Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Přítel byl před pěti lety (2013) odsouzený za trestný čin. Trest si již odpykal, žije spořádaný život. Avšak tenkrát, při spáchání činu, deník Idnes zveřejnil na internetu jeho případ a uvedli celé jméno a město, kde žije. Bohužel to má dopad i na jeho současný život. Problémy při hledání práce, podnájmu ad. každý si ho přes vyhledávače najde na Internetu. Jak máme prosím postupovat, aby byl článek z internetu stažen? Děkuji, Květa

ODPOVĚĎ:
Váš přítel by se mohl pokusit realizovat své právo "být zapomenut". Předesílám však, že o oprávněnosti takové žádosti Vašeho přítele mám určité pochybnosti (k tomu více níže).
Na základě rozhodnutí Evropského soudního dvora z roku 2014 jsou rovněž provozovatelé internetových vyhledávačů považováni za správce osobních údajů, na které se tudíž vztahují právní předpisy o ochraně osobních údajů.
Na tomto podkladě vzniklo právo požadovat po provozovateli internetového vyhledávače, aby znemožnili vyhledat na internetu určité informace (mající charakter osobních údajů). Tomuto právu se přezdívá „právo být zapomenut“ (the right to be forgotten).
Podrobnější informace k tomuto právu a ke způsobu, jak ho využít, naleznete zde:
https://www.epravo.cz/top/clanky/jak-se-dari-pravu-byt-zapomenut-104710.html
https://www.patria.cz/pravo/2906800/pravo-byt-zapomenut-jiz-rok-plati-i-v-cesku.html
Jelikož v dotazu zmiňujete internetový vyhledávač Google, může Váš přítel uplatnit své právo „být zapomenut“ vůči tomuto vyhledávači, a to vyplněním tohoto formuláře:
https://www.google.com/webmasters/tools/legal-removal-request?complaint_type=rtbf& visit_id=0-636403709584642633-4058184881& rd=1
Kontrolu naplňování práva být zapomenut ze strany provozovatelů jednotlivých internetových vyhledávačů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů: https://www.uoou.cz/
Pokud by tedy Vašemu příteli provozovatel internetového vyhledávače Google nevyhověl, může se obrátit právě na tento úřad.
V této souvislosti připomínám, že úspěšným uplatněním práva být zapomenut nedojde k odstranění předmětného článku z internetových stránek, bude ovšem znemožněno tyto internetové stránky běžným způsobem vyhledat (po zadání jména Vašeho přítele ve vyhledávači Google by proto tyto internetové stránky již neměly být zobrazovány). Nadále však bude možné předmětný článek shlédnout v případě, kdy se uživatel internetu na předmětné internetové stránky dostane jiným (způsobem (např. zadáním přímé adresy, popř. za využití nějakého netypického slovního spojení, které se na předmětných internetových stránkách vyskytuje).
Nyní již k samotné právní úpravě práva být zapomenut (a také k mým pochybnostem o možnosti Vašeho přítele toto právo využít).

Právo být zapomenut je zakotveno v článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR"). Dle článku 17/1 GDPR má člověk právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se dotyčného člověka týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
a/ osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
b/ člověk odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
c/ člověk vznese námitky proti zpracování podle článku 21/1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo člověk vznese námitky podle článku 21/2 GDPR;
d/ osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
e/ osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
f/ osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8/1 GDPR.

Ze znění dotazu předpokládám, že v případě Vašeho přítele není splněna žádná z těchto podmínek. Navíc pak dle článku 17/3 GDPR není možné shora uvedené použít, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné:
a/ pro výkon práva na svobodu projevu a informace (což může být i případ internetového zpravodajství) ;
b/ pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;
c/ z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
d/ pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely;
e/ pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Ve stručnosti pak k právu být zapomenut zde:
https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaju/d-27276/p1=2611

Vašemu příteli lze doporučit, aby se přinejmenším pokusil obrátit na internetový vyhledávač Google a aby uplatnil právo být zapomenut (nelze totiž vyloučit, že Google jeho žádosti vyhoví, byť to nepovažuji za příliš pravděpodobné).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • GDPR a právo být zapomenut - smazání skutečného jména pachatele z internetových novin, novinového článku na internetu