Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Sousedův a náš oplocený pozemek odděluje vozovka, asfaltová silnice. Šíře této silnice je 3 m. Okolo silnice není žádné místo. Máme vjezdy na své pozemky naproti sobě. Soused má svůj vjezd – vrata vnořené do své výměry pozemku tak, že mu před vraty vzniklo místo cca v šíři osobního vozu. U našeho pozemku to z důvodu zastavěnosti obou pozemků a členitosti terénu nejde.

Toto místo jsme od nepaměti využívali pro manipulaci vozidla při vjezdu vozidel s uhlím, pískem, stavebním materiálem. Jinak k nám na pozemek ani malý nákladní vůz nezajede. Jiný příjezd na pozemek nemáme.   Nyní po déle trvajících neshodách se sousedem nám soused brání toto místo příležitostně využít při manipulaci vozidla na náš pozemek. Takříkajíc ho brání svým tělem (doslova) s tím, že je to jeho pozemek. Má na to právo? Jak by to bylo v případě příjezdu sanitky, hasičů?

 

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:
1/ Má na to právo?
Ano, Váš soused – jako vlastník předmětného pozemku – je oprávněn rozhodovat o tom, jak (popř. kým) bude jeho pozemek využíván. Vyplývá to z § 1012 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
„Vlastník má právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit …“
Bez sousedova souhlasu proto není možné jeho pozemek (resp. část tohoto pozemku) užívat, a to ani pro krátkodobou manipulaci s vozidlem.
Nebude-li dohoda se sousedem možná, můžete se pokusit docílit toho, aby byla příslušná část sousedova pozemku (tedy neoplocený prostor před jeho vraty) obcí prohlášena za veřejné prostranství. Dle § 34 zákona o obcích totiž platí, že:
“Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. ”
Pokud by se příslušná část sousedova pozemku stala veřejným prostranstvím, byl by k jejímu užívání (obvyklým způsobem) oprávněn kdokoli, soused by nemohl tuto část svého pozemku oplotit, přičemž sousedovi by za takové užívání části jeho pozemku náležela (ze strany obce) finanční kompenzace.
Dále se můžete obrátit na místně příslušný silniční správní úřad (odbor dopravy obecního/městského úřadu), se kterým můžete nesnáze při vjezdu na Váš pozemek (a jejich možné řešení v podobě občasného užití části sousedova pozemku) konzultovat.
2/ Jak by to bylo v případě příjezdu sanitky, hasičů?
Co se týče příjezdu zdravotnické záchranné služby, je možné vyjít z § 18/1 a 2 zákona o zdravotnické záchranné službě, dle něhož platí, že:
„Členové výjezdových skupin jsou oprávněni vstupovat za účelem poskytnutí přednemocniční neodkladné péče do cizích objektů, obydlí a na cizí pozemky, pokud se tam podle dostupných informací nachází osoba, které má být přednemocniční neodkladná péče poskytnuta.
Členové výjezdových skupin jsou oprávněni, vyžaduje-li to účinná ochrana lidského života a zdraví, požadovat od fyzických osob, které se zdržují na místě události nebo v jeho blízkosti, osobní nebo věcnou pomoc nezbytně a bezprostředně nutnou k poskytnutí zdravotnické záchranné služby, a to v nezbytné míře a pokud tím tyto nebo jiné osoby nebudou vystaveny ohrožení života nebo zdraví. “
Pokud jde o Hasičský záchranný sbor ČR, je možné odkázat na § 19 zákona o požární ochraně, dle něhož platí, že:
„Každý je povinen na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce poskytnout dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné ke zdolání požáru. “
(přičemž tuto povinnost lze zajisté rozšířit rovněž na zpřístupnění části pozemku, je-li to pro zdolání požáru nezbytné). Výslovně je pak tato povinnost zakotvena v § 22/1 zákona o požární ochraně, dle něhož platí, že:
„Vlastník … nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitost k provedení opatření nutných ke zdolání požáru nebo k zamezení jeho šíření, popřípadě k provedení jiných záchranných prací … O potřebě a rozsahu těchto opatření rozhoduje velitel zásahu. “
Z výše citovaných ustanovení je tedy zřejmé, že Váš soused nesmí bránit užití části svého pozemku ze strany sanitního vozu zdravotnické záchranné služby, stejně jako v tom nesmí bránit vozům Hasičského záchranného sboru ČR.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
zákon č. 128/2000 Sb. , o obcích (obecní zřízení)
zákon č. 374/2011 Sb. , o zdravotnické záchranné službě
zákon č. 133/1985 Sb. , o požární ochraně

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.