Počet stránek ve webu: 39.929

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem majitelem bytu v osobním vlastnictví. Ten spravuje bytové družstvo. Nedávno jsem se zpozdil s placením měsíčního nájmu. Družstvo mi naúčtovalo úroky cca 37 % p. a. , tedy za rok (zřejmě 0,1 % denně) z dlužné částky. V Občanském zákoníku jsem našel, že v tomto pololetí je to pouze 10 % p. a. , tedy za rok.

Je oprávněno toto družstvo udělat? I v případě, že by ve svých stanovách mělo vyšší úrokovou sazbu zakotveno? Pokud by tuto zvýšenou sazbu nebylo opraveno účtovat, mohu zpětně reklamovat již dříve zaplacené úroky? Pokud ano, já daleko do minulosti a v jaké výši - rozdíl skutečně a zákonné sazby, nebo všechny úroků a dluh by byl pak za 0%? Pokud družstvo účtovalo vyšší úroky neoprávněně, má to nějaký vliv třeba i na exekuční vymáhání částech, které by tyto neoporavnene úroky obsahovaly (zastavěné řízení, apod.)? Může družstvo (či jakykolik jiný subjekt) účtovat i poplatek za zpracování upomínky na pohledávku? Pokud ano, jsou na něm nějaké limity - jak je vypočten, nebo můžeme být "nekonečný"? Jsou v celém procesu nějaké odlišnosti pokud jsem majitelem bytu jako fyzická, nebo právnická osoba?

 

ODPOVĚĎ:
Na zákonný úrok z prodlení je vždy nárok, tento úrok se rovná repo sazbě (zjistitelná na stránkách České národní banky www.cnb.cz) zvýšené o 8 procentních bodů. Úrok může být smluvně předem sjednán i v rozdílné výši, nicméně vždy takové, aby nebyla v rozporu s dobrými mravy. Úrok z prodlení ve výši 37% ročně je naprosto nemravný a případné ujednání, které by takový úrok sjednávalo, by bylo soudem shledáno jako neplatné. Je důležité, co je uvedeno ve stanovách ohledně výše úroku, nicméně úrok 37% není v souladu se zákonem a doporučila bych ho neplatit. Úroky požadované zpětně v takové výši můžete reklamovat (požadovat zpět) ale pouze za poslední 3 roky s ohledem na obecnou tříletou promlčecí lhůtu. Poplatek za upomínku může být požadován, ovšem opět jen ve výši stanovené stanovami event. dalšími odsouhlasenými listinami a musí být adekvátní nákladům na upomínku, jinak by byl opět shledán neplatným. Poplatky za upomínky se pohybují řádově kolem 150  Kč. V procesu nejsou odlišnosti, ať jste jako vlastník právnická či fyzická osoba.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Maximální úrok nezaplaceného nájmu u družstevního bytu (dluh družstvu)