Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

1994 u nás zaniklo Jednotné zemědělské družstvo JZD, které mělo zaplatit paušál svým věřitelům za léta zabavení majetku (pozemků, budov, zvířat, stromů atd.) z 50. let minulého století z doby kolektivizace vesnice. Současně se zánikem JZD vzniká nástupnická organizace s. r. o. , která dluhy uznala a svolala shromáždění věřitelů, kde se mělo všechno sepsat.

Bylo řečeno, že je to vlastně dlouhodobá půjčka, protože s. r. o. není schopná dluhy zaplatit všem okamžitě a budou se splácet postupně dle možnosti s. r. o. Ve smlouvě o postoupení pohledávky je jen uvedená dlužná částka. Nyní tvrdí stejná s. r. o. , zastoupena těmi samými lidmi ve vedení společnosti, kteří se mnou podepsali smlouvu o postoupení pohledávky, že pohledávka je promlčena. To je z hlediska promlčecích lhůt možné. Neexistuje jiný způsob jak z s. r. o. dlužnou částku dostat? Třeba na dobré mravy nebo něco takového? Děkuji, Lumír.

ODPOVĚĎ:
Otázka promlčení a dobrých mravů vždy záleží na okolnostech konkrétního případu a ani já Vám nemohu sdělit, zda by soud k promlčení z důvodu rozporu s dobrými mravy v tomto konkrétním případě přihlédl či nikoliv. K otázce promlčení a dobrých mravů se ve své rozhodovací činnosti vyjádřil Nejvyšší soud a uzavřel, že "dobrým mravům zásadně neodporuje, namítá-li někdo promlčení práva uplatňovaného vůči němu, neboť institut promlčení přispívající k jistotě v právních vztazích je institutem zákonným a tedy použitelným ve vztahu k jakémukoliv právu, které se podle zákona promlčuje. Uplatnění námitky promlčení by se příčilo dobrým mravům jen v těch výjimečných případech, kdy by bylo výrazem zneužití tohoto práva na úkor účastníka, který marné uplynutí promlčecí doby nezavinil, a vůči němuž by za takové situace zánik nároku na plnění v důsledku uplynutí promlčecí doby byl nepřiměřeně tvrdým postihem ve srovnání s rozsahem a charakterem jím uplatňovaného práva a s důvody, pro které své právo včas neuplatnil. Tyto okolnosti by přitom musely být naplněny v natolik výjimečné intenzitě, aby byl odůvodněn tak významný zásah do principu právní jistoty, jakým je odepření práva uplatnit námitku promlčení."
Z citované judikatury tak vyplývá, že vznesení námitky promlčení je v zásadě v souladu s dobrými mravy, avšak výjimečně mohou nastat situace, kdy v konkrétním případě budou stát okolnosti tak, že soud námitku promlčení pro rozpor s dobrými mravy nepřipustí a dlužník bude muset plnit i na promlčený dluh. Hodnocení souladu konkrétního jednání s dobrými mravy je velice náročné, neboť pojem dobrých mravů je neurčitým právním pojmem, jehož obsah je vždy nutno citlivě vykládat s ohledem na konkrétní okolnosti.
Pokud byste se tedy rozhodl z uvedené společnosti dluh vymáhat, je výsledek nejistý a závislý pouze na tom, jak si soud v tomto konkrétním případě promlčení a dobré mravy vyloží.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Promlčení dluhu nástupce JZD - s. r. o. namítla promlčení ač předtím slíbila vyplacení věřitelů