Počet stránek ve webu: 40.428

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Děda a babička měli statek, který propadl státu. Když dožívali, tak rozdělili majetek mezi sourozence. Dvěma bratrům dali kousek zahrady a dceři zahradu s domem. Po 1989 byly k domu přiděleny přes restituce pozemky. Vše bylo přiděleno k číslu popisnému, tudíž dceři. Bratři tím pádem nic z restituce nedostali.

Dcera pozemky pronajímala a následně prodala. Neměla se s pozemky z restitucí a následně z těchto zisků podělit s oběma bratry? Nikdo to nenapadl, protože každý počítal, že se o tyto zisky dotyčná dcera podělí, ale ta o tom nechce a nechtěla nikdy slyšet.  

 

ODPOVĚĎ:
Přestože to z Vašeho dotazu výslovně nevyplývá, předpokládám, že Vaši prarodiče již zemřeli, přičemž restituční řízení bylo vedeno až po jejich smrti (a to pouze jejich dcerou). Z tohoto předpokladu budu ve své odpovědi vycházet.
Důležitý je v této souvislosti § 4/2 písm. a), b) a c) zákona č. 229/1991 Sb. vymezující, kdo je považován za oprávněné osoby. Dle tohoto ustanovení konkrétně platí, že zemřela-li osoba, jejíž nemovitost přešla v době od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 do vlastnictví státu nebo jiné právnické osoby (a to protiprávním způsobem), nebo byla-li před uplynutím této lhůty prohlášena za mrtvou, jsou oprávněnými osobami fyzické osoby v tomto pořadí:
a/ dědic ze závěti, jež byla předložena při dědickém řízení, který nabyl celé dědictví (nic takového z Vašeho dotazu nevyplývá),
b/ dědic ze závěti, který nabyl vlastnictví, avšak pouze v míře odpovídající jeho dědickému podílu; to neplatí, jestliže dědici podle závěti připadly jen jednotlivé věci nebo práva; byl-li dědic závětí ustanoven jen k určité části nemovitosti, na kterou se vztahuje povinnost vydání, je oprávněn pouze k této části nemovitosti (nic takového z Vašeho dotazu nevyplývá),
c/ děti a manžel zemřelé osoby, a to všichni rovným dílem.
Na Vámi popsaný případ by se mohla vztahovat varianta dle písm. c/ výše. V takovém případě však náležel zrestituovaný majetek všem dětem Vašich prarodičů, a to rovným dílem (tedy každému po jedné třetině).
Pro učinění konkrétnějšího závěru by nicméně bylo nutné podrobně se seznámit s průběhem a podmínkami restitučního řízení, které ve věci majetku Vašich prarodičů proběhlo. Hodlají-li oba bratři nastalou situaci řešit, lze jim doporučit informovat se v první řadě u Státního pozemkového úřadu:
https://www.spucr.cz/
(který je veřejnoprávním orgánem věnujícím se restitucím nemovitého majetku). Vyjde-li tímto způsobem najevo, že dotyční bratři byli skutečně zkráceni na svých právech a nebude-li dohoda s jejich sestrou možná, nezbude jim, než se v této věci obrátit na soud. Pro učinění tohoto kroku lze oběma bratrům doporučit využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
_____________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 229/1991 Sb. , o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku