Počet stránek ve webu: 43.318

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Koupil jsem dům se zahradou. Přístup k zahradě vede v těsné blízkosti cca 2m od lajny fotbalové plochy. Jiný přístup na zahradu není možný. Každý víkend, když třeba navážím dříví nebo teď naposledy oprava vozidla, abych to nemusel rozdělávat před domem na silnici, na mě vždy přijde jeden člen asi místního fotbalového klubu a vyhrožuje mi, že tam dají zátaras, abych tudy nemohl jezdit.

Dodávám, že nejezdím přes fotbalovou plochu, ale okolo ní, cca 1,5-2m od značené herní plochy a jinudy se na zahradu nelze dostat. Jelikož chystám rekonstrukci, budu potřebovat navážet písek nebo jiný materiál a obávám se zvětšení konfliktu. Smí mi některý člen fotbalového klubu zakázat používat obecní pozemek, který vede k mé zahradě za domem, popřípadě jak mám postupovat, když mi to zakáže obecní úřad nebo tam jak vyhrožuje ten pán umístí nějakou zábranu a já nebudu mít jak vozidlem jezdit na zahradu. Přeci nemohu písek, dříví nebo jiné věci vozit na kolečkách přes dům na zahradu. Přikládám fotografii z katastrální mapy. Moje parcela má číslo 255. Děkuji za odpověď. Augustýn.

 

ODPOVĚĎ:
Svou odpovědí Vás patrně nepotěším – jsem nicméně toho názoru, že užívání travnatého obecního pozemku (okraje fotbalového hřiště) k dopravě pomocí motorového vozidla je právně problematické.
V první řadě Vám doporučuji dotazem u obecního úřadu ověřit, zda obecní pozemek (fotbalové hřiště) představuje veřejné prostranství či nikoli. V této souvislosti připomínám, že dle § 34 zákona o obcích platí, že:
“Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. ”
Je-li tomu tak, je k užívání tohoto pozemku oprávněn každý (tedy i Vy). Jedním dechem je však nutné dodat, že obecné užívání veřejného prostranství se může dít pouze obvyklým způsobem – tedy tak, jak to odpovídá charakteru daného veřejného prostranství. Stejně jako je jen těžko představitelné využívání cest v městském parku pro automobilovou dopravu, je dle mého názoru neakceptovatelné, aby pro dopravu nákladů sloužil travnatý okraj fotbalového hřiště (jelikož se zajisté nejedná o plochu určenou k automobilové dopravě).
Bohužel pro Vás lze Váš pozemek (zahradu) z právního hlediska považovat za přístupný z veřejně přístupné pozemní komunikace, a to právě skrz Vámi vlastněný dům. Byť se jedná – z praktického hlediska – o řešení krajně nevhodné, jde o řešení možné (nic totiž nebrání tomu, aby byly stavební materiál, dříví apod. na Vaší zahradu dopravovány skrz Váš dům.
Z katastrální mapy, kterou jste k dotazu přiložil si nejsem jist, zda podél druhé strany Vaší zahrady vede pozemní komunikace či nikoli. Pakliže ano, je samozřejmě ideálním řešením zřízení sjezdu na tuto pozemní komunikaci.
Chcete-li se proti možnému zákroku ze strany místního fotbalového klubu pojistit, doporučuji Vám kontaktovat vlastníka předmětného pozemku (tedy obec) a pokusit se s ním dohodnout na vydání souhlasu s občasným užíváním okraje fotbalového hřiště za účelem dopravy k Vaší zahradě. Tento souhlas může mít podobu písemného prohlášení obce, smlouvy o výpůjčce, nájemní smlouvy nebo například (což by bylo pro Vás nejvhodnější řešení) smlouvy o zřízení služebnosti (věcného břemene).
______________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 128/2000 Sb. , o obcích (obecní zřízení)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.