Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Nájemnice nám dluží 44.500 Kč za nájem a služby a 18.000 Kč za poškozený byt. Původní dluh byl větší, ale byli jsme vstřícní a věci, které po ní v bytě zbyli a nebyla schopná si je vystěhovat, jsme prodali a tím pádem se dluh snížil o 11.000 Kč. Dlužnice v bytě již nebydlí, ale myslí si, že je vše zaplacené a nic nám nedluží.

Jde nám především a o vrácení nájemného zpět. Jak máme postupovat? Nechceme hradit drahé soudy a advokáty? Dále prosím o radu, jak zrušit trvalé bydliště, které má stále v bytě (má dvě exekuce a chodí ji tam upomínky). Děkuji, Michaela.

ODPOVĚĎ:
Dlužné částky můžete vymáhat pomocí návrhu na vydání platebního rozkazu, kdy budete platit pouze soudní poplatek ve výši 5% z žalované jistiny dluhu (tj. z dlužné částky bez úroků a smluvních pokut), minimálně však 1.000 Kč. V rámci jednoho návrhu můžete vymáhat jak částku z titulu dlužného nájmu, tak z titulu náhrady škody. Poplatek se pak vypočte součtem poplatků za oba tyto vymáhané nároky (proto je lepší poplatek uhradit až po výzvě soudu, v níž bude stanovena přesná výše). Před podáním návrhu na vydání platebního rozkazu zašlete dlužníkovi výzvu k zaplacení částek ve lhůtě minimálně do 7 dnů od doručení výzvy, s tím, že pokud ve lhůtě dluh neuhradí, budete věc řešit podáním žaloby na soud. Tuto upomínku odešlete dlužníkovu doporučeně s dodejkou - v případě, že soud návrhu vyhoví, uloží pak dlužníkovi nahradit Vám i zaplacení soudní poplatek (čili bez zaslání této předžalobní upomínky, by Vám poplatek nahrazen nebyl). V případě, že by žalovaný dlužné částky neuhradil dobrovolně, lze se poté obrátit na exekutora s návrhem na výkon rozhodnutí.
Vzor návrhu na vydání předžalobní upomínky a platebního rozkazu můžete nalézt např. zde:
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/predzalobni-upominka-vyzva-k-uhrazeni-dluhu-vzor-ke-stazeni-zdarma-novy-obcansky-zakonik-2014
A návrh na vydání platebního rozkazu proti bývalé nájemnici:
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/zaloby-soud/vzor-navrhu-na-vydani-platebniho-rozkazu-vzor-ke-stazeni
Zrušit trvalý pobyt (resp. změnit, protože TP se ruší jen smrtí nebo trvalým vystěhováním do zahraničí) bývalému nájemníkovi by mělo být snadné.
Vizte článek na toto téma na našem webu:
https://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/trvale-bydliste.html
Podle  § 12, odstavec 1 písm. c) a odst. 2 zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel lze na žádost vlastníka bytu zrušit trvalý pobyt občanovi, kterému zaniklo užívací právo k tomuto bytu. Vám tedy postačí zajít na městský nebo obecní úřad kde se tato agenda řeší a vzít si sebou ukončenou nájemní smlouvu nebo případně předávací protokol nebo jiný dokument, kterým prokážete, že se bývalý nájemce odstěhoval a byt již neužívá. Pokud žádný takový dokument nemáte, postačí doložit, že daný člověk již byt fakticky neužívá, a to Vaším prohlášením + prohlášením alespoň jednoho či dvou sousedů, že se daný člověk již odstěhoval.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Předžalobní upomínka - výzva k uhrazení dluhu na nájmu, nájemném
  • Návrh na vydání platebního rozkazu - vzor, formulář, tiskopis zdarma ke stažení
  • Zrušení, změna trvalého pobytu dlužícímu nájemníkovi, nájemci - postup