Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pokusím se velice stručně - hranice pozemku se starým plotem obrůstá náletovými dřevinami, soused tyto dřeviny a keře odstraňuje naházením na můj pozemek. Toto se týká i větví vzrostlých ovocných stromů, které přesahují k němu. Můj dotaz zní, jestli je to v pořádku a nebo se můžu nějak bránit? Myšleno jen ty odřezané části větví a keřů na mém pozemku. To, že to řeže a stříhá je v pořádku. Když to odstraňuji já, tak si to také zlikviduji. Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ:
Pokud jsem Váš dotaz správně pochopil, hází soused na Váš pozemek větve dřevin vyrůstajících na Vašem pozemku, které přesahují nad sousedův pozemek. Pokud se mýlím, prosím o opravu.
Vámi popsaná situace je řešitelná dvěma způsoby:
1/ Soukromoprávní varianta:
Přestože se jedná o odřezané větve Vašich dřevin, nejdejiž o Vaše vlastnictví, nýbrž o majetek Vašeho souseda. Výslovně to vyplývá z § 1016/2 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
"Neučiní-li to vlastník v přiměřené době poté, co ho o to soused požádal, smí soused šetrným způsobem a ve vhodné roční době odstranit kořeny nebo větve stromu přesahující na jeho pozemek, působí-li mu to škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu. Jemu také náleží, co z odstraněných kořenů a větví získá."
Jelikož se pak odřezané větve stávají vlastnictvím souseda, nemůže je samozřejmě přehazovat na Váš pozemek. Tím totiž zasahuje do výkonu Vašeho vlastnického práva, jak to vyplývá z § 1012 občanského zákoníku:
"Vlastník má právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit. Vlastníku se zakazuje nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit práva jiných osob, jakož i vykonávat takové činy, jejichž hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat nebo poškodit."
V současné chvíli Vám doporučuji obrátit se na souseda s písemnou výzvou k zanechání jeho počínání. V této výzvě můžete souseda upozornit na znění platné právní úpravy, stejně jako mu můžete sdělit, že nebude-li této výzvy dbát, budete nucen se bránit právní cestou. Jeden podepsaný stejnopis výzvy si ponechte, druhý doručte sousedovi prokazatelným způsobem (tedy doporučenou poštovní zásilkou s dodejkou, anebo osobně oproti podpisu a za přítomnosti svědka).
Neuposlechne-li soused Vaší výzvy, budete se moci bránit podáním žaloby k soudu, a to ve smyslu § 1042 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
"Vlastník se může domáhat ochrany proti každému, kdo neprávem do jeho vlastnického práva zasahuje nebo je ruší jinak než tím, že mu věc zadržuje."
Pro přípravu žaloby a pro zastupování v rámci soudního řízení Vám doporučuji využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta zabývajícího se oblastí občanského práva).
2/ Veřejnoprávní varianta:
Jelikož soudní řízení bývá časově, finančně i psychicky náročné, přičemž jeho výsledek není nikdy jistý, můžete se pokusit řešit věc (ještě před podáním žaloby) veřejnoprávní cestou. Soused se totiž svým počínáním patrně dopouští přestupku, a to přestupku proti občanskému soužití. Konkrétně dle § 7/1 písm. c) bodu 3. zákona o některých přestupcích se fyzická osoba dopustí přestupku, pokud úmyslně naruší občanské soužití tak, že se vůči jinému dopustí schválnosti. Za spáchání tohoto přestupku může být uložena pokuta do 20.000,- Kč. Souseda proto můžete ve výzvě upozornit rovněž na to, že jste připraven řešit spor skrze přestupkové řízení. Neuposlechne-li soused Vaší výzvy, budete se moci obrátit na přestupkovou komisi obecního/městského úřadu a iniciovat zde zahájení přestupkového řízení.
____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
zákon č. 251/2016 Sb. , o některých přestupcích

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.