Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsme spoluvlastníci studny ideální polovinou se sousedy, Studna leží na hranici našeho pozemku a sousedovic pozemku. U nás je 30% její plochy a 70% je na pozemku u sousedů, Studna je stará kopaná, kdy kamennou část zpevňuje vybetonovaný základ tak 40 cm pod zemí a 30 cm nad zemí. Na tomto betonovém základě studny (zpevňujícím věnci studny) je betonový poklop.

Studna byla původně majetkem mé rodiny, ale při prodeji části naší nemovitosti byla odprodána i ideální polovina této studny. Obě rodiny čerpají ze studny vodu. Přes studnu vede naše dvoukřídlá branka. Původně byla bez zámku, ale bohužel došlo, jak se to stává, k narušení sousedovských vztahů a museli jsme pro nepovolené vnikání na naši zahradu si naši branku uzamknout, dcerou a zetěm sousedů. Bohužel to vyostřilo až tak, že nám zakazují vstupovat na studni, vlastně na víka a na betonový základ nad studní. Betonový základ vybetonoval společně s dědečkem sousedů - takže obě rodiny (oba vlastníci se na tom podíleli). Bohužel tím, že studna je tak 25cm na našem pozemku a zbývající částí na jejich pozemku, musíme při potřebě vstupu do studny - kontrola vody, pravidelné odběry vody - díky stavbě ŘSD k obchvatu města a pod, musíme naši branku odemknout a vstoupit si tak na studni ve společném vlastnictví?   Můžeme vstupovat na část studny, i když je vlastně na pro nás tak na cizím pozemku? My tak nemáme dostatečný vstup do studny a zbývající části studny i přístup.   Jakým způsobem bychom mohli požádat soud o pomoc (vydržení, právo stezky, či něco podobného)? Bohužel je to velmi napjaté a neustále řešíme, stížnosti a dokonce již jsme pozváni ke správnímu řízení, že neustále vstupujeme jim na pozemek. A to nemluvím, že nám dělají různé schválnosti - zatarasují branku, nebo branku dokonce uzamkli vlastním řetězem aby nám znemožnili přístup ke studni. Také nahlásili policii krádež řetězu, když jsme jej museli odstranit. Zmocněná osoba ŘSD, přijela odebrat vzorky a nám uzamkli naše dvířka, apod. Prostě dělají vše aby nás omezili. Máme strach i že by byly schopni vodu nějak poškodit - oni tu nebydlí a ani danou nemovitost neužívají. Prostě dcera majitelů se spolu se svým manželem mstí, protože jim nechceme část naší nemovitosti prodat.   Děkuji za radu.

 

ODPOVĚĎ:
Ze znění dotazu usuzuji, že studna představuje samostatnou nemovitou věc (tedy stavbu), která je předmětem spoluvlastnictví.
Vstupovat na studnu samozřejmě můžete, jelikož jste jejími spoluvlastníky. Tato studna je samostatnou věcí (stavbou) a nepředstavuje (jak ze znění dotazu předpokládám) součást sousedního pozemku. Vaše oprávnění vstupovat na tuto studnu (a to na celou studnu) vyplývá z § 1117 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
„Každý spoluvlastník má právo k celé věci. Toto právo je omezeno stejným právem každého dalšího spoluvlastníka. “
Jste tedy oprávněni užívat celou studnu (i tu její větší část, která se nachází za plotem). Při výkonu tohoto Vašeho práva jste samozřejmě povinni respektovat (neomezovat) stejné právo zbývajících spoluvlastníků – musíte jim tedy rovněž umožnit vstup na celou studnu (i na tu její menší část, která se nachází za plotem).
Pakliže Vám sousedé znemožňují či ztěžují výkon Vašeho výše popsaného práva, budete se muset bránit soudní cestou (není-li dohoda možná). V této věci bude zapotřebí podat žalobu, jejímž prostřednictvím se budete domáhat, aby soud uložil sousedům povinnost Vás při výkonu práva vstupu na studnu neomezovat. Pro přípravu předžalobní výzvy, žaloby a pro zastupování v průběhu soudního řízení Vám doporučuji využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta zabývajícího se oblastí občanského práva).
Podání žaloby na vydržení služebnosti (věcného břemene) nepřichází v tomto případě v úvahu – vstupujete totiž pouze na studnu, jejímiž jste spoluvlastníky (při výkonu tohoto práva tedy nevstupujete na sousední pozemek).
Proti počínání sousedů se můžete bránit rovněž veřejnoprávní cestou, a to kontaktováním obecního/městského úřadu (jeho přestupkové komise) a iniciováním zahájení přestupkového řízení. Je totiž poměrně pravděpodobné, že Vaši sousedé se dopustili přestupku proti občanskému soužití. Tohoto přestupku se dle § 7/1 písm. c) bodu 3. zákona o některých přestupcích dopustí fyzická osoba tím, že úmyslně naruší občanské soužití tak, že se vůči jinému dopustí schválnosti. Za spáchání tohoto přestupku může být uložena pokuta do 20.000,- Kč.
______________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
zákon č. 251/2016 Sb. , o některých přestupcích

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.