Počet stránek ve webu: 43.319

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj otec chce darovat kousek zahrady svému vnukovi. Na pozemku je v souladu s územním plánem obce možnost postavit rodinný dům, tedy RD. Bohužel se stalo, že otec (dědeček obdarovaného) podepsal smlouvu o smlouvě budoucí o uložení věcného břemene VB na konec pozemku (téměř na hranici pozemku). Nyní mu přišla od E. ON k podpisu smlouva na zřízení věcného břemen VB.

Jak máme prosím dál postupovat, když už máme nachystánu darovací smlouvu mezi vnukem a dědou, ale nebyla dosud podána na KN. Jedná se parcelu č. 20/4 v k. ú. Javůrek, okres Brno-venkov. LV 256 zapsán u KN pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov. Zkusila jsem nafotit jednak geometrák, kterým se celý pozemek rozdělil na 4 parcely a dále výkres ukazující situaci na spodním pozemku p. č. 20/4 o který se nyní jedná.   Děkuji za odpověď a pomoc při vyřešení. Tereza.

 

ODPOVĚĎ:
Ve Vámi popsaném případě je podstatné, jak je formulována smlouva o smlouvě budoucí, kterou Váš otec v minulosti uzavřel se společností EON. Je důležité, zda tato smlouva pamatuje na situaci, kdy v mezidobí (tedy do okamžiku uzavření smlouvy o zřízení služebnosti – věcného břemene) dojde ke změně vlastníka předmětného pozemku. V současné chvíli Vám proto doporučuji nahlédnout do smlouvy o smlouvě budoucí a důkladně ji prostudovat.
V obecné rovině dle § 1788/2 občanského zákoníku platí, že:
„Změní-li se okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o smlouvě budoucí zřejmě vycházely, do té míry, že na zavázané straně nelze rozumně požadovat, aby smlouvu uzavřela, povinnost uzavřít budoucí smlouvu zaniká. Neoznámí-li zavázaná strana oprávněné straně změnu okolností bez zbytečného odkladu, nahradí oprávněné straně škodu z toho vzniklou. “
Pakliže Váš otec nemá zájem o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, mohl by ve vztahu ke společnosti EON tvrdit, že darováním předmětného pozemku došlo ke změně okolností mající za následek zánik jeho závazku k uzavření smlouvy. Společnost EON by ovšem mohla namítat, že závazek k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti přešel (resp. přejde) z původního vlastníka na vlastníka nového (tedy z Vašeho otce na jeho vnuka).
Je podstatné, zda vnuk (obdarovaný) souhlasí s tím, aby byl předmětný pozemek zatížen služebností ve prospěch společnosti EON. Pakliže s tím souhlasí, je možné provést darování tohoto pozemku, přičemž smlouvu o zřízení služebnosti uzavře se společností EON následně vnuk (jako nový vlastník předmětného pozemku).
Je však také důležité, jaká lhůta byla mezi Vaším otcem a společností EON sjednána k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti. Je totiž možné, že při čekání na zavkladování darovací smlouvy by se Váš otec mohl dostat do prodlení s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti a společnost EON by ho mohla například pokutovat (byla-li v této souvislosti nějaká smluvní pokuta sjednána).
V současné chvíli Vám proto doporučuji prostudovat smlouvu o smlouvě budoucí (popř. jí můžete přiložit k doplňujícímu dotazu, který Bezplatné právní poradně položíte) a upřesnit svůj dotaz (v tom smyslu, zda vnuk souhlasí se zřízením služebnosti či nikoli).
______________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.