Počet stránek ve webu: 39.928

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Insolvenční řízení - jsou přihlášeni např. 2 věřitelé, je vyneseno Usnesení o schválení oddlužení majetkové podstaty, které je pravomocné. Před schválením však byla podána bývalým manželem Žaloba o vyjmutí nemovitosti z majetkové podstaty. (jedná se o byt v nevypořádaném SJM). V žalobě však dosud nebylo soudem rozhodnuto.

1. Může být ještě Usnesení o schválení oddlužení majetkové podstaty zrušeno?
2. Může být Žalobě vyhověno (v insolvenci jsou pouze věřitelé, jejichž pohledávky spadají do SJM)?
3. Pokud bývalý manžel má své výlučné dluhy, které však uzavřel před rokem 2013 v manželství - můžou se věřitelé, pokud by "nezbylo" na jejich vypořádání po prodeji bytu v SJM (jiný majetek v SJM není) uspokojovat z výlučného majetku bývalé manželky? Děkuji, Miloslava.

ODPOVĚĎ: GAIE
Ad 1) : Usnesení jako takové být zrušeno, neboť je pravomocné. Může však být vydáno soudem usnesení, kterým schválené oddlužení zpeněžením majetkové podstaty zruší v případě, kdy v návaznosti na odpůrčí žalobu (o vynětí majetku z majetkové podstaty) nastane situace, kdy majetek v majetkové podstatě reálně nebude ve vlastnictví dlužníka a nebude moc tedy tento majetek v rámci insolvenčního řízení zpeněžovat.
V případě, kdy se však jedná o byt v nevypořádaném SJM (a od právní moci rozsudku o rozvodu ještě neuplynuly tři roky) však dle mého musí soud primárně vyřešit vypořádaní SJM a až poté bude řešit okruh majetku spadajícího do majetkové podstaty.
ad 2) : Jelikož neznám přesné podrobnosti případu, nejsem schopna na tuto otázku jednoznačně odpovědět, avšak v obecné rovině platí, že ano, avšak pouze za podmínky, kdy bude jako předběžná otázka vypořádáno SJM. V takovém případě např. za situace, kdy po vypořádání SJM bude náležet každému z manželů 1 nemovitosti, musí být druhá 1 nemovitosti z řízení vyloučena. To ovšem neplatí v případě dle ust. § 274 insolvenčního zákona, tj. v případě, kdy závazky dlužníka převyšují hodnotu celé nemovitosti před jejím vypořádáním. V tom případě se vypořádání SJM neprovádí.
ad 3) V případě, kdy manžel nabyl své dluhy v manželství a nebylo nijak zúženo SJM, tak za tyto dluhy odpovídá i manželka, neboť jde o dluhy vzniklé za dobu trvání manželství a spadající do SJM jako jeho pasiva.
Součástí společného jmění manželů jsou tedy i dluhy, které kterýkoli z manželů za trvání manželství nabyl, kromě těch, které se týkají majetku, jenž náleží jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku, nebo dluhů, jež převzal jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních potřeb rodiny. Dluhy vytvořené při běžném životě manželů jsou tedy většinou dluhy společné.
Problematice se již věnovali kolegové v článku „Dluh manžela bez souhlasu manželky - patří do SJM? (§ 732 nový občanský zákoník 2014) “, který naleznete zde:
https://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/19435


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Dluh z manželství, SJM a insolvence, oddlužení, osobní bankrot