Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dostal jsem se darem k pozemkům, které původně vlastnil můj děda a které získal kdysi zpět v restituci. Pozemky byly naší rodině zabaveny za účelem zřízení JZD. Po revoluci, než byly pozemky v restituci vráceny, na nich podnikalo místní zemědělské družstvo. Nyní se na pozemkách nacházejí budovy a také inženýrské sítě (trafostanice, el. rozvody a vodovod), které jsou stále v majetku místního ZD.

Mám jako majitel takovéhoto pozemku nějakou možnost, jak přinutit majitele cizích staveb a zařízení (místní ZD) k jejich odstranění, případně převodu do mého vlastnictví? Děkuji. Jaroslav.

 

ODPOVĚĎ:
Právní řešení existence cizích staveb (vzniklých před delší dobou) na pozemku nemusí být snadné, resp. může nastat i situace, že tyto stavby budou shledány zcela legálními (tzn. že byste se nemohl domáhat jejich odstranění či prodeje). K tomuto tématu se více dočtete zde:
https://www.epravo.cz/top/clanky/stavba-umistena-na-cizim-pozemku-jak-tento-nezadouci-stav-odstranit-116712.html
Ve Vašem případě je klíčové, zda jsou předmětné stavby oprávněné či nikoli – tzn. zda zemědělské družstvo disponovalo v době budování těchto staveb odpovídajícím právním titulem.
Vyšlo-li by najevo, že se jedná o stavby neoprávněné (tedy postavené bez odpovídajícího právního titulu), mohl byste se (případně i soudní cestou) domáhat a/ jejich odstranění, b/ přikázání (za náhradu) do Vašeho vlastnictví, c/ přikázání části pozemku pod stavbami do vlastnictví zemědělského družstva (opět za náhradu) nebo d/ vypořádání jiným způsobem (typicky zřízením služebnosti – věcného břemene).
Pokud se naopak ukáže, že se jedná o oprávněné stavby (typicky tehdy, pokud zemědělské družstvo v době budování staveb pozemek vlastnilo nebo bylo oprávněno s ním hospodařit), nebudete oprávněn se domáhat jejich odstranění (či jiných řešení uvedených výše). V takovém případě byste se nicméně mohl po zemědělském družstvu domáhat (a to i opakovaně) vrácení bezdůvodného obohacení, které na jeho straně užíváním části Vašeho pozemku vzniká.
V souvislosti s existencí cizí stavby na Vašem pozemku upozorňuji ještě na vzájemné předkupní právo, které ke dni 1. 1. 2014 (tedy ke dni nabytí účinnosti občanského zákoníku) vzniklo. Konkrétně dle § 3056 občanského zákoníku platí, že:
„Vlastník pozemku, na němž je zřízena stavba, která není podle dosavadních právních předpisů součástí pozemku a nestala se součástí pozemku ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, má ke stavbě předkupní právo a vlastník stavby má předkupní právo k pozemku. Předkupní právo vlastníka pozemku se vztahuje i na podzemní stavbu na stejném pozemku, která je příslušenstvím nadzemní stavby. K ujednáním vylučujícím nebo omezujícím předkupní právo se nepřihlíží.
Lze-li část pozemku se stavbou oddělit, aniž to podstatně ztíží jejich užívání a požívání, vztahuje se předkupní právo jen na část pozemku nezbytnou pro výkon vlastnického práva ke stavbě. “
Pokud by se tedy zemědělské družstvo v budoucnu rozhodlo některou ze staveb prodat, bylo by povinno Vám ji přednostně nabídnout (což platí i naopak).
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.