Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2012 byl můj strýc podveden (podepsal kupní smlouvu) a 2022 jsme vyhráli soud. Rozsudek určil, že nemovitost se navrátí původnímu majiteli (mému strýci). Katastrální úřad v katastru nemovitostí ČR nemovitost přepsal, ale zůstalo tam zajištění nemovitosti, které jsme udělali v době řešení sporu společně s policií. Dále v období sporu byla tato nemovitost zatížena zástavní smlouvou.

Mylně jsme se domnívali, že katastrální úřad nemovitost přepíše bez zajištění, které vydáním posudku pominulo a také bez zástavní smlouvy, která je neplatná. Můj dotaz je, jak zrušit zástavní smlouvu a také zajištění nemovitosti na katastrálním úřadě, aby nemovitost byla "čistá" jako před podvodem.

 

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Váš dotaz rozdělím do dvou částí:
1/ Zajištění nemovitosti:
Dle znění dotazu usuzuji, že „zajištěním nemovitosti“ máte na mysli institut zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti dle § 79a a násl. trestního řádu.
Stal-li se Váš strýc opět výlučným vlastníkem předmětné nemovitosti, je zapotřebí, aby ten orgán, který o zajištění nemovitosti rozhodl (Policie ČR či státní zástupce), rozhodl nyní o zrušení zajištění nemovitosti a aby bylo toto pravomocné rozhodnutí doručeno katastrálnímu úřadu. Konkrétně z § 79f trestního řádu (mimo jiné) vyplývá, že:
- zajištění věci se zruší, není-li jej již třeba,
- osoba, jíž byla věc zajištěna (nyní se v pozici této osoby nachází Váš strýc), má právo kdykoliv po právní moci usnesení o zajištění žádat o zrušení zajištění,
- o zrušení zajištění rozhoduje předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce nebo s jeho předchozím souhlasem policejní orgán,
- pravomocné rozhodnutí o zrušení zajištění se doručí orgánům a osobám, kterým bylo doručeno rozhodnutí o zajištění.
Je tudíž zapotřebí, aby se Váš strýc obrátil na ten orgán, který původně o zajištění nemovitosti rozhodl a požádal ho o zrušení tohoto zajištění (jelikož již neplní svůj účel). Poté, co příslušný orgán o zrušení zajištění rozhodne a toto rozhodnutí nabude právní moci, bude možné, aby se Váš strýc obrátil na místně příslušné pracoviště katastrálního úřadu a požádal zde o výmaz zápisu o zajištění nemovitosti.
2/ Zástavní právo:
Ze znění dotazu předpokládám, že se jedná o zástavní právo smluvní – tedy takové, které bylo zřízeno smlouvou. V takovém případě je nezbytné, aby se Váš strýc obrátil na zástavního věřitele – tedy subjekt, pro zajištění jehož pohledávky bylo zástavní právo zřízeno – a požádal ho o vydání potvrzení o zániku zástavního práva (ze znění dotazu nevyplývá, kdo je zástavním věřitelem, ani pro jaký dluh bylo zástavní právo zřízeno).
Po získání tohoto písemného potvrzení se Váš strýc bude moci obrátit na místně příslušné pracoviště katastrálního úřadu a podat návrh na vklad zániku zástavního práva smluvního (tedy požádat o výmaz zástavního práva z katastru nemovitostí).
Pouze ještě doplním, že tato situace je ošetřena v § 1379/2 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
„Zástavní dlužník má právo podat žádost o výmaz zástavního práva; nezaniklo-li zástavní právo uplynutím doby, vymaže se z rejstříku zástav nebo z veřejného seznamu, prokáže-li zástavní dlužník zánik zástavního práva listinou potvrzenou zástavním věřitelem nebo rozhodnutím soudu nebo jinou veřejnou listinou. Nepotvrdí-li zástavní věřitel zástavnímu dlužníkovi na jeho žádost zánik zástavního práva, nahradí škodu z toho vzniklou. “
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 141/1961 Sb. , o trestním řízení soudním (trestní řád)
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.