Počet stránek ve webu: 39.116

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám na Vás dotaz v jaké vzdálenosti od našeho baráku může mít soused parkovací stanoviště pro 2 nákladní auta, jedná se o tatry a 2 velké bagry a navíc znečišťuje to naše ovzduší. Děkuji, Zdenka

ODPOVĚĎ:
Ve svém dotazu používáte pojem „parkovací stanoviště“, přičemž však není zřejmé, zda máte na mysli klasické parkovací stání či pouze místo, kde Váš soused parkuje svá vozidla.
Pakliže by se jednalo o klasické parkovací stání, musí být toto předem schváleno stavebním úřadem. Zpravidla se tak děje v rámci územního řízení při umisťování hlavní stavby (například rodinného domu). V rámci rozhodování o umístění parkovacího stání pak stavební úřad posuzuje (mimo jiné) i odstupové vzdálenosti od hranic pozemků.
Jedná-li se tedy o klasické parkovací stání, které bylo schváleno stavebním úřadem, je vše v pořádku, pokud Váš soused zbudoval toto parkovací stání právě na tom místě, kde mu to stavební úřad povolil.
To však samozřejmě neznamená, že by bylo v pořádku případné nadměrné obtěžování kouřem, hlukem, pachem apod. , k tomu však více níže.
Pakliže máte souslovím „parkovací stanoviště“ na mysli pouze místo (na sousedově pozemku), kde soused parkuje svá vozidla, je nutné si uvědomit, že žádný právní předpis nereguluje vzdálenost parkovaných vozidel od hranic pozemků. V zásadě platí, že na vlastním pozemku si může každý parkovat svá vozidla, kde se mu zlíbí.
Shora uvedené má však samozřejmě určité mantinely. Mám na mysli především zachování základních pravidel sousedského soužití.
V obecné rovině dle § 1012 občanského zákoníku platí, že vlastník má právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit. Vlastníku se zakazuje nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit práva jiných osob, jakož i vykonávat takové činy, jejichž hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat nebo poškodit.
Sousedské vztahy jsou podrobněji upraveny v § 1013/1 občanského zákoníku. Dle tohoto ustanovení platí, že vlastník je povinen zdržet se všeho, co působí, že (mimo jiné) kouř, plyn, pach, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (tzv. imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku.
Z dotazu nevyplývá, zda dle Vašeho názoru znečišťování ovzduší překračuje únosnou mez (tzn. že se tak děje v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně to omezuje obvyklé užívání Vašeho pozemku). Jste-li tohoto názoru a není-li dohoda se sousedem možná, můžete se obrátit na místně příslušný okresní soud s žalobou, jejímž prostřednictvím se budete domáhat toho, aby soused svého závadného počínání zanechal. Pro přípravu žaloby Vám doporučuji advokátní zastoupení:
www.advokatikomora.cz

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Vzdálenost parkoviště těžké techniky (tatrovky, bagry ad.) od hranice pozemku v obytné zóně
  • Znečištění vzduchu na parkovišti těžké techniky v obytné zóně - jak se bránit?