Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Nedávno jsem byla zastavana policejní hlídkou z důvodu běžné silniční kontroly. Vše jsem měla v pořádku, ale policista si mě vyhledal v nějakém jejich systému a zjistil, že jsem se v minulosti dopustila přestupku. Začal mě s touto okolností konfrontovat a vyžadovat vysvětlení. Jak k přestupku došlo, proč jsem se přestupku dopustila a vynášet i svoje osobní názory. Toto bych asi přešla, pokud by se mnou nebyla v autě jiná osoba.

Je právem policie tímto způsobem sdělovat informace o předchozích přestupcích pasažerům? Pro mně to byla velmi nepříjemná situace.
Děkuji za odpověď. Patricie

ODPOVĚĎ:
Dobrý den,
z Vašeho popisu je zjevné, že dotyčný policista překročil své pravomoci a porušil platnou právní úpravu.
Dle § 18 zákona o Policii České republiky je každý policista oprávněn požadovat (mimo jiné) od fyzických osob osobní pomoc, například potřebné informace (včetně osobních údajů).
Shora uvedené oprávnění však policistovi svědčí pouze v rozsahu potřebném pro splnění konkrétního úkolu. Pakliže jste se stala účastnicí běžné silniční kontroly, bylo úkolem policisty provést kontrolu Vašich dokladů, Vaší způsobilosti k řízení motorového vozidla, technického stavu vozidla apod. Tato silniční kontrola však samozřejmě nemohla zahrnovat „výslech“ týkající se Vámi v minulosti spáchaného přestupku. V tomto ohledu tedy dotyčný policista překročil svou pravomoc, neboť od Vás požadoval poskytnutí informací, které s prováděnou silniční kontrolou vůbec nesouvisely.
V souvislosti se shora uvedeným upozorňuji dále na § 9 zákona o Policii České republiky, dle něhož je každý policista při plnění úkolů Policie České republiky povinen dodržovat pravidla zdvořilosti a dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob. Vyptáváním (resp. výslechem) na Vaši přestupkovou minulost v rámci běžné silniční kontroly, a to za přítomnosti třetí osoby, zasáhl dotyčný policista nepochybně do Vaší cti, vážnosti a důstojnosti zcela nepřiměřeným způsobem.
Na povinnost zdvořilého vystupování (dle § 9 zákona o Policii České republiky) bezprostředně navazuje § 11 zákona o Policii České republiky, dle jehož písm. a) a c) je každý policista povinen:

- dbát, aby žádné osobě v důsledku jejich postupu nevznikla bezdůvodná újma (za kterou lze nepochybně považovat i újmu na osobnostních právech, např. na cti, vážnosti a důstojnosti),
- postupovat tak, aby případný zásah do práv a svobod osob, vůči nimž směřuje úkon, nebo osob nezúčastněných nepřekročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného úkonem (ve Vašem případě však zásah do Vašich osobnostních práv zcela zjevně překročil účel běžné silniční kontroly).

Pro doplnění shora uvedeného (a to skutečně spíše jen na okraj) ještě dodávám, že:

- v § 81 zákona o Policii České republiky jsou zakotveny důvody pro zveřejňování osobních údajů Policií České republiky, přičemž žádný z tam uvedených důvodů se na Váš případ samozřejmě nevztahuje (nelze tedy říci, že by byl dotyčný policista ke svému postupu oprávněn dle tohoto ustanovení) ;
- v § 115/1 zákona o Policii České republiky je zakotvena základní povinnost každého policisty zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámil při plnění úkolů Policie České republiky (toto ustanovení se ovšem na Váš případ nevztahuje).

Závěrem své odpovědi připomínám, že informace o Vaší přestupkové minulosti je osobním údajem. Je proto možné uvažovat rovněž o tom, že dotyčný policista neoprávněně zasáhl do ochrany Vašich osobních údajů.
Jste-li schopna identifikovat dotyčného policistu, popř. alespoň uvést rozhodné údaje k silniční kontrole, kterou jste absolvovala, můžete si na postup dotyčného policisty stěžovat. Za tímto účelem se můžete na Policii České republiky obrátit se stížností, popř. můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů Policie České republiky. Oba kontakty naleznete zde:

https://www.policie.cz/imapa.aspx

Pro získání dalšího právního názoru můžete v této věci kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů, který je pověřen dozorem nad ochranou a zpracováváním osobních údajů:

https://www.uoou.cz/
_______________________

Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 273/2008 Sb. , o Policii České republiky

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.