, představuje, dle mého názoru, i tento požadavek vybočení z ochrany osobních údajů. Pakliže by měly visačky obsahovat pouze informaci o jménu, příjmení a například pracovním zařazení zaměstnance, dalo by se patrně hovořit o oprávněném požadavku zaměstnavatele (zejména tehdy, přicházejí-li zaměstnanci do styku s veřejností). Opatření visaček fotografiemi je však zcela zbytečné, mají-li být tyto visačky nošeny na oděvech zaměstnanců (jejichž podoba tudíž může být prostým pohledem zjištěna).
S ohledem na shora uvedené jsem toho názoru, že vedení Vašeho zaměstnavatele bude oprávněno zveřejnit fotografie zaměstnanců v cloudovém programu pouze na základě výslovného (a ideálně i písemného) souhlasu všech zaměstnanců (kterých by se měl tento požadavek týkat). Vedení Vašeho zaměstnavatele však není oprávněno udělení tohoto souhlasu jakkoli vynucovat.
Bude-li vedení Vašeho zaměstnavatele trvat na svém, doporučuji Vám se s dotazem na ne/oprávněnost jeho požadavku obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů:
https://www.uoou.cz/
Nad rámec shora uvedeného ještě doplňuji, že problematika pořizování a uveřejňování fotografií je upravena rovněž v občanském zákoníku, a to v jeho § 84 a § 85. Dle těchto ustanovení platí, že:
- zachytit jakýmkoli způsobem podobu člověka tak, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost, je možné jen s jeho svolením,
- rozšiřovat podobu člověka je možné jen s jeho svolením.
_____________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
nařízení Evropského parlamentu a Rady č. (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.